ALVORLIG: Dommen fra Høyesterett er ikke godt nytt for deltidsansatte som ønsker seg en større stilling, mener Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO.

ALVORLIG: Dommen fra Høyesterett er ikke godt nytt for deltidsansatte som ønsker seg en større stilling, mener Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO.

Bjørn A. Grimstad

Ber departementet rydde opp:

LO og Unio vil ha tilbake fortrinnsretten til utvidet stilling

Høyesterett har slått fast at deltidsansatte ikke kan gjøre krav på deler av en utlyst stilling for å få fylt opp sin egen. Sånn kan det ikke være, mener LO og Unio, og ber departementet rydde opp.
12.09.2016
13:17
12.09.2016 13:19

lene.svenning@lomedia.no

Dette er saken: I april slo Høyesterett fast at en sykepleier ved legevakta i Oslo ikke hadde fortrinnsrett til del av en stilling. Hun jobbet i 75 prosent stilling, og krevde fulltidsjobb da det ble utlyst en ny stilling på 75 prosent. Både tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten hadde tidligere gitt sykepleieren medhold i at hun hadde rett på hel stilling. Høyesterett slår derimot fast at deltidsansatte ikke kan tre inn i deler av en stilling. Dette er en ny tolkning av loven, og blir ikke godt mottatt i fagbevegelsen.

Innskrenker fortrinnsretten

– Dette er alvorlig for de som ønsker å utvide stillingen sin. Dommen innskrenker fortrinnsretten til utvidet stilling betraktelig, sier Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO.

Hun frykter at dommen kan føre til spekulasjoner fra arbeidsgivernes side, ved at de utlyser større stillinger enn det deltidsansatte kan ta på seg.

Følsvik mener dommen også undergraver tvisteløsningsnemnda, som er det organet som vanligvis avgjør slike saker. Nå kan flere saker om fortrinnsrett måtte gå for domstolene, tror hun.

Lovendring må til

Dommen har fått både Unio og LO til å reagere. I et møte med arbeidsdepartementet 30. august tok de opp denne saken. Organisasjonene ber departementet rydde opp.

– Vi kan ikke overprøve Høyesterett, men nå må lovteksten endres, slik at det igjen går an å kreve fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling, slik lovgiver har tenkt, mener Følsvik.

Dommen har fått konsekvenser

Tvisteløsningsnemndas eksistens er nedfelt i arbeidsmiljøloven, og består av representanter fra både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, i tillegg til et nøytralt medlem. Nemnda behandler tvister om blant annet deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling. Siden dommen fra Høyesterett falt, har nemnda i minst to vedtak referert til den.

• 10. mai behandlet nemnda en sak hvor en sykepleier i 73,64 prosent stilling krevde fortrinnsrett til større stilling. Den utlyste stillingen sykepleieren gjorde delvis krav på var på 64,08 prosent. I vedtaket skriver nemnda: «Høyesterett har i dom av 25. april (...) slått fast at arbeidsmiljøloven § 14.3 ikke åpner for at deltidsansatte kan gjøre krav på og tre inn i en del av en utlyst stilling. Deltidsansatt som gjør fortrinnsrett gjeldene (...) må dermed akseptere hele den utlyste stillingen». Nemnda konkluderer med at arbeidstakeren derfor ikke gis medhold i kravet om utvidet stilling.

• 7. juni behandlet nemnda en sak hvor en kokk i 80 prosent stilling krevde fortrinnsrett til en større stilling. Den utlyste stillingen var på 60 prosent. Igjen viser nemnda til Høyesterettsdommen som sier at deltidsansatte ikke kan gjøre krav på og tre inn i deler av en utlyst stilling.

Kritisk ombud

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har tidligere uttalt seg kritisk til Høyesterettsdommen.

– Den vil føre til at deltidsansattes mulighet til full stilling begrenses. Det er uheldig fordi det er en uuttalt, tverrpolitisk målsetning å få bukt med ufrivillig deltid, sa hun til fagbladet Sykepleien i mai.

Dette er saken:

• En sykepleier som jobbet i en 75 prosent stilling ved legevakta i Oslo, krevde full stilling da det ble utlyst en ny 75 prosent stilling. Dette var i 2012.

• Legevakta sa nei, og hevdet at det ville være til «vesentlig ulempe».

•Sykepleieren vant fram i tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten.

• I april i år slo Høyesterett fram at sykepleieren ikke hadde fortrinnsrett til en del av en stilling.

• Unio og LO mener dette er brudd på intensjonen med loven om fortrinnsrett for deltidsansatte, og har tatt saken opp med Arbeids- og sosialdepartementet.

12.09.2016
13:17
12.09.2016 13:19

Dette er saken:

• En sykepleier som jobbet i en 75 prosent stilling ved legevakta i Oslo, krevde full stilling da det ble utlyst en ny 75 prosent stilling. Dette var i 2012.

• Legevakta sa nei, og hevdet at det ville være til «vesentlig ulempe».

•Sykepleieren vant fram i tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten.

• I april i år slo Høyesterett fram at sykepleieren ikke hadde fortrinnsrett til en del av en stilling.

• Unio og LO mener dette er brudd på intensjonen med loven om fortrinnsrett for deltidsansatte, og har tatt saken opp med Arbeids- og sosialdepartementet.