MER JOBB? En sykepleier i 75 prosent stilling ville ha mer jobb, og søkte på en utlyst 75-prosentstilling. Det fikk hun ikke. Nå kan loven bli endret. Illustrasjonsbilde.

MER JOBB? En sykepleier i 75 prosent stilling ville ha mer jobb, og søkte på en utlyst 75-prosentstilling. Det fikk hun ikke. Nå kan loven bli endret. Illustrasjonsbilde.

Tri Nguyen Dinh

Delte meninger om rett til mer jobb

Regjeringen vil gi deltidsansatte fortrinnsrett til deler av en stilling. Fagbevegelsen sier ja, mens arbeidsgiverne er negative.
03.11.2017
11:30
03.11.2017 11:30

lene.svenning@lomedia.no

Det framgår av den nylig avsluttede høringsrunden.

LES OGSÅ: «Tone» handlet hos konkurrenten, fikk advarsel

Deltidsansatte har allerede fortrinnsrett til utvidet stilling, forutsatt at arbeidstakeren er kvalifisert til stillingen og at det ikke innebærer «vesentlig ulempe» for bedriftene å gi den deltidsansatte mer arbeid. Tvisteløsningsnemnda, som avgjør i uenighet om slike saker, har også gitt deltidsansatte rett til deler av en utlyst stilling.

I april 2016 kom imidlertid Høyesterett til en motsatt konklusjon. Saken de behandlet dreide seg om en sykepleier ansatt ved Oslo legevakt i 75 prosent stilling. Hun krevde full stilling da en ny stilling på 75 prosent ble utlyst. Det ville ikke arbeidsgiveren gi henne, men både tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten ga sykepleieren medhold. Høyesterett sa imidlertid nei. Retten fastslo at deltidsansatte må kunne ta hele stillingen de søker på, ikke deler av den.

Et skritt bakover

Avgjørelsen fikk fagbevegelsen til å reagere. Høyesterettsdommen innskrenker fortrinnsretten, mente fagbevegelsen. LO fryktet at dommen ville føre til spekulasjoner fra arbeidsgiverhold, ved at de utlyste større stillinger enn folk kunne ta på seg. LO og Unio tok saken opp med arbeidsdepartementet.

I juli i år foreslo regjeringen å lovfeste deltidsansattes rett til deler av en stilling. Dessuten ønsket regjeringen å få inn i loven at tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal være rettskraftige dersom de ikke tas til retten i løpet av åtte uker.

Forslagene har vært ute på høring, fristen gikk ut 31. oktober.

Ja fra arbeidstakerne

26 høringsinstanser har svart på høringen. LO er, ikke overraskende, positiv til lovforslaget. Det vil gjenopprette tvisteløsningsnemndas langvarige praksis, heter det i høringsbrevet fra LO.

Akademikerne støtter også forslaget, og peker på at Høyesterettsdommen har gjort fortrinnsretten mindre reell, spesielt for deltidsansatte med en høy stillingsandel. Nito henger seg på. Det samme gjør Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Journalistlag.

Full støtte fra likestillingsombudet

Også Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter forslaget, og mener fortrinnsrett til deler av en stilling er et viktig tiltak for å øke ansattes stillingsbrøker i bransjer med høy andel deltidsstillinger. Ombudet peker også på at dette er bransjer med en høy kvinneandel, som varehandel, hotell og restaurant, undervisning, og helse- og omsorgssektoren.

Nei fra arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne er ikke like velvillige. NHO starter sitt høringssvar med å si at de er opptatt av å fremme en politikk som bidrar til at flere, både kvinner og menn, kommer i heltidsarbeid. Men målet om likestilling i arbeidslivet og høy arbeidsdeltagelse må nås med andre virkemidler, som familiepolitikk, utdanningspolitikk og gjennom utforming av velferdsordninger, mener NHO. Arbeidsgiverorganisasjonen støtter ikke regjeringens forslag som det foreligger, men mener fortrinnsretten må omfatte en rett til å tre inn i hele den utlyste stillingen, ikke deler av den. Altså et en ansatt i 70 prosent stilling kan bytte den inn i en utlyst 80 prosent stilling. Regjeringens forslag vil vanskeliggjøre arbeidsgivernes planlegging av driften, mener NHO.

Skeptiske

Arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge er også skeptisk til å gi deltidsansatte fortrinnsrett til deler av en stilling. Organisasjonen argumenterer med at det vil gjøre planleggingen av bemanningen svært krevende, og trolig føre til økt konfliktnivå i bedriftene.

Oslo kommune, en av landets største arbeidsgivere med mer enn 50.000 ansatte, støtter imidlertid forslaget. Kommunen understreker likevel at Tvisteløsningsnemnda må ta større hensyn til arbeidsgivers innsigelser i framtida.

Rettskraft

Departementet foreslår at Tvisteløsningsnemndas avgjørelser skal være rettskraftige, altså at bedriftene må rette seg etter avgjørelsene så fremt de ikke reises for domstolene. Forslaget får stor oppslutning fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverhold.

Saken skal nå behandles videre i departementet før regjeringen eventuelt kommer tilbake til Stortinget med et lovforslag.

MER LESESTOFF:

HK vil rydde opp i lagerstriden

Virke vil slanke tariffavtaler og arbeidsmiljøloven

03.11.2017
11:30
03.11.2017 11:30