Katharina Dale Håkonsen" />

Dette har HK-­medlemmenes sjefer i pensjon

Mens dagligvaresjefene fikk flere millioner kroner i pensjon i 2020, fikk butikkmedarbeidere i gjennomsnitt 9.720 kroner i pensjon det samme året.
HVEM ER HVEM: Øverst fra venstre: Runar Hollevik, Geir Inge Stokke, Hilde Merete Aasheim, Sigurd Aune og Anne Marit Panengstuen. I midten fra venstre: Daniel Kjørberg Siraj, Elisabeth Hunter, John Arne Ulvan, Arne Austreid og Jan-Frode Jansen. Nederst fra venstre: Anders Møller Opdahl, Erik Tønnesen, Vegard Kjuus, Sverre Rosén og Svein Ove Haugland.

HVEM ER HVEM: Øverst fra venstre: Runar Hollevik, Geir Inge Stokke, Hilde Merete Aasheim, Sigurd Aune og Anne Marit Panengstuen. I midten fra venstre: Daniel Kjørberg Siraj, Elisabeth Hunter, John Arne Ulvan, Arne Austreid og Jan-Frode Jansen. Nederst fra venstre: Anders Møller Opdahl, Erik Tønnesen, Vegard Kjuus, Sverre Rosén og Svein Ove Haugland.

katharina@lomedia.no

yngvil@lomedia.no

Ikke nok med at sjefene i varehandelen og i andre bedrifter hvor det jobber mange HK-medlemmer har millionlønninger, bonus og frynsegoder. De har også fete pensjonsavtaler.

5,9 millioner kroner er det beløpet Coop Norge hadde i pensjonsutgifter til konsernsjef Geir Inge Stokke i 2020. Norgesgruppen måtte også ut med et betydelig beløp til konsernsjefen. Runar Hollevik fikk 3,4 millioner kroner inn på pensjonskontoen sin, viser tall fra årsregnskapene for 2020. HK-Nytt og FriFagbevegelse har gått gjennom de siste tilgjengelige årsrapportene til bedrifter hvor det jobber mange HK-medlemmer for å finne ut hva selskapene hadde i utgifter til pensjonssparing til sjefene i 2020.

Se hele lista nederst i saken.

83 prosent i pensjon

At pensjon er utsatt lønn, er det mye som tyder på at bedriftstoppene har skjønt. Sju av 22 sjefer hadde over en million kroner i pensjonssparing i 2020.

Det er et langt, langt hopp til butikkansattes pensjonssparing. Arbeidstakere i varehandelen hadde i gjennomsnitt 2,4 prosent av lønna si i pensjonssparing, viser en pensjonsrapport fra analysebyrået Actecan fra 2019.

I kroner og øre blir det 9.720 kroner i gjennomsnitt i pensjonssparing i året. Se regnestykke i slutten av artikkelen.

Coop Norge-sjefen Geir Inge Stokke fikk en mye høyere prosentsats. Med en årslønn på 7,1 millioner kroner utgjør 5,9 millioner i pensjon hele 83 prosent av årslønna.

Årsaken til den høye pensjonsutgiften til konsernsjefen skyldes «en forsikringsteknisk avsetning i regnskapet til en fremtidig pensjonsforpliktelse som eventuelt vil utbetales over flere tiår», ifølge kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge. Han understreker at disse utgiftene ikke kan sammenlignes med innskuddspremien som gjelder alle ansatte.

Grunnen til det høye beløpet i avsetning i pensjon til Stokke er at folketrygden bidrar med sparing på lønninger opp til 7,1 G (tilsvarer 791.489 kroner). For lønninger høyere enn 12 G (om lag 1,3 millioner) kan arbeidsgivere lage egne pensjonsavtaler, ifølge Kristiansen.

– For Stokke blir det årlig satt av midler til å betjene hans fremtidige pensjon på et nivå som er representativt for ledere innen privat sektor. Han har også avtalefestet at han må gå av ved 64 år, skriver Kristiansen til HK-Nytt.

Stokkes (56) pensjonsavtale ble inngått i 2018, og konsernets pensjonsutgifter til ham varierer fra år til år.

HK: urettferdighet satt i system

HK-leder Christopher Beckham kaller det store gapet mellom pensjonen til butikkmedarbeidere og konsernsjefene for urettferdighet satt i system.

– Jeg blir egentlig ganske forbannet og utrolig oppgitt. Toppene har fantastisk gode pensjoner og så lar de sine egne ansatte ha minimumspensjon, sier Beckham til HK-Nytt.

Artikkelen fortsetter under artikkelen.

LIKHET FOR ALLE: – Hvorfor kan ikke alle ansatte i Norgesgruppen eller Coop ha den samme pensjonsordning? spør Christopher Beckham.

LIKHET FOR ALLE: – Hvorfor kan ikke alle ansatte i Norgesgruppen eller Coop ha den samme pensjonsordning? spør Christopher Beckham.

