KRITISK: Leder av avdeling Oslo/Akershus HK, John Thomas Suhr, mener forslaget fra forbundsstyret er helt uten forankring ute i lokalorganisasjonen.

KRITISK: Leder av avdeling Oslo/Akershus HK, John Thomas Suhr, mener forslaget fra forbundsstyret er helt uten forankring ute i lokalorganisasjonen.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgte ber HK-ledelsen trekke landsmøteforslag

Lokale HK-tillitsvalgte ber forbundsstyret lytte til medlemmene og skrinlegge planene om nytt organisasjonskart for HK.
20.09.2016
15:13
11.10.2016 14:50

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Som vi tidligere har skrevet om i HK-Nytt, vil forbundets eget organisasjonskart bli den heteste saken når delegatene benker seg til HK-landsmøte i midten av oktober. Debatten går allerede høylytt landet rundt, og forbundsstyret møter massiv motstand mot sitt forslag til ny organisasjonsmodell for forbundet.

– Trekk forslaget

På landsmøtet i 2012 ble det vedtatt at HK skulle ta en nærmere titt på seg selv. Det har de gjort. En arbeidsgruppe har skissert to ulike forslag til ny organisasjonsstruktur, enten regionavdelinger eller fylkesavdelinger, og hatt disse på høring. Resultatet ble at forbundsstyret, mot én stemme, har laget en innstilling til ny organisasjonsmodell for HK (se faktaboks). Den skal behandles på landsmøtet, men allerede nå slaktes forslaget rundt om i HK-Norge.

John Thomas Suhr, leder for Oslo/Akershus HK, er ikke nådig i kritikken. Han mener hele innstillingen må trekkes.

– Dette er helt uten forankring, store medlemsgrupper er i harnisk over det forslaget som ligger på bordet. De siste ukene har region etter region gått imot forslaget. Forbundsstyret kan bare ikke gå til landsmøtet med dette, de må lytte til medlemmene og forkaste forslaget i sin helhet, sier han.

Suhr mener innstillingen fra forbundsstyret innebærer at HK i praksis legger ned fagforeningene, siden de juridisk og økonomisk skal sortere under HK, og ikke lenger være selvstendige enheter.

– Det er svært dramatisk. Ikke noe annet LO-forbund ville finne på å sette fagforeningene under administrasjon på denne måten. Det er avdelingene og fagforeningene som skal eie HK, ikke omvendt. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon, ikke en bedrift. Vi kan ikke redusere HK til en profesjonell servicebedrift hvor all makta er sentralisert, tordner han.

Dreper engasjementet

John Thomas Suhr er overbevist om at det lokale engasjementet strupes dersom dette blir framtidas HK. Han mener engasjement fordrer både tillit, selvstendighet og eierforhold til det man skal drive med lokalt.

– Hvis det blir sånn at vi må søke om midler til hver minste ting, vil vi miste dynamikken og aktiviteten. Vi er nødt til å jobbe som selvstendige, aktive avdelinger for å få til solidaritet på tvers av bedrifter, bransjer og forbund, sier han.

Suhr mener dette er verktøyet som trengs i et stadig tøffere arbeidsliv, og bruker sin egen avdeling som eksempel: Da han og de andre i styret overtok avdelingsledelsen i 2012, var avdelingen på lavbluss. De aktivitetene som fantes ble initiert av de ansatte på regionkontoret.

– Vi ønsket det annerledes og tok noen grep, fordi vi kunne bestemme over oss selv og de midlene vi har til rådighet. Vi frikjøpte tillitsvalgte, leide eget kontorlokale og ansatte til slutt en egen prosjektmedarbeider. Vi har hatt suksess med dette. Sammen med økt aktivitet har medlemstallene i samme periode kun gått oppover. I fjor sto vår avdeling for halve medlemsøkningen i hele forbundet. Vi har fått tillit og ansvar, noe som forplikter og motiverer til aktivitet. Dette la grunnlaget for at vi ble en tydelig stemme i kampen mot søndagsåpne butikker, og vi var meget aktive i lokale arbeidskamper som Design Forum-streiken og Expert-konflikten, sier Suhr.

