TØFF PROSESS: Sylwi Swensen (t.v) synes det har vært tøft å skulle saksøke sin egen arbeidsgiver for å unngå oppsigelse. Her er hun sammen med advokat Liv Randi Dobloug under behandlingen av saken i Gjøvik tingrett.

TØFF PROSESS: Sylwi Swensen (t.v) synes det har vært tøft å skulle saksøke sin egen arbeidsgiver for å unngå oppsigelse. Her er hun sammen med advokat Liv Randi Dobloug under behandlingen av saken i Gjøvik tingrett.

Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad

Kontormedarbeider i fagforening ble sagt opp. Nå er oppsigelsen kjent ugyldig i retten

Gjøvik tingrett mener oppsigelsesprosessen Oppland Transportarbeiderforening førte mot kontormedarbeideren Sylwi Swensen var uforsvarlig og preget av inhabilitet.
12.02.2019
12:38
10.04.2019 20:37

hk-nytt@lomedia.no

Dommen i saken kom 8. februar og kan ikke være spesielt lystig lesning for en fagforening som i utgangspunktet skal kjempe for arbeidernes rettigheter.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen og alt som kommer fram i den. Jeg har hele tiden ment at oppsigelsen var usaklig, og nå fikk jeg endelig medhold av en enstemmig rett, sier Sylwi Swensen.

Oppsagt i sommer

Kort fortalt handler saken om at kontormedarbeideren Sylwi Swensen ble oppsagt fra sin halve stilling i Oppland Transportarbeiderforening da Transportarbeiderforbundet sentralt overtok kontrollen av kontingentinnbetalingen som skjer ved trekk i lønn hos arbeidsgiverne. Samtidig har foreningens leder, Oddbjørn Vestli, også vært ansatt som forretningsfører, mens foreningens nestleder har vært frikjøpt fra jobben sin en dag i uka for å jobbe på foreningskontoret.

Inhabil prosess

Nettopp det at de to i foreningsledelsen også har vært ansatt, peker Gjøvik tingrett på som svært problematisk.

«Slik retten ser det var både Oddbjørn Vestli og Rune Kristiansen inhabile til å behandle nedbemanningsprosessen og oppsigelsen av Swensen», heter det i dommen.

At kontormedarbeideren i tillegg er samboer med Reidar Belgum som har stått sentralt i det som ofte er blitt kalt «bussbråket» i Oppland gjør ikke saken bedre. Bussbråket har nemlig rettet seg direkte mot foreningsleder Oddbjørn Vestli.

«Det anstrengte forholdet mellom Swensens samboer og Vestli underbygger etter rettens syn at Vestli ikke burde deltatt i behandlingen av nedbemanningsprosessen. Også fordi dette svekker arbeidstakers tillit til at nedbemanningsprosessen har bygget på saklige avveininger etter en forsvarlig saksbehandling», står det videre.

Oddbjørn Vestli får heller ikke mye skryt av sin egen habilitetsvurdering.

«Vestli forklarte under hovedforhandlingen at han ikke anså seg som inhabil til å delta i behandlingen av nedbemanningssaken. Likevel viste Vestlis forklaring at han hadde begrenset innsikt i hvilke habilitetsregler som gjelder, og i hvilke situasjoner et styremedlem bør vurdere sin habilitet. Retten finner at saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig etter arbeidsrettslige regler siden både nestleder og leder i styret har vært inhabile», er konklusjonen fra tingretten.

LES OGSÅ: Nektes tariffavtale, streiker for høyere lønn og orda forhold

Ansiennitet ikke vurdert

Selv om begge partene er enige om at Hovedavtalen gjelder, mener retten at Oppland Transportarbeiderforening ikke har foretatt grundige nok vurderinger av hvorfor ansiennitetsprinsippet skulle fravikes slik det ble gjort i denne oppsigelsen. Nestlederen Rune Kristiansen var frikjøpt fra 2016, foreningsleder Oddbjørn Vestli kom inn i et vikariat i 2012 og ble senere forretningsfører. Sylwi Swensen ble ansatt 20. september 1999.

