Fylker eller regioner?

Handel og Kontor tar en titt i speilet og vurderer fornying.
19.03.2015
14:40
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

For enkelte er en diskusjon om organisasjonsmodeller toppen av lykke. Andre kan streve litt mer med entusiasmen. Uansett: Enhver organisasjon med respekt for seg selv ser grundig på sin egen organisasjonsmodell og vurderer andre modeller en gang imellom. Det gjør HK akkurat nå, for det ble nemlig vedtatt på forrige landsmøte.

I første omgang har alle medlemmer,
klubber og styrer blitt bedt om å si sin mening om saken. Så har en arbeidsgruppe sett på svarene. Nå har gruppa skissert to modeller som kan være alternativer til dagens organisasjonsstruktur. Et debatthefte er sendt ut til regionene, som nå skal si sin mening om saken.

Avdelinger og regioner

Sånn ser det ut i dag: Det finnes 18 lokale avdelinger i HK. I tillegg finnes det sju regioner som også er demokratiske organer. To av avdelingene dekker hele regioner, en av dem med det selvforklarende navnet Agder/Rogaland, den andre er avdeling Vest, som omfatter fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. To avdelinger er svært så lokale og befinner seg i Trøndelag, i Innherred og Røros. Og mens Nordland har valgt å dele seg i to avdelinger, har HK-medlemmene i de resterende 13 fylkene valgt å organisere seg i nettopp fylkesavdelinger.

HK har også fire landsomfattende avdelinger; innen finansnæringen, fiskerinæringen, luftfarten og Vinmonopolet. Disse har sitt eget organ: Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger (SLA). SLA regnes som HKs åttende region.

Bort med landsforeningene?

I den ene modellen skissert av arbeidsgruppa etableres det regionavdelinger i hvert fylke. Hver regionavdeling får én mann eller kvinne i representantskapet, som er HKs høyeste organ mellom landsmøtene. De samme regionavdelingene vil bli representert på landsmøtene. Denne modellen innebærer også at de landsomfattende avdelingene avvikles. Forslag om å oppløse dem har skapt mye debatt på tidligere landsmøter, og vil trolig gjøre det igjen.

Jo, fler, dess bedre

I den andre modellen legges det opp til at det etableres geografiske og landsdekkende regionavdelinger. Og jo flere medlemmer regionavdelingene har, dess flere folk får de i representantskapet. Tanken er at det skal være dynamisk, slik at det totale antallet i representantskapet kan variere.

– Muligheten til å få flere representanter kan også inspirere regionavdelingene til å verve flere medlemmer, sier Bjørn Mietinen, nestleder i HK og leder av arbeidsgruppa som har utarbeidet debattopplegget.

I denne modellen er det lagt opp til at de landsomfattende foreningene videreføres som landsdekkende regionavdelinger. Mietinen peker på at det kan gjøre det enklere å slippe andre foreninger og forbund inn i HK i løpet av en landsmøteperiode, uten at han vil bekrefte at det står noen og banker på døra.

Ungdom og bransjer

I verken fylkesmodellen eller regionmodellen vil ungdomsrådet og bransjerådene ha egne folk i representantskapet. Disse skal fungere som rådgivende organer. Arbeidsgruppa legger imidlertid til grunn at ungdom skal kvoteres inn i representantskapet i regionmodellen. I begge modellene må regionavdelingene sørge for at både begge kjønn og bransjer blir representert.

Arbeidsgruppa legger også til grunn at dagens administrative løsning med sju regionkontorer videreføres som servicekontorer. Dessuten åpner begge modeller for at det kan eksistere stedsutvalg der avdelingene mener det er fornuftig.

Veien videre

Skal du være med på debatten, bør du få med deg årsmøtet i avdelingen eller regionen din denne våren. Regionene har fått frist til 1. mai til å komme med svar på skissene fra arbeidsgruppa. Bjørn Mietinen understreker at arbeidsgruppa ikke peker på en foretrukken modell.

– Tanken er å stimulere til debatt, sier han.

– Det kan se ut som om dere presenterer modellen med 19 avdelinger mer halvhjerta enn den andre. Stemmer det?

– Modellen som inkluderer landsdekkende regionavdelinger er kanskje en mer fleksibel løsning. En fylkesstruktur vil være utfordrende, det har vi prøvd før. Historien viser at regiondannelsen har vært bra, sier Mietinen.

Etter at alle svarene har kommet inn, skal forbundsstyret eventuelt komme med et forslag til en ny organisasjonsmodell. Det er Handel og Kontors landsmøte i oktober 2016 som skal ta endelig stilling til hvilken modell som er å foretrekke.

Slik ser HK ut nå:

Sju regioner

18 lokale avdelinger, to av dem dekker hele regioner

Fire landsomfattende avdelinger

Stedsutvalg der det er ønskelig

Representantskap med representanter fra regioner, bransjeråd og ungdomsråd

Forbundsstyre

Landsmøte

Alternativ 1:

Modell med fylkesavdelinger:

19 fylkesavdelinger

Regionene forsvinner (regionkontorene videresøres som servicekontorer for alle medlemmer)

De fire landsomfattende avdelingene forsvinner

Stedsutvalg der det er ønskelig

Representantskap med representanter fra fylkesavdelingene, ikke fra bransjeråd og ungdomsråd

Forbundsstyre

Landsmøte

Alternativ 2:

Modell med regionavdelinger:

Sju regionavdelinger (regionkontorene videreføres som servicekontorer for alle medlemmer uansett regionavdeling)

De lokale avdelingene forsvinner

De fire landsomfattende avdelingene videreføres med status som regionsavdelinger

Stedsutvalg der det er ønskelig

Representantskap med representanter fra regionavdelingene, ikke fra bransjeråd og ungdomsråd

Jo flere medlemmer i regionavdelingene, dess flere folk får de i representantskapet

Forbundsstyre

Landsmøte

19.03.2015
14:40
27.08.2015 20:00

Slik ser HK ut nå:

Sju regioner

18 lokale avdelinger, to av dem dekker hele regioner

Fire landsomfattende avdelinger

Stedsutvalg der det er ønskelig

Representantskap med representanter fra regioner, bransjeråd og ungdomsråd

Forbundsstyre

Landsmøte

Alternativ 1:

Modell med fylkesavdelinger:

19 fylkesavdelinger

Regionene forsvinner (regionkontorene videresøres som servicekontorer for alle medlemmer)

De fire landsomfattende avdelingene forsvinner

Stedsutvalg der det er ønskelig

Representantskap med representanter fra fylkesavdelingene, ikke fra bransjeråd og ungdomsråd

Forbundsstyre

Landsmøte

Alternativ 2:

Modell med regionavdelinger:

Sju regionavdelinger (regionkontorene videreføres som servicekontorer for alle medlemmer uansett regionavdeling)

De lokale avdelingene forsvinner

De fire landsomfattende avdelingene videreføres med status som regionsavdelinger

Stedsutvalg der det er ønskelig

Representantskap med representanter fra regionavdelingene, ikke fra bransjeråd og ungdomsråd

Jo flere medlemmer i regionavdelingene, dess flere folk får de i representantskapet

Forbundsstyre

Landsmøte

Mest lest