Han håper nå at forbundsstyret gjør helomvending og lar organisasjonen være som den er.

– Vi trenger ikke å endre vedtektene for å få til det forbundsstyret ønsker. Det er fullt mulig å lage større avdelinger i dag også, slik mange har gjort. Men da vil det i så fall være frivillig. Det sier seg selv at tvang ikke er veien å gå, understreker Suhr.

Jonny Meland, leder av HK region Midt-Norge.

Jonny Meland, leder av HK region Midt-Norge.

Martin Guttormsen Slørdal

– Sentraliserer makt

Regionleder Jonny Meland i HK Midt-Norge er enig med Suhr. Heller ikke han sparer på kruttet i omtalen av forbundsstyrets forslag til det «nye HK»:

– Det er ikke måte på hvordan de vil sentralisere makt. Tilliten til avdelingene er tydeligvis borte, selv om vi rapporterer både til medlemmene og til Brønnøysundregisteret. Etter min mening er forslaget en katastrofe. Med dette fjerner de hele HK fra medlemmene. Det er galskap. Det er ute i regionene at HK er, ikke på Youngstorget, sier Meland.

Han har forståelse for at HKs ledelse ønsker en mest mulig lik organisasjon rundt om i landet, men oppfordrer til å ta en titt på det som fungerer.

– De må ikke rasere hele organisasjonen. Det fungerer med avdelingene slik de er i dag. Gud forby at dette blir vedtatt på landsmøtet, sier regionlederen i Midt-Norge.

Kristine Larsen, leder av HK region Nord-Norge.

Kristine Larsen, leder av HK region Nord-Norge.

Martin Guttormsen Slørdal

Også kollegaen i region Nord-Norge, Kristine Larsen, er svært skeptisk til de organisasjonsendringene som er foreslått.

– Delegatene fra vår region har ikke fattet noen beslutning om hva vi skal mene i denne saken, det skjer på landsmøtesamlingen om et par uker. Men personlig er jeg helt imot innstillingen fra forbundsstyret. Jeg er bekymret når de vil legge ned fagforeningene. Jeg har vokst opp med at det er fagforeningene som er selve drivkraften i fagbevegelsen. Slik jeg ser det, vil denne modellen sentralisere makt, og det mener jeg ikke er spesielt framtidsrettet, sier regionleder Larsen.

Også hun mener det er fleksibelt med dagens struktur, der hver enkelt region kan tilpasse organisasjonsstrukturen etter hva som fungerer best.

– Vi får til organisasjonsendringer med den modellen vi har i dag, for å møte utfordringene vi har. Og de er ikke like i hele landet. Vil må tilpasse det, mener Larsen som frykter at HK ender opp som et servicekontor, og ikke en kamporganisasjon, med den foreslåtte modellen.

Enig, men uenig

Ifølge leder Beate Steinsvik og nestleder Elin Vie støtter region Vest forbundsstyrets innstilling om å innføre regionavdelinger, gitt at disse er selvstendige juridiske enheter.

– Vi støtter denne organisasjonsmodellen, fordi vi har en slik struktur her hos oss allerede, og det fungerer veldig bra. Vi har felles økonomi for regionen og lokale stedsutvalg, og det har faktisk ført til økt aktivitet hos oss, sier Steinsvik.

Beate Steinsvik, leder av HK region Vest.

Beate Steinsvik, leder av HK region Vest.

Martin Guttormsen Slørdal

Elin Vie forteller til HK-Nytt at de tidligere var delt inn fylkesvis, og at aktivitetsnivået da var skjevt. Det er færre medlemmer i Sogn og Fjordane enn i Hordaland, og dermed var det en mindre pengepott å fordele på aktiviteter til medlemmene i det nordligste fylket på Vestlandet. Med felles økonomi kan regionen legge gode budsjetter for medlemmene i begge fylkene, påpeker hun.

