KLAGET: Avdelinger i alle disse kjedene har klaget på Arbeidstilsynets avgjørelser om at butikksjefene ikke har ledende eller særlig uavhengige stillinger etter loven.

KLAGET: Avdelinger i alle disse kjedene har klaget på Arbeidstilsynets avgjørelser om at butikksjefene ikke har ledende eller særlig uavhengige stillinger etter loven.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikker vil ikke betale for overtid

En rekke kjeder nekter å betale butikksjefene sine overtid.
13.01.2016
10:58
13.01.2016 10:58

I juni i fjor slo Arbeidstilsynet fast at butikksjefen i Nille i Tromsø ikke har en ledende stilling, og at vedkommende dermed har krav på overtidsbetaling. Nille klagde på vedtaket, men nådde ikke fram hos Direktoratet for Arbeidstilsynet som er siste klageinstans. Dermed måtte bedriften gi butikksjefen en ny arbeidskontrakt, med rett til overtidsbetaling.

Til tross for at Nille ikke fikk medhold i sin klage i denne saken, klagde de også på Arbeidstilsynets tilsvarende avgjørelse for butikken på Måløy. Direktoratet for Arbeidstilsynet er i disse dager i ferd med å behandle klagen.

Nille har også fått pålegg om å gi butikksjefene ved avdelingen i kjøpesenteret Trondheim Torg og avdelingen i Hammerfest nye arbeidskontrakter med rett til overtidsbetaling. I begge disse sakene viser Arbeidstilsynet til det endelige vedtaket for butikksjefen i Tromsø.

Les også: Nille nøler med å betale overtid

Gartner i Plantasjen

Nille er ikke den eneste butikkjeden som har fått Arbeidstilsynet på nakken de siste årene. Både Plantasjen, kleskjeden Wow, Christiania Glasmagasin og sportskjeden XXL har fått pålegg om å endre ansattes arbeidskontrakter som er definert i ledende eller særlig uavhengige stillinger, slik at de får overtidsbetaling.

Arbeidstilsynet avla Plantasjens avdeling i Haugesund en visitt i 2012. Her kom de over en ansvarlig innegartner som Plantasjen hadde definert å ha en såkalt særlig uavhengig stilling. Vedkommende hadde ikke rett på overtidsbetaling, mente bedriften. Arbeidstilsynet påla Plantasjen å endre arbeidskontrakten, slik at den ansvarlige gartneren fikk rett til overtidsbetaling. Bedriften klagde, men nådde ikke fram. Ifølge HR-sjef Jørgen Haukås i Plantasjen jobber ikke lenger den aktuelle ansvarlige innegartneren i bedriften. Til HK-Nytt opplyser Haukås at kjeden har foretatt en omorganisering siden den gang. I dag er det bare butikklederne i Plantasjen som bedriften mener har ledende stillinger, med unntak av butikklederne for de aller minste butikkene.

Christiania Glasmagasin

Også Christiania Glasmagasins (CG) avdeling i Tønsberg har hatt besøk av Arbeidstilsynet. Butikksjefen hadde en arbeidskontrakt som slo fast at hun hadde en ledende stilling. Det har den ikke i lovens forstand, mente Arbeidstilsynet, og påla bedriften å endre kontrakten slik at sjefen skulle få overtidsbetaling. Også denne saken endte med at bedriften klagde. CG pekte blant annet på at butikksjefen fungerer som arbeidsgiver for de øvrige ansatte, er ansvarlig for å oppnå budsjettmål, og foretar ansettelser og oppsigelser. Direktoratet for Arbeidstilsynet opprettholdt vedtaket. I deres svar til CG vises det til at butikksjefen er pålagt stenging av butikken, at butikksjefens arbeidstid er styrt av kjøpesenterets åpningstider, og at butikksjefen er oppført på vaktlista. At butikksjefen selv i stor grad kan velge hvilke vakter hun vil ha, er ikke nok. Den aktuelle butikksjefen sluttet før saken var avsluttet. CG varslet at den nye butikksjefen også skulle unntas fra arbeidstidsbestemmelsene, men at de har gjort endringer i arbeidskontrakten. Det har Arbeidstilsynet akseptert. HK-Nytt har ikke fått svar fra bedriften om de har gjort endringer i arbeidskontraktene til de andre butikksjefene i kjeden.

Selgerledere i XXL

I XXL Sport og villmark avdeling Tromsø var fem selgerledere definert som å ha ledende stillinger, uten rett til overtidsbetaling. Arbeidstilsynet fastslo etter et tilsyn at dette ikke var i tråd med loven. Også denne bedriften klagde på pålegget om å endre arbeidskontraktene. Bedriften argumenterte med at selgerlederne har høyere lønn og en langt mer gunstig bonusordning enn selgerne, at de har personalansvar og ansvar for avdelingens økonomiske resultater. Direktoratet for Arbeidstilsynet anerkjenner at selgerlederne har ansvarsfulle stillinger som innebærer en viss grad av ledelse, men mener personalansvaret er noe begrenset. Direktoratet er også i tvil om hvor stor innflytelse selgerlederne har over sin egen arbeidssituasjon, og peker på at de inngår i skiftplanen. Selgerlederne har etter direktoratets syn begrenset mulighet til selv å vurdere behovet for egen arbeidsinnsats, og begrenset kontroll over sin egen arbeidstid. XXL nådde ikke fram med klagen sin. HK-Nytt har gjentatte ganger spurt XXL om de har gitt selgerlederne nye arbeidskontrakter med rett til overtidsbetaling, og om flere ansatte i kjeden har fått det samme, men har ikke fått svar.

Glitter endret kontraktene

Butikkjeden Glitter har vært igjennom den samme mølla. HK-Nytt har også tidligere omtalt saken. Arbeidstilsynet fant at butikksjefen i Glitter på Nerstranda senter i Tromsø hadde en arbeidskontrakt som ledende eller særlig uavhengig stilling. Det var ikke i tråd med loven, hevdet tilsynet, og påla Glitter å endre butikksjefens kontrakt. Butikkjeden nøyde seg ikke med det, de ville også endre de andre butikksjefenes arbeidskontrakter.

Løsning i Wow

Arbeidstilsynet har også besøkt kleskjeden Wows avdeling i Larvik. Her påla også Arbeidstilsynet kjeden å gi alle ansatte arbeidskontrakter i tråd med loven, også butikksjefen. Vedkommende har verken en ledende eller særlig uavhengig stilling i praksis, mente tilsynet. Wow, som eies av Varner som også eier Cubus, Dressmann, Bik Bok og flere andre kleskjeder, klagde på vedtaket. Bedriften viste blant annet til at den aktuelle butikksjefen hadde sluttet. Wow hevdet også at Arbeidstilsynet ikke hadde myndighet til å pålegge dem å endre kontrakten.

Direktoratet for Arbeidstilsynet avviste klagen. I ettertid har kleskjeden presisert at de vil ta stilling til om den enkelte butikksjef har en ledende stilling ut fra en konkret vurdering. Det har Arbeidstilsynet godtatt.

lene.svenning@lomedia.no

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet

13.01.2016
10:58
13.01.2016 10:58

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling:

• Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling.

• Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats.

• Arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger har ikke lederfunksjoner, men har et særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid, tar selvstendige avgjørelser i større omfang og styrer sin egen arbeidstid.

Kilde: Lovdata/Direktoratet for arbeidstilsynet