BESTEMMER IKKE NOK: Nilles butikksjef på Måløy har ikke en ledende stilling etter loven, har Direktoratet for Arbeidstilsynet slått fast. Det hadde heller ikke butikksjefen i Tromsø.

BESTEMMER IKKE NOK: Nilles butikksjef på Måløy har ikke en ledende stilling etter loven, har Direktoratet for Arbeidstilsynet slått fast. Det hadde heller ikke butikksjefen i Tromsø.

Martin Guttormsen Slørdal

Nille må gi nok en butikksjef overtidsbetaling

Arbeidstilsynet står på sitt: Nille må betale butikksjefen på Måløy for overtidsarbeid.
12.04.2016
15:22
13.04.2016 10:28

lene.svenning@lomedia.no

Nok en gang har Direktoratet for Arbeidstilsynet slått fast at en av butikksjefene i Nille verken har en ledende eller særlig uavhengig stilling, men har rett til overtidsbetaling som de aller fleste andre arbeidstakere. Denne gangen dreier det seg om butikksjefen ved Nille på Måløy. Tidligere har direktoratet slått fast at butikksjefen i Tromsø skal ha overtidsbetaling.

Ikke nok frihet

I august i fjor gjennomførte Arbeidstilsynet Vestlandet et tilsyn hos Nille på Måløy. I butikksjefens arbeidskontrakt sto det at vedkommende hadde en særlig uavhengig stilling. Arbeidstakere som faller inn under denne kategorien, og ansatte i kategorien «ledende stilling», anses å ha så stor frihet i jobben at de kan bestemme når og hvor mye de skal jobbe. Disse har ikke krav på overtidsbetaling. Så stor frihet hadde ikke butikksjefen på Måløy, mente Arbeidstilsynet, og påla Nille å gi henne en ny arbeidskontrakt hvor det slås fast at hun skal ha overtidsbetaling.

LES OGSÅ: Butikker vil ikke betale for overtid

Klaget til ingen nytte

Arbeidstilsynet behandlet Nilles svar på vedtaket som en klage. Nå har Direktoratet for Arbeidstilsynet, som er klagesinstans, vurdert saken på nytt. Svaret er det samme; denne butikksjef-stillingen er ikke å anse som verken ledende eller særlig uavhengig. Dermed skal butikksjefen ha overtidsbetalt. Vedtaket fra direktoratet kan ikke påklages.

Til Arbeidstilsynet har Nille opplyst at de forut for besøket fra tilsynet i butikken på Måløy, var i ferd med å gjennomgå alle de ansattes arbeidskontrakter. Kjeden skilte mellom butikksjefer på små og store butikker, med sikte på å definere butikksjef-jobbene på de største butikkene som ledende stillinger. Det fikk ingen betydning for avgjørelsen i denne saken.

Ikke ledende nok stilling

Det skal mye til før man kan definere en stilling som ledende, skriver Direktoratet for Arbeidstilsynet i brevet til Nille. Hvilken tittel arbeidstakeren har er av underordnet betydning. Den aktuelle arbeidstakeren må ha klare og reelle lederfunksjoner. Direktoratet erkjenner at butikksjefen på Måløy har visse lederfunksjoner i den daglige driften av butikken, men påpeker at rutiner og instrukser fra sentralt hold legger betydelige begrensninger i hva slags selvstendige beslutninger butikksjefen kan ta. «Stillingen mangler en tydelig og åpenbar selvstendighet og uavhengighet i hvordan arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres», skriver direktoratet. Butikksjefens mynighet til å delegere arbeid trekkes også i tvil.

Direktoratet har vurdert bemanningsplanen i butikken for fjorårets siste tre måneder. Ifølge den jobbet butikksjefen 40 timer eller mer, mens øvrige ansatte hadde relativt få timer på jobb. Nille skal ha opplyst til Arbeidstilsynet at de ikke legger noen føringer på butikksjefens tilstedeværelse i butikken. Direktoratet konkluderer likevel med at butikksjefen kun i en viss grad har mulighet til å kontrollere sin egen arbeidstid, noe som er vesentlig for å kunne defineres som en ledende stilling.

Må vurdere nøyere

Personalsjef Ivar Borgen i Nille vil foreløpig ikke konkludere med hvilke konsekvenser vedtaket eventuelt vil få for de andre butikkene i Nille ennå. Han opplyser i en e-post til HK-Nytt at han sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke vil bruke litt til på å sette seg inn i vedtaket før han kommenterer det ytterligere.

Flere saker

Direktoratet for Arbeidstilsynet har altså behandlet to klager fra Nille på pålegg om å gi butikksjefer arbeidskontrakter som sikrer dem overtidsbetaling, først i Tromsø, nå på Måløy.

Arbeidstilsynet har imidlertid vært på tilsyn i flere Nille-butikker og gitt pålegg om det samme. Kjeden har fått pålegg om å gi butikksjefene på Nille i Hamar, på kjøpesenteret Trondheim Torg og i Hammerfest det samme. Butikksjefen på Hamar har fått ny arbeidskontrakt. Arbeidstilsynet har ennå ikke mottatt bekreftelse på at butikksjefen på Trondheim Torg har fått det samme. Nille ville ikke gi overtidsbetaling til butikksjefen i Hammerfest før Måløy-klagen var ferdig behandlet. Det ville ikke Arbeidstilsynet være med på. Derfor har de sendt bedriften varsel om tvangsmulkt på 1.000 kroner per virkedag. Nille har fått frist til 25. april med å gi butikksjefen i Hammerfest ny arbeidskontrakt.

LES OGSÅ: Nille nøler med å betale overtid

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

12.04.2016
15:22
13.04.2016 10:28

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet