JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ønsker trepartsavtale for likestilling

Partene i arbeidslivet skal mobiliseres og motiveres i likestillingsarbeidet, foreslår utvalg. LO er godt fornøyd.
25.09.2012
15:58
14.12.2013 13:00

sym@lomedia.no

– Det er behov for nye reformer og satsninger i likestillingspolitikken. LO er spesielt glade for at utredningen foreslår en særlig satsning på likestilling i arbeidslivet, og på den måten følger opp Skjeie-utvalgets første delrapport, sier Gerd Kristiansen, nestleder i LO i en kommentar.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mottok i dag Likestillingsutvalgets andre utredning, Politikk for likestilling.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

Utredningen dokumenterer likestillingsutfordringer i lys av klasse, etnisitet og livsløp.

Utvalget anbefaler at regjeringen tar initiativ til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet og at det innføres et likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg.

– Vi anbefaler at regjeringen tar initiativ til en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. Avtalen bør adressere bredden av likestillingsutfordringer i arbeidslivet, og strekke seg fra det nasjonale til det lokale nivået av partssamarbeid. Bedrifter bør gis tilbud om tilskudd og veiledning, sier utvalgsleder professor Hege Skjeie i en pressemelding fra departementet.

Motivasjon

Utvalget anbefaler også et nytt likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg i videregående skole og høyere utdanning, og endringer i valgloven som åpner for regler om kjønnsrepresentasjon.

Utvalget foreslår tre landsdekkende programsatsninger av ti års varighet;

– bredde i folkestyret,

– frie utdanningsvalg og

– forebygging av seksuell trakassering i ungdomsmiljøer.

Kjønnsdelt

– Det er oppsiktsvekkende at det norske arbeidsmarkedet fremdeles er så kjønnsdelt og at det har endret seg såpass lite de siste 20 årene. Det bør derfor igangsettes offensive likestillingstiltak på arbeidslivets område. Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet er et interessant forslag. Utvalgets innstillinger viser med all tydelighet at det er behov for et skikkelig likestillingspolitisk løft, og her har vi tenkt å ta tak. Derfor skal regjeringen våren 2013 legge fram den første stortingsmeldingen om likestilling mellom kjønnene på 20 år, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen ifølge pressemeldingen.

Bakgrunn

Utvalget bygger sine anbefalinger i NOU 2012: 15 Politikk for likestilling på forslag fremmet i NOU 2011: 18 Struktur for likestilling.

Her ble det konstatert at den offentlige politikken for kjønnslikestilling mangler en gjennomføringsstruktur.

Utvalget anbefalte at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet får sektorovergripende tilsynsmyndighet, og et større virkeområde lokalt, gjennom et direktorat for likestilling med fem regionkontorer.

Utvalget anbefalte også et tiårig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid.

LO fornøyd

– Likestilling handler om å gi kvinner og menn like muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. For å oppnå dette er arbeidslivet en nøkkel. LO er spesielt bekymret for at så mange kvinner jobber deltid, noe som gjør at kvinnelige arbeidstakere står langt svakere økonomisk, enn mannlige. Vi har også et klart kjønnsdelt arbeidsmarked, der en rekke næringer og yrkesgrupper er dominert av enten kvinner eller menn, påpeker Gerd Kristiansen i en LO-kommentar.

Gjennom de siste 7 årene har den rødgrønne regjeringen gjennomført en storstilt barnehageutbygging, utvidet foreldrepermisjonen og innført en tredeling, der mor og far får samme rett til 12 ukers permisjon. Dette er viktige familiepolitiske reformer som legger til rette for at mødre og fedre kan delta på like vilkår i arbeidslivet. Nå er det på tide å ta nye grep for et mer likestilt arbeidsliv, sier Kristiansen.

I LO synes vi derfor det er viktig og bra, at Skjeie-utvalget nå foreslår en trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet. LO vil vurdere utvalgets forslag nærmere i arbeidet med høringen.

– Hvordan vi mener en satsning på likestilling i arbeidslivet skal gjennomføres, vil vi dermed komme tilbake til senere, avslutter Gerd Kristiansen.

Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet

Likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg

Likestilte valglister; ny bestemmelse i valgloven om regler for kjønnsrepresentasjon

Fedre gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles

Engangsstønaden erstattes av en minsteytelse

Overgrepsmottak lovfestes

Fri rettshjelp i diskrimineringssaker og tilskudd til rettighetsinformasjon Kilde: NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

25.09.2012
15:58
14.12.2013 13:00

Trepartsavtale for likestilling i arbeidslivet

Likestillingsstipend for å motivere til utradisjonelle utdanningsvalg

Likestilte valglister; ny bestemmelse i valgloven om regler for kjønnsrepresentasjon

Fedre gis selvstendig rett til foreldrepenger og foreldrepengeperioden tredeles

Engangsstønaden erstattes av en minsteytelse

Overgrepsmottak lovfestes

Fri rettshjelp i diskrimineringssaker og tilskudd til rettighetsinformasjon Kilde: NOU 2012: 15 Politikk for likestilling