ENIGE: Forhandlingslederne Torgeir Kroken i Samfo og Trine Lise Sundnes i HK måtte til riksmekleren for å kunne enes om innholdet i tariffavtalen til de butikkansatte i Coop. Her fra forhandlingene i april.

ENIGE: Forhandlingslederne Torgeir Kroken i Samfo og Trine Lise Sundnes i HK måtte til riksmekleren for å kunne enes om innholdet i tariffavtalen til de butikkansatte i Coop. Her fra forhandlingene i april.

Martin Guttormsen Slørdal

HK og Coop enige om sykepenger – ingen streik i handelen

Generelt tillegg og rett til sykepenger utbetalt direkte fra arbeidsgiver. Det er hovedresultatene etter meklingen om tariffavtalen for de Coop-ansatte.
14.05.2016
09:34
14.05.2016 09:34

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Først lørdag morgen, mange timer på overtid, ble partene enige på riksmeklerens kontor. Ett av de store stridsspørsmålene, utbetaling av sykelønn direkte fra arbeidsgiver, fant sin foreløpige løsning.

– Jeg er glad for at vi kom i mål uten å måtte ty til streik. Det var nære på, sier forhandlingsleder og forbundsleder i HK, Trine Lise Sundnes.

Ønsket likhet

HK brøt tidligere i vår forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Samfo fordi de ikke fikk gjennomslag for at de butikkansatte, som denne tariffavtalen gjelder for, skal ha samme vilkår for utbetaling av sykepenger som andre grupper i bedriften. Butikksjefene, lagerarbeiderne og ansatte i Coops administrasjon har gjennom sine tariffavtaler rett til full lønn under sykdom.

HK fikk ikke gjennomslag for full lønn under sykdom, men de fikk arbeidsgiverne med på å forskuttere sykepenger utover de lovpålagte 16 sykmeldingsdagene, i stedet for at de ansatte må til Nav for å få kompensert lønnstap under sykdom etter den såkalte arbeidsgiverperioden. Nå skal det forhandles videre lokalt, samt at partene skal se på om det er kjønnsulikheter i praksisen for sykelønn i Coop. Avdekkes det skjevheter, skal det foreslås nye tiltak.

Et stort skritt på veien

Trine Lise Sundnes forklarer at HKs krav var todelt: Forbundet har krevd full lønn under sykdom og at sykepenger skal forskutteres, altså utbetales direkte fra bedriften.

– Det siste har vi nå fått på plass. De ansatte slipper å gå til Nav for å få sykepengene. På den måten opprettholdes også tidspunktet for utbetaling. HKs primære krav var full lønn under sykdom. Det fikk vi ikke til, men vi er et stort skritt i riktig retning. Vi har i tillegg blitt enige om at man under lokale forhandlinger skal forhandle videre om full lønn under sykdom, sier Sundnes til HK-Nytt.

Bedre enn frontfaget

Sundnes presiserer at det de fikk til ved hjelp av riksmekleren er langt bedre enn resultatet i frontfaget, og i handelen forøvrig. Hun sier at det har vært spesielt viktig for HK å stå på dette kravet innenfor Coop, siden det var så store ulikheter innad i bedriften.

– Våre medlemmer hadde store forventinger og streikeviljen var stor, sier hun.

Sundnes lover å ta opp denne saken igjen neste gang det skal forhandles sentralt.

Ikke fornøyd

Administrerende direktør og forhandlingsleder Torgeir Kroken i Samfo er ikke like fornøyd etter nattens lange mekling.

– Jeg er absolutt ikke fornøyd med resultatet, men jeg er fornøyd med at vi kom til en anbefalt løsning. Jeg opplevde en reell streikefare. Dette var kjempevanskelige forhandlinger, sier han til HK-Nytt.

Kroken frykter de økonomiske konsekvensene for Coop siden de får forpliktelser som konkurrentene ikke har.

– Våre bedrifter skal nå forskuttere sykepenger og få dette refundert av Nav. Slik er det ikke for de andre. Sannsynligvis vil dette medføre kostnader for bedriftene. Når man forskutterer, er det ikke alltid man får tilbake alt. Dessuten er det en del administrasjon med en slik ordning. Men jeg håper at de tillitsvalgte og butikkledelsen lokalt finner gode systemer for dette, sier han.

Forventer likebehandling

Kroken synes det er beklagelig at HK går vekk fra det likeprinsippet han mener skal gjelde mellom de ulike tariffområdene i handelen. Han liker dårlig at tariffavtalen som HK har med arbeidsgiverorganisasjonen Virke ikke har de samme bestemmelsene som Samfo-avtalen nå har endt opp med. Kroken venter at HK kommer til å forfølge kravet om full lønn under sykdom ved neste korsvei, men ber dem tenkte seg om.

– De må se dette i sammenheng, og de må kreve det samme av de andre arbeidsgiverne, ikke bare av Samfo. Vi kan ikke ende opp med for store forskjeller mellom tariffavtalene. Det kan bli konkurransevridende for våre bedrifter ved at de får en merkostnad som de andre ikke har, understreker Torgeir Kroken.

Generelt tillegg

Lønn var også tema under meklingsmøtet. Resultatet er et generelt tillegg på 1 krone i timen og at minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. Den høyeste minstelønnssatsen reguleres med ytterligere en krone.

– Det legges en ekstra krone på det lønnstrinnet som treffer de store kvinnegruppene. Og vi har også fått til forbedringer i bestemmelsene om kompetanseheving og bedriftsutvikling. Dette er helt nødvendig i en tid hvor handelsnæringen er i stadig utvikling og hvor teknologien både gir oss muligheter men også utfordringer, sier Sundnes.

Lønna justeres fra 1. april. Forskuttering av sykepenger skal settes i system snarest og senes innen 1. november, ifølge møteboka til riksmekleren.

Når det gjelder pensjon, viser HK og Samfo til resultatet i frontfaget, der det heter at regjeringen skal avklare nærmere formen på utredningsarbeidet i samråd med partene i arbeidslivet. HK og Samfo er enige om at de skal følge dette arbeidet og ha dialog om ulike pensjonsspørsmål i tariffperioden.

Medlemmene bestemmer

Nå skal meklingsresultatet ut på uravstemning, hvor medlemmene skal si ja eller nei til det som ble oppnådd.

Fristen for å svare er 15. juni.

For fullstendig oversikt over resultatet etter meklingen, sjekk HKs nettsider.

14.05.2016
09:34
14.05.2016 09:34