Brian Cliff Olguin

I Norgesgruppen har alle ansatte 3 prosent i pensjon av all lønn opp til 7,1 G. Pensjonsordningene i dagligvarekjeden Coop Norge varierer. Butikkmedarbeidere er ansatt i ulike samvirkelag som igjen eier Coop Norge. I flere av samvirkelagene som HK-Nytt har vært i kontakt med betaler arbeidsgiveren inn 2 prosent i pensjon og så betaler den ansatte selv ytterligere 2 prosent.

– Det er for dårlig. Hvordan kan en forsvare at de ansatte bare har 2 eller 3 prosent når en selv har flere millioner i pensjon? spør Beckham.

– Sjefene kunne hatt den samme ordningen som de ansatte istedenfor gullkantede pensjonsavtaler. Arbeids­giverne burde øke innskuddet til alle arbeidstakerne, sier han.

Pensjon be-står i hovedsak av alderspensjon fra folketrygden og obli­gatorisk tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. I tillegg har flere arbeidsplasser en tariffavtale med avtalefestet pensjon (AFP) hvor ansatte kan ta ut pensjon fra 62 år. Men bare 30 prosent av medlemmene i HK har en AFP-ordning, ifølge Beckham.

Han forteller at dagens pensjonsordning rammer dem som allerede har lite: kvinner i deltidsstillinger med lave lønninger.

HK-Nytt har sendt Beckhams påstander om urettferdighet satt i system til kommunikasjonsansvarlig i begge matvarekjedene, men ingen av dem ønsker å kommentere det ytterligere. Men Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, forklarer hvorfor konsernet måtte ut med 3,4 millioner i pensjonssparing til Runar Hollevik slik:

– Pensjonsavtalen til konsernsjefen inngår i den totale kompensasjonspakken som selskapet tilbyr toppleder. Denne avtalen fastsettes av styret og reflekterer hva markedet er villig til å lønne denne type stillinger, skriver Rømmerud.

HK vil øke prosentsatsen

Landsmøtet til HK har vedtatt at pensjonsutbetalingene burde være to tredjedeler av tidligere lønn. Har du en årslønn på 450.000 kroner når du blir pensjonist, burde du få utbetalt nærmere 300.000 kroner i året i pensjon.

– Når du har jobbet et helt arbeidsliv, skal du ha en pensjon du kan å leve av. Det er årsaken til at landsmøtet til HK har sagt at satsen på 2 prosent må heves, sier HK-lederen.

Han vil ikke tallfeste hvor stor økningen bør være.

Det er to veier å gå for å endre pensjonen: Enten gjennom forhandlinger av tariffavtalene eller ved å endre lovverket. Forandres loven, vil de nye prosentsatsene gjelde for alle arbeidstakere i Norge. Kommer partene i arbeidslivet fram til en ny løsning, påvirker det bare medlemmene med tariffavtale.

– Jeg tror nok at lovgiver må komme på banen, sier HK-lederen.

GIKK DU GLIPP AV DENNE? Sjekk hva finanstoppene tjener

*9.720 kroner var den gjennomsnittlig pensjonsinnbetaling for en butikkmedarbeider i 2020. Hvordan kom vi fram til det beløpet? Butikkansatte har 2,4 prosent i innskuddspensjon. Med en gjennomsnittlig årslønn på 405.000 kroner blir det 9.720 kroner. Kilder: SSB og Actecan

Gjennomsnittlig pensjonsinnskudd i ulike HK-bransjer

• Detaljhandel 2,4 prosent

• Tjenesteyting 2,8 prosent

• Medlemsorganisasjoner 4,9 prosent

• Lufttransport 5,5 prosent

• Finans og forsikring 5,8 prosent

Kilde: Actecans rapport Innskuddspensjon i ulike næringer fra 2019

Dette får sjefene i pensjon

Beløpene viser hva konsernene hadde i utgifter til pensjon til toppsjefene i 2020.

Hydro

Konsernsjef Hilde Merete Aasheim

Pensjon: 2.236.000 kroner

Pensjonen er den fulle, beregnede avsetningen av Hydros pensjonsforpliktelser for Aasheim i 2020 (ytelsespensjon). Hun hadde i 2020 vært et knapt år i jobben i Hydro.

Dette gjøres gjennom aktuarberegninger, som tar hensyn til flere parametere. Det gjør at avsetningene vil variere fra år til år, forklarer Hydros kommunikasjonsavdeling.

Hydro har et 13 siders dokument som beskriver lønna, pensjonen og frynsegodene til toppledelsene i selskapet. Der står det blant annet at pensjon er et nøkkelelement i godtgjørelsene til toppledelsen i Hydro når det gjelder å tiltrekke seg og beholde kvalifiserte ansatte. Selskapets pensjonsplaner må være konkurransedyktige står det.

Ansatte i Hydro har 6 prosent i pensjon av lønn under 7,1 G (tilsvarer 791.489 kroner).

Norgesgruppen

Konsernsjef Runar Hollevik opptjente pensjon på 3.421.136 kroner. I 2019 hadde også konsernet over 3 millioner kroner i pensjonsutgifter til Hollevik.

Hollevik kan gå av med pensjon fra fylte 62 år.

Butikkmedarbeidere i butikker i Norgesgruppen har 3 prosent i innskuddspensjon.

