Kjør debatt!

Både lederkabalen, EØS-avtalen og HKs framtid kan bli hete poteter i debatten på HK-landsmøtet.
12.09.2012
10:58
14.12.2013 12:34

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Da fristen utløp tidligere i år lå det drøyt 350 landsmøteforslag på Handel og Kontors bord. Nå har forbundsstyret sett på samtlige, og foreslått hvilken skjebne de bør få når landsmøtesalen skal ha dem til behandling i september: 112 av forslagene foreslås tiltrådt, 128 av forslagene avvises av styret, 44 foreslås oversendt til det nye forbundsstyret og 69 har fått merkelappen «ivaretatt» eller «delvis ivaretatt».

Men det er altså landsmøtet som råder over forslagenes endelikt.

Kreti og pleti

HK-Nytt har fått tilgang til de innsendte forslagene og en gjennomgang av disse viser at HK-medlemmene har et stort og mangfoldig engasjement. Forslagene spenner over svært mange temaer. Fra avdelinger og regioner har det blant annet kommet forslag om at HK skal jobbe for at det etableres senterverneombud, at vilkårene for asylsøkerbarna bedres, at det innføres kollektiv advokatforsikring, at AFP må bli en reell tidligpensjonsordning, at retten til læreplass må styrkes, at det rekrutteres tillitsvalgte fra minoritetsgrupper, at mastercard fjernes fra LOfavørordningen og at det settes i gang en stor debatt om det framtidige Handel og Kontor. I tillegg er det en rekke forslag knyttet til arbeidstid, pensjon, vernebestemmelser og ungdomsarbeidet. For å nevne noe.

67-årsgrense?

Mange av de drøyt 350 forslagene vil nok bankes raskt igjennom i landsmøtesalen. Men det er også en del som vil skape en noe lengre debatt. Som vi har skrevet om tidligere i HK-Nytt, er forslaget om å oppheve aldergrensa for den valgte HK-ledelsen ett av disse. I dag slår HKs vedtekter fast at ingen kan velges etter at de har fylt 60 år. Dette mener mange er en utdatert regel. På bordet ligger det derfor forslag om å oppheve aldersgrensa totalt, men også et kompromissforslag om å utvide den til 67 år. Det sistnevnte forslaget fikk flertallsstøtte i forbundsstyret. Åtte stemte for og fem stemte imot.

EØS-debatt på trappene

Mange i fagbevegelsen forsøker i disse dager å dra opp en ny debatt om Norges EØS-avtale. Det er ventet at det blir et stort tema på LO-kongressen om et år. Flere av HK-regionene har også sendt inn forslag til forbundets forestående landsmøte om at denne avtalen med EU bør avvikles. Både Midt-Norge, Nord-Norge og Øst ønsker ikke lenger EØS-avtalen, men forbundsstyret har avist alle tre forslagene om å avvikle den.

Regionleder Kristine Larsen i Nord-Norge tror det blir flere interessante debatter på landsmøtet, ikke minst knyttet til Norges forhold til EU.

– Det er helt idiotisk hvis vi i HK ikke har en klar holdning i spørsmålet om EØS-avtalen. Vi vet at det blir en stor debatt om det på LO-kongressen neste et år. Vi må forberede oss slik at HK-delegatene på kongressen har klare mandater. Vi må tørre å si noe om dette på vårt eget landsmøte, hvis ikke er vi feige, sier Larsen til HK-Nytt.

HKs framtid

Regionlederen fra nord er opptatt av et annet spørsmål som også garantert blir en viktig kongressak, nemlig framtidig tariffavtalestruktur i LO-familien. Det er fremmet forslag til landsmøtet om at det skal settes i gang et stort utredningsarbeid om det framtidige HK etter landsmøtet. Det mener Kristine Larsen er for sent.

– Skal vi ha vertikale eller horisontale avtaler på bedriftene? Hva som bestemmes avgjør eksistensgrunnlaget til HK. Dette må diskuteres grundig. Hvem er vi og hvor vil vi? Når vi ser oss rundt, er det snakk om samarbeid og sammenslåing av forbund i LO. I HK må vi ha et forhold til det. Kan HK fortsatt stå alene, eller skal vi diskutere om det er aktuelt for oss å være med i et nytt storforbund, sier Kristine Larsen.

Debatten vil startes

At HK-landsmøtet bør ta stilling til organisasjonsstrukturen, er også lederen i region Vest, Sonja Hjelvik, krystallklar på. Også hun argumenterer med at HKerne må forberede seg på den store debatten om dette på neste års LO-kongress.

– Vi har sendt inn et forslag angående bransjeavtaler og vertikale avtaler, og forbundsstyret innstiller på at det skal sendes over til det nyvalgte forbundsstyret. Jeg mener det er en for dårlig behandling av forslaget. Landsmøtet må ta stilling til dette, understreker regionleder Hjelvik.

Framtida viktigst

Også leder av region Østlandet Sør, John Sanden, mener den viktigste landsmøtesaken er å få meislet ut HKs framtid. Derfor har regionen hans sendt inn forslag om at det etter landsmøtet skal utredes og debatteres hvordan forbundet skal organiseres i framtida. Dette blir trolig vedtatt, men hva med debatten på selve landsmøtet?

– Jeg er veldig opptatt av hva HK skal bli etter hvert. Det er vanvittig viktig framover, vi ser jo at andre forbund styrker seg gjennom blant annet sammenslåinger. Det er derfor nødvendig at vi kommer i gang med denne debatten så fort som mulig, sier han.

Sanden mener, i likhet med mange av de andre regionlederne, at en del av spørsmålene må avklares allerede på dette landsmøtet.