– Det er regionen som fordeler penger til aktivitet. I tillegg kan vi søke om mer der vi ønsker noe ekstraordinært. Det har aldri vært et nei å få når det er snakk om aktiviteter for medlemmene. Det er selvfølgelig vanskelig å si om dette vil fungere like godt over hele landet, men har man i utgangspunktet en velfungerende avdeling, vil det være lett å videreføre aktivitet i et stedsutvalg, tror Vie.

Elin Vie, nestleder i HK region Vest.

Elin Vie, nestleder i HK region Vest.

Martin Guttormsen Slørdal

Region-nestlederen understreker imidlertid at de foreslåtte regionavdelingene må være selvstendige juridiske enheter, og ikke legges inn under forbundet, slik det foreslås i innstillingen fra forbundsstyret.

– Vi må fortsatt ha råderetten over midlene lokalt på linje med det vi har i region Vest i dag, sier Vie til HK-Nytt.

En misforståelse i styret?

Region Agder/Rogaland er den andre regionen som i dag har en modell lik den forbundsstyret foreslår. Regionleder Ann Karin Simonsen sier at hun er svært fornøyd med måten hennes region er organisert på, med økonomistyring på regionnivå og aktive stedsutvalg lokalt. Hun forteller at dette har ført til en mer rettferdig fordeling av midler.

– Alle stedsutvalgene kan iverksette medlemsaktiviteter, uavhengig av hvor store og økonomisk sterke de er. Vi har også kunnet ansette en person ekstra på regionkontoret med avdelingens penger. Men alt dette har vi styrt selv, og slik må det fortsette, sier hun.

Ann Karin Simonsen, leder av HK region Agder/Rogaland og forbundsstyremedlem.

Ann Karin Simonsen, leder av HK region Agder/Rogaland og forbundsstyremedlem.

Martin Guttormsen Slørdal

Simonsen, som også er forbundsstyremedlem, mener diskusjonen i styret hele tiden har hatt som forutsetning at de nye regionavdelingene skal være juridisk og økonomisk selvstendige. Hun var ikke klar over at innstillingen fra forbundsstyret til slutt innebar en endring av denne selvstendigheten.

– Det er mulig vi ikke fulgte godt nok med, men dette skulle vært klargjort i papirene, og opplyst om. Jeg vil ikke innskrenke avdelingenes mulighet til å styre seg selv, sier hun.

Denne holdningen deles av Roy Kristiansen, som også både er regionleder og forbundsstyremedlem. Han støtter modellen med regionavdelinger, men at de må være egne juridiske enheter også i framtida, er en forutsetning.

Roy Kristiansen, leder av HK region Indre Østland og forbundsstyremedlem.

Roy Kristiansen, leder av HK region Indre Østland og forbundsstyremedlem.

Martin Guttormsen Slørdal

– Når folk har sett på ordlyden, så har det kommet for en dag at forbundsstyrets innstilling innebærer at regionavdelingene legges inn under forbundet. Slik var det ikke tenkt fra min side, og jeg tror ikke noen i forbundsstyret har tenkt å lure inn et slikt prinsipp heller. Om det er sånn at vi ikke har fulgt helt med i timen, så får vi bare ta selvkritikk for det. For å få gjennomslag for det forslaget som ligger på bordet, må det presiseres at avdelingene fortsatt skal være selvstendige juridiske enheter, påpeker Kristiansen.

Tone Cathrine Hartz, leder av HK region Østlandet Sør.

Tone Cathrine Hartz, leder av HK region Østlandet Sør.

Martin Guttormsen Slørdal

Den siste regionen, Østlandet Sør, har ikke behandlet innstillingen ennå.

– Jeg vil derfor ikke uttale meg om denne saken før vi har tatt en grundig gjennomgang her hos oss, sier regionleder Tone Cathrine Hartz til HK-Nytt.

Forbundsstyrets forslag

• Dagens valgte regioner blir avdelinger

• Dagens avdelinger gjøres om til stedsutvalg

• Dagens fire landsomfattende avdelinger består

• Representantskapet skal ha representanter fra regionavdelingene, ikke fra bransjeråd og ungdomsråd

• Alle regionavdelingene må velge minst én representant under 30 år

• Regionavdelingene er en organisatorisk og juridisk del av forbundet

HK-ledelsen er klare til debatt

– Innstillingen ligger på bordet, og debatten om den må vi ta på landsmøtet, sier HK-nestleder Bjørn Mietinen.