Coop Norge

Selskapets pensjonskostnad for konsernsjef Geir Inge Stokke var 5.873.000 kroner i 2020.

Pensjonsavtalen sikrer ham en årlig pensjon som tilsvarer 66 prosent av årslønna han har når han slutter. Stokke må gå av med pensjon ved fylte 64 år.

Norwegian Air Shuttle

86.000 kroner i pensjonskostnad for administrerende direktør Jacob Schram i 2020.

Sparebank Gruppen 1

Pensjonskostnaden for administrerende direktør Sigurd Aune var 622.000 kroner i 2020. Året etter betalte banken inn 866.000 kroner i pensjonssparing til direktøren.

Aune har rett til å gå av med førtidspensjon ved fylte 65 år. Han har da krav på 70 prosent av årslønna fra fylte 65 til 67 år.

Kommentar: «Lederlønningene i Norge er i ferd med å bli en belastning»

Tine

Konsernsjef Gunnar Hovland fikk 1.867.497 kroner inn på pensjonskontoen sin 2020.

Gunnar Hovland er medlem i driftspensjonsordningen for ansatte med lønn over 12 G (omtrent 1,3 millioner). Pensjonsytelsen i denne ordningen utgjør 66 prosent av lønn utover 12 G og trer i kraft ved fylte 67 årNortuna

Nortuna satte 803.000 kroner inn på en pensjonskonto til konsernsjef Anne Marit Panengstuen i 2020. Det er en økning fra året før da hun «bare» fikk 255.000 kroner i pensjonsinnskudd.

Pensjonsordningen utgjør 7 prosent av lønn under 7,1 G (tilsvarer 791.489 kroner) og 18,5 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G (1,3 millioner). Samt topplederpensjon som gir innskudd på 46,25 prosent av lønn mellom 12 G og 20 G (litt mer enn 2,2 millioner). Full opptjening fås etter 12 år.

Pensjonsinnskuddet for ansatte består av 7 prosent av lønn under 7,1G og 18,5 prosent av lønn mellom 7,1G og 12G 2 prosent av innskuddet dekkes av den ansatte selv.

Obos

Obos betalte inn 1.688.000 kroner i pensjon til konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i 2020.

Konsernet betaler et årlig tilskudd til den enkelte ansattes kollektive pensjonssparing på 5,5 prosent av lønn mellom 1G og 7,1 G og 8 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G.  

Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri satte 1.877.000 kroner inn på en pensjonskonto til konsernsjef John Arne Ulvan i 2020 selv om han gikk av son konsernsjef 1. mars 2020. Terje Johansen tok over ledelse av Felleskjøpet Agri. 1. mars. I 2020 betalte konsernet inn 341.000 kroner i pensjon til Johansen.

Ansatte får 5 prosent i pensjonsinnskudd fra Felleskjøpet Agri.

Vinmonopolet

Administrerende direktør Elisabeth Hunter

Pensjon: 185.000 kroner

Året før satte Vinmonopolet 275.000 kroner inn på Hunters pensjonskonto.

Norges Råfisklag

Administrerende direktør Svein Ove Haugland

Pensjon: 309.000 kroner

Circle K Norge

Norgessjef Sverre Rosén

Pensjon: 400.000 kroner

Elkjøp Norge

Administrerende direktør Fredrik Tønnesen

Pensjon: 101.000 kroner

Sparebank 1 SR-Bank

Administrerende direktør Arne Austreid

Pensjon: 1.745.000 kroner

I 2020 hadde Austreid 34.680.000 kroner i opptjente pensjonsrettigheter. Det er den totale summen banken har satt av til pensjonsutbetaling til direktøren.

Optimera  

Endre Fløystad var administrerende direktør fram til 1.8.2020, da Erik Tønnesen tok over.

Pensjons utgifter til begge: 208.000 kroner

Brødrene Dahl

Administrerende direktør Asbjørn Vennebo

Pensjon: 885.000 kroner

XXL

Administrerende direktør Pål Wibe

Pensjon: 66.000 kroner

Ikea Norge

Administrerende direktør Clare Rodgers

Pensjon: 74.000 kroner

Sparebank 1 SMN

Konsernsjef Jan-Frode Janson

Pensjon: 871.000 kroner

I 2021 satte banken inn 950.000 kroner på en pensjonskonto til konsernsjefen.

Amedia

Konsernsjef Are Stokstad gikk av med pensjon 09.07.2020 og da tok Anders Møller Opdahl over som øverste leder.

Amedias pensjonsutgifter til begge to i 2020: 423.000 kroner

I Halden Arbeiderblad har de ansatte 5 prosent i pensjonssparing.

Meny

Administrerende direktør Vegard Kjuus

Pensjon: 547.311 kroner

Gjennomsnittlig pensjonsinnskudd i ulike HK-bransjer

• Detaljhandel 2,4 prosent

• Tjenesteyting 2,8 prosent

• Medlemsorganisasjoner 4,9 prosent

• Lufttransport 5,5 prosent

• Finans og forsikring 5,8 prosent

Kilde: Actecans rapport Innskuddspensjon i ulike næringer fra 2019