LANGTIDSYKMELDT: Hege Anita Eriksen vil tilbake på jobb i AOF. I mellomtiden gjør hun det hun kan for å bli frisk.

LANGTIDSYKMELDT: Hege Anita Eriksen vil tilbake på jobb i AOF. I mellomtiden gjør hun det hun kan for å bli frisk.

Martin Guttormsen Slørdal

Arbeidskontrakten gjelder:

Sykmeldte kan ikke sparkes ut

Hege Anita Eriksen frykter for jobben sin etter et drøyt års sykefravær. Det har hun ingen grunn til.
02.12.2016
13:49
02.12.2016 13:49

martin.slordal@lomedia.no

Hege Anita Eriksen er HK-medlem og ansatt som kompetanserådgiver i AOF Østfold. Siden 2015 har hun vært borte fra jobben på grunn av prolaps. Da hun i høst hadde vært sykmeldt i ett år, begynte hun å motta såkalte arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav (se faktaboks).

– Det tar lang tid for meg å bli frisk igjen, mer enn et år. Men jeg kan ikke sette meg ned og grine, jeg vil tilbake på jobb igjen, sier Hege til HK-Nytt.

Føler presset

AAP utgjør 66 prosent av lønna og er en ytelse fra Nav. Hege sier at det er tøft å klare seg økonomisk, spesielt fordi hun er alene. Hun er fast bestemt på å komme tilbake til stillingen i AOF igjen. Men, en mislykket operasjon har ikke gjort situasjonen noe enklere. Hun står i helse­kø i påvente av ny operasjon. Hun vet ikke når den vil finne sted.

– Jeg føler et lite press fra arbeidsgiver som lurer på når jeg kommer tilbake og hvor mye jeg eventuelt da kan jobbe. Men det presset gjør meg ikke noe raskere frisk, sier hun.

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge

De første tolv månedene du er sykmeldt gir arbeidsmiljøloven deg et særskilt vern mot oppsigelse (se faktaboks). Men hva skjer etter at året har gått? Har ikke arbeidsgiver noe ansvar for deg lengre? Jo, det har han. Arbeidskontrakten din gjelder fortsatt.

LO-advokat Fredrik Wildhagen er klinkende klar på spørsmålet om arbeidsgiver har rett til å si deg opp dersom du har vært syk lenger enn et år.

– Nei. Etter at året har gått gjelder de ordinære kravene ved en oppsigelse. Det skal fortsatt være et saklig grunnlag, og sykdom er ikke det, sier Wildhagen.

Katrine Hellum-Lilleengen, som også er LO-advokat, sier at arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for arbeidstakere som prøver å komme tilbake i jobb etter sykdom.

– Tilretteleggelsesplikten til arbeidsgiver er stor, påpeker hun.

Hellum-Lilleengen sier at dersom det ikke er utsikt til at arbeidstaker kommer tilbake i jobb, og arbeidsgiver har prøvd alle muligheter med tilrettelegging, kan sykdom i ytterste konsekvens være saklig grunn til at en ansatt blir sagt opp.

– Hvis jeg som LO-advokat ble senil og ikke klarte å utføre jobben i henhold til arbeidskontrakten min, så ville arbeidsgiver kunne ha en saklig grunn til å si meg opp, eksemplifiserer hun.

Hold kontakten!

Kristian Munthe, kontorsjef for sykefraværskontoret i Nav, skriver i en e-post at det er svært viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver holder kontakten hele veien: «Nav må bidra til at denne dialogen ikke stopper opp selv om sykepengeåret er utløpt», skriver Munthe.

Han påpeker at arbeidsforholdet ikke opphører selv om en ansatt går over på AAP. Arbeidsgiver har fortsatt arbeidsgiveransvaret og plikt til å tilrettelegge. I perioden du mottar sykepenger er arbeidsgiver forpliktet til å holde såkalte dialogmøter med den sykmeldte. Denne plikten forsvinner når du går over på AAP.

Skjærer seg etter et år

Regionsekretær Grethe Berntsen i Handel og Konto kjenner til flere eksempler der ansatte mottar oppsigelse etter at de har gått sykmeldt i over et år.

– Det er mye av dette. Arbeidsgiver kan finne på å utnytte situasjonen når ansatte har vært sykmeldt i et år. Men som regel, etter forhandlingsmøter, klarer vi å ordne opp slik at de beholder jobben, sier Berntsen.

Også hun poengterer at en langtidssykmelding ikke er en saklig grunn til å si opp en ansatt, men at det fort kan skjære seg mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter et års sykefravær.

– Da er det er viktig å holde dialogen med arbeidsgiver. Du må forklare at du går til behandling eller venter på en operasjon. Forklar for arbeidsgiver at du gjør det du kan for å komme tilbake, oppfordrer hun.

Savner jobben

Hege Anita Eriksen skryter av oppfølgingen hun får fra Nav, og sier at hun prøver alle veier for å komme tilbake i jobb igjen. Hun er med i «Aktiv på dagtid», et tilbud som gir langtidssykmeldte og uføre et fast møtepunkt. Hun har også søkt plass på Catosenteret i Son, et senter som blant annet driver med arbeidsrettet rehabilitering. Men Hege savner kontakten med kollegene i AOF Østfold. I begynnelsen da hun var sykmeldt var hun innom arbeidsplassen og tok en kopp kaffe i ny og ne. Nå blir det lenge mellom hver gang.

– Kontakten svinner hen. Arbeidsgiver har ikke det samme ansvaret for meg lengre. Jeg synes det er en tøff situasjon, sier Hege.

Arbeidsavklaringspenger

Du kan få AAP mens du gjennomfører ulike aktiviteter for å komme i arbeid:

• er under medisinsk behandling

• gjennomfører arbeidsrettede tiltak

• trapper opp arbeidsinnsatsen din etter sykdom (arbeidsutprøving)

• mens Nav følger deg opp etter at du har forsøkt behandling eller tiltak

• mens du som student får medisinsk behandling for å komme tilbake til studiet, hvis du ikke har rett til sykestipend fra Lånekassen

Et vilkår for å motta AAP er at du bidrar aktivt for å komme tilbake i jobb. Hovedregelen er at du ikke kan motta AAP i mer enn fire år.

Kilde: Nav.no

Oppsigelse og tilrettelegging

• Arbeidsmiljølovens paragraf 15-8:

(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

• Arbeidsmiljølovens paragraf 4-6

(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.

Kilde: Lovdata.no

02.12.2016
13:49
02.12.2016 13:49

Arbeidsavklaringspenger

Du kan få AAP mens du gjennomfører ulike aktiviteter for å komme i arbeid:

• er under medisinsk behandling

• gjennomfører arbeidsrettede tiltak

• trapper opp arbeidsinnsatsen din etter sykdom (arbeidsutprøving)

• mens Nav følger deg opp etter at du har forsøkt behandling eller tiltak

• mens du som student får medisinsk behandling for å komme tilbake til studiet, hvis du ikke har rett til sykestipend fra Lånekassen

Et vilkår for å motta AAP er at du bidrar aktivt for å komme tilbake i jobb. Hovedregelen er at du ikke kan motta AAP i mer enn fire år.

Kilde: Nav.no

Oppsigelse og tilrettelegging

• Arbeidsmiljølovens paragraf 15-8:

(1) Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første tolv månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

(2) Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

• Arbeidsmiljølovens paragraf 4-6

(1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak e.l.

Kilde: Lovdata.no

Mest lest