SKAL IKKE TAPE PENGER: Ingen tillitsvalgte skal skattlegges for at sjefen dekker utgifter for å delta på møter og konferanser. Illustrasjonsfoto.

SKAL IKKE TAPE PENGER: Ingen tillitsvalgte skal skattlegges for at sjefen dekker utgifter for å delta på møter og konferanser. Illustrasjonsfoto.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Fagforeningsarbeid forblir skattefritt

Regjeringen lovfester prinsippet om at tillitsvalgte som får dekket utgifter til vervet sitt av arbeidsgiver, ikke skal skatte av dette.
06.10.2016
14:31
06.10.2016 14:32

eva.ler.nilsen@lomedia.no

I forslaget til statsbudsjett for 2017 skriver regjeringen at de vil lovfeste et generelt skattefritak for utgifter i forbindelse med tillitsvalgtarbeid som er dekket av arbeidsgiver.

Dette har lenge vært sedvane, men en lagrettsdom fra 2013 slår imidlertid fast at arbeidsgivers dekning av kostnader til tillitsvalgtes deltakelse på møter og kurs utløser skatteplikt for den tillitsvalgte. Dette vil de nå rydde opp i.

«Regjeringen mener det er uheldig at tillitsvalgte skal være skattepliktige for arbeidsgivers dekning av kostnader til utøvelsen av vervet som tillitsvalgt», skriver regjeringen i budsjettnotatet.

Nødvendig presisering

LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen sier til HK-Nytt at han er glad for denne formaliseringen av det han kaller en hevdvunnen praksis.

– Det har i alle år vært praktisert slik at ingen er blitt skattlagt for dekning av utgifter til fagforeningsarbeid. Så kom denne dommen, som vi mener er feilaktig, i 2013 og slår fast det motsatte. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen nå rydder opp i dette og endrer loven. Det er viktig for at tillitsvalgte skal få gjort en skikkelig jobb, understreker han.

Også regjeringen viser i budsjettnotatet til en langvarig og fast praksis for at kostnader ved tillitsvalgtarbeid ikke er skattepliktig.

FINE GREIER: LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen synes det er bra at regjeringen rydder opp i uklarheter om hva som er skattepliktig for tillitsvalgte.

FINE GREIER: LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen synes det er bra at regjeringen rydder opp i uklarheter om hva som er skattepliktig for tillitsvalgte.

Sissel M. RAsmussen

Rimeligere for begge parter

Regjeringen vil også gjøre det billigere for arbeidsgiverne som har tillitsvalgte i bedriften. I forslaget til statsbudsjett understrekes det at det generelle skattefritaket de nå vil innføre også skal være fradragsberettiget på arbeidsgivers hånd. Det skal helles ikke betales arbeidsgiveravgift.

Regjeringen skriver at fritaket skal utvides til «også å omfatte arbeidsgivers dekning av andre kostnader til tillitsvalgtes utøvelse av sitt verv som tillitsvalgt enn de som omfattes av det sedvanerettslige fritaket».

Dette er også gledelig, mener LO-nestlederen.

– Meg bekjent er dette en ny ordning, som gir arbeidsgiverne mindre skattetrykk dersom de dekker utgifter til tillitsvalgtarbeid. Det er positivt for begge parter, et viktig insitament for arbeidsgivere som vil ha ordede forhold på arbeidsplassen, sier Hans Christian Gabrielsen.

På stedet hvil

Regjeringen øker imidlertid ikke skattefradaget for fagforeningskontingent, de vil at det også neste år skal kunne trekkes 3.850 kroner på skatten for fagforeningskontingent. Dette ses ikke på med blide øyne i LO.

– Vi er kritiske til at fradraget for fagforeningskontingenten ikke prisjusteres. Det medfører en skatteskjerpelse for det organiserte arbeidslivet. Alle parter er enige om at resultatene av den norske modellen er positive, og da må det også legges til rette for at det skal lønne seg å være organisert, sier LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen.

#statsbudsjettet2017

06.10.2016
14:31
06.10.2016 14:32