VANT FRAM: Bohus fikk rettens medhold i at de ikke trenger å øke grunnbemanningen for å gi ansatte større stillingsprosent. Illustrasjonsfoto.

VANT FRAM: Bohus fikk rettens medhold i at de ikke trenger å øke grunnbemanningen for å gi ansatte større stillingsprosent. Illustrasjonsfoto.

Martin Guttormsen Slørdal

Bohus vant i retten:

HK-medlem tapte sak om økt stillingsprosent

HK-medlemmet gikk til sak mot Bohus for å få mer jobb, men tapte. Flertallet i Fredrikstad tingrett ga arbeidsgiveren medhold i å kunne holde henne på deltid.
28.06.2017
11:55
28.06.2017 14:02

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Møbelselgeren, som er HK-tillitsvalgt i Bohus, stevnet i desember i fjor arbeidsgiveren for retten med krav om økt stillingsprosent og erstatning etter det hun mente var brudd på et tidligere rettsforlik. I mai ble saken behandlet, og dommen kom først denne uka. Det ble tap for HK-medlemmet.

LES OGSÅ: Dagligvarekjedene mener søndagsbutikker ikke er lønnsomt

Grunnbemanningen må økes

Bakgrunnen er denne: Kvinnen, som har jobbet i bedriften siden 2006, ble i 2016 sagt opp fra heltidsstillingen sin, og ansatt i en 50 prosent stilling etter nedbemanninger i bedriften. I den forbindelsen ble det inngått et rettsforlik med arbeidsgiveren der hun gis førsterett til ledige vakter og fortrinnsrett til ledige stillinger i ett år.

HK-medlemmet mener Bohus har brutt dette forliket, siden bedriften ikke har ansatt henne i en tilnærmet 100 prosent stilling, tilsvarende det hun har jobbet i denne perioden. Hun mener også at fortrinnsretten ikke er brukt i et tilfelle der en vikar ble ansatt i stedet for henne.

Saken ble sendt til retten med krav om både ansettelse og erstatning, og LO-advokat Imran Haider, som representerte kvinnen, mente Bohus måtte øke grunnbemanningen sin og gi HK-medlemmet både mer jobb og penger for tap av inntekt. Haider pekte i retten på at den ansatte har jobbet nesten full stilling etter nedbemanningen i 2016, og at det viser behov for å øke grunnbemanningen i Bohus Fredrikstad.

Kun behov for små stillinger

Bohus argumenterte på sin side for at de ikke hadde mulighet til å ansette kvinnen i full eller tilnærmet full stilling. Under rettssaken viste de til at det kun er i enkelte salgsperioder og kampanjeperioder at det er behov for mer bemanning, og at behovet ikke gjelder hele året. Ifølge bedriftsledelsen trenger de derimot mange ansatte i lave stillingsbrøker for å organisere driften, særlig lørdagsjobbingen, på en tilfredsstillende måte.

Bedriften bestrider også at rettsforliket er brutt i og med at de i fjor høst tilbød HK-medlemmet 70 prosent fast stilling.

Dissens

Flertallet av dommerne i Fredrikstad tingrett ga Bohus medhold. De mener i likhet med bedriften at det ikke er holdepunkter for at Bohus Fredrikstad har behov for økt grunnbemanning. De mener at kvinnen derfor ikke har rett til økt stilling. Mindretallet er enig med HK-medlemmet og mener at bedriften burde ansatt henne framfor å bruke så mange vikarer og ekstrahjelper.

Når det gjelder brudd på det tidligere rettsforliket, deler dommerne seg nok en gang. Flertallet mener bedriften har oppfylt avtalen ved å tilby henne 70 prosent stilling. De mener også at kvinnen ikke har hatt rett på stillingen til en vikar som ble fast ansatt etter fire år som midlertidig ansatt. De mener fortrinnsretten ville kommet til anvendelse dersom det var snakk om en nyansettelse, men ikke i dette tilfellet hvor det var en mangeårig vikar som fikk fast jobb. Mindretallet mener derimot at HK-medlemmet skulle blitt tilbudt denne vikarens stillingsbrøk.

Ingen erstatning

Dommerne er også delt når det gjelder erstatning. HK-medlemmet krevde erstatning for 116 arbeidstimer som hun skulle ha hatt, men fikk av flertallet kun innvilget erstatning for fem timer. Det betyr at Bohus ble dømt til å betale henne totalt 1.000 kroner i erstatning.

HK-medlemmet ble idømt saksomkostninger på drøyt 178.000 kroner, fordi motparten har fått medhold «i det vesentlige». Rettens flertall mener hun ikke kan fritas fra dette fordi hun takket nei til tilbudet om 70 prosent stilling under rettsmeklingen. «Bohus Fredrikstad har slik retten ser det strukket seg langt for å unngå rettssak», heter det i dommen.

Det eneste tingrettsdommerne var enige om, er at det opprinnelige rettsforliket blir stående, og ikke opphører, slik Bohus krevde i retten.

Uforstående til dommen

Regionsekretær Grethe Berntsen i HK forstår ikke at flertallet kunne gi arbeidsgiveren rett i denne saken.

– Det er tragisk og jeg synes det er trist for begge parter at dette ikke kom til en annen løsning. Vårt medlem har fortrinnsrett både etter den opprinnelige forliksavtalen, etter arbeidsmiljøloven og etter avtaleverket. Hun har dessuten jobbet omtrent full stilling i hele denne perioden, sier Berntsen, som er glad for at forliksavtalen ble stående.

Det betyr at hun fortsatt kan gjøre krav på ledige timer.

HK har ennå ikke tatt stilling til om dommen skal ankes eller ikke.

LES OGSÅ: Bohus nekter HK-medlem full jobb

28.06.2017
11:55
28.06.2017 14:02