«Til dette kommer at Swensen er født i 1955, og det kan på grunn av hennes alder være krevende å få nytt arbeid. På bakgrunn av Swensens lange ansiennitet og relativt høye alder, hadde foreningen etter rettens syn et særlig ansvar og en særlig aktsomhetsplikt i forhold til henne. Dette innebærer blant annet at foreningen måtte foreta en grundig vurdering av om ansiennitetsprinsippet skulle fravikes og sørge for at alternative tiltak var tilstrekkelig utredet og vurdert. Arbeidsgiver har etter rettens syn ikke sannsynliggjort at det er foretatt en grundig nok vurdering på dette punkt», heter det videre i dommen.

Prioriterte innleid arbeidskraft

Oppland Transportarbeiderforening argumenterte under behandlingen i retten for at frikjøpet av Rune Kristiansen ikke var omfattet av arbeidsmiljøloven, siden det var et verv, ikke en ansettelse, og at underskudds- og rasjonaliseringstiltak ikke er til hinder for innleid arbeidskraft. Retten peker imidlertid på at arbeidsgiver har plikt til å vurdere alternative tiltak til nedbemanning, og at det i denne sammenhengen burde vært vurdert om foreningen skulle si opp Swensen så lenge Kristiansen var innleid. Retten viser også til protokoll fra foreningens styremøte 10. januar 2018 der det ble det lagt til grunn at foreningen ikke kunne si opp Swensen så lenge foreningen benyttet seg av innleid arbeidskraft.

«Retten kan ikke se at det i dokumentasjonen fremgår vurderinger av hvorfor – og på hvilken måte – dette endret seg, slik at foreningen likevel valgte å si opp Swensen og samtidig beholde Kristiansens engasjement», står det i dommen.

Tar ikke selvkritikk

Oddbjørn Vestli og Rune Kristiansen, henholdsvis leder og nestleder i Oppland Transportarbeiderforening, skriver i en e-post til Transportarbeideren at det ikke er avgjort om saken blir anket. Det vil først skje etter et møte med advokaten onsdag og et ekstraordinært styremøte.

De to er imidlertid krystallklare på at behandlingen i foreningen har vært grundig og forsvarlig. Både når det gjelder inhabilitet og vurderingen av Swensens kompetanse og mulige andre arbeidsoppgaver. De avviser samtidig at de har hatt personlige eller økonomiske særinteresser i saken, slik retten har konkludert med.

«Hele dommen bygger på at retten mener leder og nestleder er inhabile og hevder at begge hadde personlige og økonomiske interesser i saken, og mener derfor saken ikke har vært forsvarlig behandlet. Disse påstandene tilbakevises på det sterkeste. Foreningens styre og foreningens advokat mener at foreningen har hatt en forsvarlig saksbehandling utifra de kriterier som skal ligge til grunn i en oppsigelse», skriver Vestli og Kristiansen.

På direkte spørsmål på telefon om han tar selvkritikk på noe av oppsigelsesprosessen, er svaret til Oddbjørn Vestli kort og kontant:

– Nei!

Følg oss på Facebook

(Saken fortsetter under bildet)

Fulgte ikke styrevedtak

Selv om styret som satt fram til årsmøtet i foreninga 4. april i fjor la opp til at leder og nestleder skulle diskutere med Swensen hvilke oppgaver hun kunne gjøre etter 1. januar 2019, ble det ifølge dommen ikke fulgt opp.

«Dette ble imidlertid ikke fulgt opp. Det er ikke dokumentert at det i styremøtene ble fremlagt oppdateringer om arbeidsmengde før beslutningen om oppsigelse ble truffet, og det er ikke spor i dokumentasjonen om at det ble gjennomført samtaler med Swensen om hvilke arbeidsoppgaver hun kunne utføre etter 1. januar 2019. Swensen forklarte under hovedforhandlingen at det ikke har vært samtaler med Vestli eller Kristiansen om hvilke oppgaver hun kunne utføre etter 1. januar 2019. Vestli har også forklart at han ikke har hatt konkrete samtaler med Swensen om alternative oppgaver», kan man lese i dommen.