– HK må blant annet ta stilling til om vi vil ha vertikale eller horisontale avtaler. Det handler om hvorvidt vi ser for oss HK som et storforbund eller som et handelsforbund i framtida. Jeg vil helt klart det første, sier han.

Trenger grundig behandling

Både Larsen, Hjelvik og Sanden har regionleder Roy Kristiansen fra Indre Østland med seg på laget i denne saken. Kristiansen mener imidlertid det er for tidlig å ha bastante meninger om tariffavtalestruktur.

– Det kommer selvfølgelig an på hvordan en sånn debatt legges opp på landsmøtet, men vi trenger en skikkelig runde på dette. Vi ser derfor fram til den organisasjonsdebatten som skal i gang etter landsmøtet. Men også vår region er opptatt av allerede nå å signalisere at vi vil være premissleverandører i den saken. Det gjenspeiler alle de forslagene vi har sendt inn, sier han.

Men det er ett annet forslag som regionen har tenkt å bruke litt ekstra tid på, og det er å jobbe for å få innført en kollektiv uføreforsikring i medlemskapet.

– Vi fremmet dette forslaget også på forrige landsmøte. Da ble det vedtatt oversendt til forbundsstyret og så gikk saken videre til representantskapet. Der ble det vedtatt at HK ikke skal innføre en slik forsikring. Men nå har vi ny statistikk som viser at særlig kvinner med stor sannsynlighet ender opp som uføre før de når pensjonsalderen. Som et kvinneforbund bør vi være opptatt av det, sier Kristiansen.

Ungdomsprofil

Både region Agder/Rogaland og Midt-Norge har en viss ungdomsprofil på sine forslag. Regionleder Ann Karin Simonsen i Agder/Rogaland sier til HK-Nytt at ungdommers situasjon er viktig for HKerne i regionen. Derfor har de sendt inn en del forslag som handler om å forbedre den.

– Blant annet vil vi at HK skal jobbe for å bedre studiefinansieringen og for å få bygget flere studentboliger. Vi vil også jobbe for at HK-ungdommene skal få bedre rettigheter i organisasjonen. Blant annet vil vi at ungdomssekretæren skal kunne møte i forbundets representantskap med tale- og forslagsrett, sier Simonsen.

Regionleder Sten Jønsson i Midt-Norge henger seg på den. Han viser til at blant deres mange forslag, er det flere som omhandler unges situasjon både i og utenfor jobb; blant annet boligpolitikk, deltidsproblematikk og arbeid på ubekvemme tider.

– Mange ungdommer får ikke jobbe så mye som de vil, de får heller ikke skikkelig betalt for jobben. I tillegg har de store problemer med å komme seg inn på boligmarkedet, sier han oppgitt.

Overordnede temaer

Region Midt-Norge er den regionen som har sendt inn flest forslag til landsmøtet. Sten Jønsson synes ikke det er riktig å rangere dem etter viktighet.

– Et overordnet tema for omtrent alle våre forslag er arbeidslivsspørsmål; heltid/deltid og arbeid i helger og på helligdager er saker som er viktige for oss. Men vi ønsker også å følge opp pensjonsforliket, der er etter vårt syn ikke punktum satt. Vi ønsker at HK og LO skal ta aktive grep for å forbedre forliket, sier han.

Jønsson tror også at EØS kan bli en stor debatt på landsmøtet.

– Det vi ønsker i første omgang er en skikkelig debatt om de heldige og de uheldige sidene ved EU, vi må diskutere hva slags innflytelse det har på arbeidslivet, slår han fast.

Sjekkrunde

Ann Karin Simonsen forteller at de som er delegater fra regionen skal bruke tiden framover på å gå igjennom både egne og andre regioners forslag for å ta stilling til hvilke de skal kjempe for på landsmøtet. Men det er også mange andre forberedelser på gang; mange av delegatene har aldri vært på et landsmøte før, så derfor skal de ha flere samlinger før de setter nesa mot Stjørdal i september.

– Vi har hatt én landsmøtesamling, og vi skal ha en til. Det er mye vi skal forberede oss på, sier hun.

Det samme beretter Else Johansen om. I hennes region Øst skal de arrangere minilandsmøte i august hvor de skal gå igjennom alle forslagene på nytt og forsøke seg på en aldri så liten prioritering. Regionlederen vil derfor ikke forskuttere konklusjonene derfra, men ett tydelig ønske fra regionen er å få landsmøtet til å lage en skikkelig handlingsplan.

– Vi har faglige og politiske mål i dag, men disse er lite anvendelige. Vi ønsker oss derfor en konkret plan, som vi kan bruke i det daglige. Vi må forenkle noen av dagens mål og gjøre de forståelige og brukbare, blant annet når vi er ute og verver, sier Johansen.

Vil ikke legges ned

Leder av Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger (SLA), Harald Galåen, synes også det er vanskelig å skulle uttale seg om avdelingens prioriteringer på landsmøtet allerede nå. Også SLA skal ha samling i august hvor de skal legge en strategi. På de siste landsmøtene til HK har det kommet forslag om å legge ned SLA og overføre medlemmene til de respektive regionene. Dette forslaget har ikke kommet i år.

– Nei, det er ingen konkrete forslag om å legge oss ned, men jeg ser jo for meg at vi blir en viktig del av det som skal skje etter landsmøtet, nemlig den store organisasjonsdebatten som er signalisert at vil komme, sier han.

Galåen håper imidlertid at SLA vil bestå.

– Det fungerer så bra, sier han.

12.09.2012
10:58
14.12.2013 12:34