Bjørn Mietinen 1. nestleder i HK.

Bjørn Mietinen 1. nestleder i HK.

Martin Guttormsen Slørdal

Han har den siste tiden reist rundt på ulike lokale HK-arrangementer hvor forbundets framtidige organisasjonsstruktur har vært oppe til debatt. Mietinen sier at det er delte meninger om forbundsstyrets innstilling, og mener det er bra for debatten som skal foregå på landsmøtet.

– Noen synes elementer i innstillingen er god, mens andre ikke liker det som foreslås. Vi har levert det landsmøtet i 2012 vedtok, nemlig å komme med en innstilling til ny organisasjonsstruktur for HK. Etter en grundig debatt i organisasjonen endte vi opp med det forslaget som nå ligger på bordet. Vi mener at å opprette sju regionavdelinger er bedre enn dagens 18 geografiske avdelinger. Vi har dessuten forenklet organisasjonen ved å ta vekk ett ledd, nemlig regionene. I dag ligger medlemskapet i avdelingene, men de har ikke myndighet til å fremme forslag for landsmøtet. Det er det regionene som har. Med vår modell – med regionavdelinger, vil medlemskapet ligge der og det vil også myndigheten til å fremme forslag og velge hvem som skal representere medlemmene på landsmøtet, forklarer han.

Bjørn Mietinen avviser å konkludere i denne saken nå.

– Vi kan ikke allerede nå ta stilling til hvilke landsmøteforslag som skal vedtas eller ikke. Dette er det landsmøtet som er suverene til å avgjøre. Innstillingen ligger der, og det ville vært uryddig å trekke den eller endre den. Forslaget skal debatteres på landsmøtet, understreker han.

Mietinen bekrefter at forbundsstyret skal diskutere saken før den fremmes på landsmøtet. Han har registrert at enkelte forbundsstyremedlemmer har reagert på innstillingen i etterkant.

– Det er naturlig at vi tar en prat om både kritikken fra organisasjonen og fra forbundsstyremedlemmer. De som ikke kjenner seg igjen i innstillingen, får ta det opp, så får vi diskutere det, sier Mietinen til HK-Nytt.

Trine Lise Sundnes, HK-leder.

Trine Lise Sundnes, HK-leder.

Martin Guttormsen Slørdal

Også HK-leder Trine Lise Sundnes understreker at det er i landsmøtesalen dette skal avgjøres.

– Vi har lagt fram et forslag det er flertall for i forbundsstyret, mot én stemme. Forslaget må nå brynes mot landsmøterepresentantenes meninger. Så får forbundsstyret i mellomtiden bidra med å oppklare eventuelle misforståelser eller uklarheter, sier Sundnes.

Hun håper at kritikerne er interessert i å diskutere flere elementer enn avdelingsstrukturen.

– Vi har blant annet lagt opp til at det skal kuttes et ledd i organisasjonen for å sikre kortere vei fra medlemmene til ledelsen i HK. I tillegg har vi ryddet opp i sammensetningen i representantskapet slik at råd fra rådgivende organ som bransjerådene i stedet gis til forbundsstyret, som jo er det organet som beslutter kravene for den enkelte overenskomst. Det samme gjelder ungdomsrådet, presiserer Sundnes.

– Og om noen lurte; vi i arbeidsutvalget gleder oss til debattene. Vi er ikke ute etter å piske noen i en bestemt retning, noen saker får gode løsninger takket være gode debatter, legger hun til.

20.09.2016
15:13
11.10.2016 14:50

Forbundsstyrets forslag

• Dagens valgte regioner blir avdelinger

• Dagens avdelinger gjøres om til stedsutvalg

• Dagens fire landsomfattende avdelinger består

• Representantskapet skal ha representanter fra regionavdelingene, ikke fra bransjeråd og ungdomsråd

• Alle regionavdelingene må velge minst én representant under 30 år

• Regionavdelingene er en organisatorisk og juridisk del av forbundet