Vurderte ikke kompetanse

Som om det ikke var nok, ble heller aldri kompetansen til Swensen kartlagt. Det er ifølge retten heller ingen dokumentasjon på at det ble vurdert om Swensen kunne overta noen av de merkantile oppgavene som Vestli og Kristiansen utførte.

«Vestlis forklaring under hovedforhandlingen, om at han «visste» hvilken kompetanse Swensen hadde, er klart nok ikke tilstrekkelig i så måte. Det viste seg under hovedforhandlingen at Vestli ikke var kjent med hennes lederutdannelse og øvrig arbeidserfaring. Retten bemerker at det også her er grunn til å peke på at manglende habilitet kan ha hatt betydning for den prosessen som ble gjennomført. Retten peker på at Vestli og Kristiansen la opp til en prosess hvor de skulle vurdere sin egen kompetanse opp mot Swensens kompetanse, heter det».

Dyrt for foreninga

I den enstemmige dommen konkluderer Gjøvik tingrett med at retten har lagt avgjørende vekt på at Vestli og Kristiansen har ledet nedbemanningsprosessen, til tross for at de har hatt fremtredende personlige interesser i de beslutningene som ble fattet.

«Videre har retten lagt vekt på at saksbehandlingen for øvrig er beheftet med flere svakheter. På denne bakgrunn finner retten at oppsigelsen skal kjennes ugyldig», konkluderer tingretten.

Nederlaget vil også koste Oppland Transportarbeiderforening dyrt.

I dommen er Sylwi Swensen tilkjent saksomkostninger på nesten 191.000 kroner. På toppen av det kommer oppreisningserstatning på 25.000 kroner, og at Swensen selvsagt skal få fortsette i jobben.

Dommen kan ankes.

HK: En riktig dom

– HK er veldig fornøyd med dommen. Den viser at lover og avtaler gjelder alle, også de ansatte i fagbevegelsen. Vi er også svært fornøyde med at habilitetsspørsmålet er tatt opp i dommen. Her er det noe å lære for alle fagforeninger. Det er viktig å huske på hvilke hatter man har på hodet, sier regionsekretær Eirine Saaler Nabben i HK. Hun har bistått Sylwi Swensen før og under rettssaken.

For Swensen betyr det ekstra mye at dommen er enstemmig.

– Det vil si at både hoveddommeren og de to meddommerne, en fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden har støttet min sak, sier hun til HK-Nytt.

Fikk endelig hjelp

Nabben mener denne saken også viser hvilke problemer som kan oppstå dersom man er organisert i feil forbund. Swensen, som har jobbet 19 år i foreningen, har hele tiden vært medlem i Transportarbeiderforbundet. Da hun fikk innkalling til drøftingsmøte, henvendte hun seg til forbundet for å få bistand, men det var ingen som kunne hjelpe. Hun hadde ingen tillitsvalgt.

Sylwi Swensen var også medlem i Postkom, siden hun har hatt en halv stilling i Posten siden 1971. Postkom var derfor med henne i det første drøftingsmøtet. Etter dette tok hun kontakt med HK og meldte seg inn der.

– Vi tok imot med åpne armer, det er jo hos oss hun skal være medlem, sier Nabben.

Swensen: Vanskelig tid

Swensen selv er strålende fornøyd med bistanden hun har fått fra HK, samt advokaten Liv Randi Dobloug.

– De har gitt meg veldig god støtte gjennom denne saken, som har vært tung. Jeg fikk oppsigelse 18. juni, tre dager før jeg skulle ut i ferie. Det gjorde at jeg ble sykmeldt. Tiden etter har vært vanskelig. Å møte opp på jobben har ikke bare vært lett. Det har vært en trykkende stemning på kontoret. Jeg vet ikke om dette kommer til å endre seg nå, sier hun.

– Jeg er veldig fornøyd med dommen og at oppsigelsen er kjent ugyldig. Dommen viser til at saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig utført, og den tar opp at leder og nestleder i foreningen har vært inhabile og at det har hatt betydning for beslutninger som er tatt. Det er viktig for meg, sier Swensen til HK-Nytt.

12.02.2019
12:38
10.04.2019 20:37