MOT INNLEIE: Rødt, Arbeiderparti, SV og Senterpartiet vil legge til rette for lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter, som på denne byggeplassen i Larvik. På Peabs byggeplass i Larvik jobber folk fra flere entreprenører. Den interne byttehandelen er regulert i en egen avtale, en «byggpool».

MOT INNLEIE: Rødt, Arbeiderparti, SV og Senterpartiet vil legge til rette for lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter, som på denne byggeplassen i Larvik. På Peabs byggeplass i Larvik jobber folk fra flere entreprenører. Den interne byttehandelen er regulert i en egen avtale, en «byggpool».

Håvard Sæbø

Innstilling om endringer i arbeidsmiljøloven

Venstresida er samlet om 14 forslag for arbeidslivspolitikken: Dette er Rødt, Ap, SV og Sp enige om

Rødts Bjørnar Moxnes mener at arbeidslivsforslagene han fremmer i Stortinget innebærer en krig mot løsarbeidersamfunnet. Partiet får støtte på rødgrønn side for de fleste av dem.
27.05.2021
14:58
27.05.2021 14:58

torgny@lomedia.no

De rødgrønne partiene på Stortinget har samlet seg om 14 arbeidslivsforslag. Det er Rødt som har fremmet forslagene, men Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har sluttet seg til de fleste.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet vil ikke stemme for.

SE FORSLAGENE LENGER NEDE I SAKEN

Rødt-leder Bjørnar Moxnes opplever støtten fra de rødgrønne partiene som et gjennombrudd for Rødt.

– Vi har tidligere fått støtte for enkeltforslag, men nå er det støtte for mange forslag, og disse forslagene kan være grunnlaget for en ny arbeidslivspolitikk med det nytt flertall til høsten, sier Rødt-lederen.

FÅR STØTTE: Rødts stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes har fått med seg de andre rødgrønne partiene på å stake ut en felles arbeidslivspolitikk. Høyresida stemmer imot.

FÅR STØTTE: Rødts stortingsrepresentant, Bjørnar Moxnes har fått med seg de andre rødgrønne partiene på å stake ut en felles arbeidslivspolitikk. Høyresida stemmer imot.

Jan-Erik Østlie

Krig mot løsarbeidersamfunnet

Han mener at forslagene innebærer en krig mot løsarbeidersamfunnet. Kampen mot løsarbeidersamfunnet er det arbeiderbevegelsen er basert på.

– Er det noen av forslagene som du vil trekke fram?

– Jeg vil trekke fram forslaget om at kriteriene for når en arbeidsgiver skal kunne bruke selvstendige oppdragstakere. Vi foreslår å begrense dette til at selvstendige oppdragstakere bare kan brukes når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Dette vil gjøre at arbeidsgivere som Wolt og Aleris må ansette de som utfører jobbene, og ikke kan bruke selvstendig næringsdrivende til å gjøre jobben.

Les også: Her er Handel og Kontors krav til en ny regjering

Selvstendig næringsdrivende

Wolt er et matleveringsfirma med sykkelbud. Mens konkurrenten Foodora ansetter budene sine, er Wolts bud selvstendig næringsdrivende.

Aleris heter nå Stendi. I januar 2019 gikk 37 Aleris-arbeidere til sak med krav om å bli ansatt. Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og saksøkerne oppfattet at Aleris drev rovdrift på dem.

Saken har vært til behandling i lagmannsretten og en venter på dom derfra.

Moxnes trekker også fram forslaget om å gi de ansatte økte rettigheter ved en konkurs. Hvis en bedrift blir solgt, virksomhetsoverdragelse, har ansatte rett til å bli med i det nye selskapet. Rødt og de andre rødgrønne partiene, vil at den samme retten skal gjelde hvis det blir startet opp ny virksomhet etter en konkurs.

Fagforeningsknusing

– Dette vil hindre Norse-Sekkingstad-manøveren som er rein fagforeningsknusing, sier Moxnes.

Manøveren Moxnes sikter til, er da Norse Production gikk konkurs i 2018. Da fikk ingen av de fagorganiserte være med i det nye selskapet, Sund laksepakkeri.

Les også: Laksemilliardæren har i årevis jobbet for å knuse fagforeningen. Her er hele historien

De fleste Rødt-forslagene er gjengangere i diskusjonen om hva slags arbeidslivspolitikk vi skal ha. Men noen har ikke vært behandlet i Stortinget før.

Flere av forslagene gjelder tiltak for å begrense innleie av arbeidskraft. De rødgrønne foreslår å legge til rette for mer lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter.

14 forslag

Dette er forslagene Rødt, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er enige om:

1. Legge til rette for lån av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter.

2. Begrense retten til innleie.

3. Bevilge penger til Fair Play Bygg Norge og Uropatruljen

4. Skjerpe straffen ved konkurser.

5. Styrke de ansattes rettigheter ved konkurser.

6. Lage et tydeligere kriterier for når en arbeidsgiver skal kunne bruke selvstendige oppdragstakere.

7. Fjerne den generelle adgangen til å ansette midlertidige.

8. Midlertidige ansatte skal raskere ha krav på fast stilling.

9. Hva som er sesongarbeid, må defineres tydeligere.

10. Regjeringen må utarbeide en nasjonal seriøsitetsmodell basert på Skiens- eller Oslo-modellen.

11. Serveringsloven bør endres slik at kommunene kan stille krav til lønns- og arbeidsvilkår i serveringsbransjen.

12. Bedre norskopplæring for arbeidsinnvandring.

13. Gi en melding til Stortinget om fagorganisering og tiltak for å øke organisasjonsgraden.

14. Øke fagforeningsfradraget.

Gjennomsnittsberegning

I tillegg til dette er partiene enige om å begrense retten til å gjennomsnittsberegne arbeidstida.

Rødt ønsker å fjerne retten til å gjennomsnittsberegne arbeidstida. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil at det skal være lov å gjennomsnittsberegne arbeidstida etter avtale i bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtaler.

Et Rødt-forslag om å stille krav til EØS-borgere, at de må kunne dokumentere at de har en ansettelseskontrakt med tariffvilkår for å få arbeidstillatelse i Norge, fikk bare støtte fra Senterpartiet.

Ønsker partene med

Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet mener det er viktig å ta utgangspunkt i dialogen mellom partene i arbeidslivet. De viser til at disse spørsmålene er tatt opp i Fougner-utvalget som skal levere sin utredning i begynnelsen av juni og en arbeidsgruppe under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd som også skal legge fram sitt syn før sommeren.

Venstre og Miljøpartiet har ingen representanter i arbeids- og sosialkomiteen og er dermed ikke med å behandle forslagene før de kommer til Stortinget.

Stortinget skal behandle forslagene 10. juni.

Les også: Gard ble truet på Facebook for å ha kjempet mot søndagsåpen butikk

27.05.2021
14:58
27.05.2021 14:58

Mye lest