De minste butikkene bryter arbeidsmiljøloven i større grad enn de store. Illustrasjonsbilde.

De minste butikkene bryter arbeidsmiljøloven i større grad enn de store. Illustrasjonsbilde.

Martin Guttormsen Sl¯rdal

Omfattende lovbrudd i butikkene

Mangel på både arbeidskontrakter og verneombud går igjen i varehandelen.
24.09.2013
12:35
27.08.2015 20:00

lene.svenning@lomedia.no

Arbeidstilsynet har besøkt 1.700 bedrifter i varehandelen i løpet av 2011 og 2012. Det førte til at hele sju av ti bedrifter har fått såkalte pålegg om tiltak. Det er på samme nivå som gjennomsnittet av alle bransjene Arbeidstilsynet har besøkt som en del av det samme prosjektet. Tallet er imidlertid enda høyere i varehandelen om apotek-bransjen tas ut, opplyser Evy Dale, seniorinspektør i Arbeidstilsynet Vestlandet.

– Må forbedre seg

De 1.700 tilsynene er en del av Arbeidstilsynets prosjekt «På Lag».

– Vi har kontrollert om bedriftene har et systematisk HMS-arbeid. Dette er selve fundamentet som skal sikre at arbeidstakerne har et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal ha fokus på å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Vi har altså sett på om bedriftene oppfyller lovens krav til tilrettelegging, både av de som er syke og skal tilbake i jobb, og tilrettelegging for å hindre at noen blir syke av å være i jobb. Det er nettopp her det svikter. Mange bedrifter i varehandelen har mangler når det gjelder utøvelse av systematisk HMS-arbeid. Spesielt gjelder dette kartlegginger og risikovurderinger. Dermed risikeres det at virksomhetene mangler tiltak som skal styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet. Her må bransjen forbedre seg, sier Dale til HK-Nytt.

Mangel på kontrakter og verneombud

I tillegg til mangler i det systematiske HMS-arbeidet, er mangel på arbeidskontrakter og mangelfylte arbeidskontrakter også avdekket under tilsynene. I gjennomsnitt har 78 prosent av de kontrollerte virksomhetene arbeidsavtaler på plass. I de minste butikkene har 73 prosent av de ansatte en lovlig arbeidskontrakt, 84 prosent i de mellomstore butikkene, mens 92 prosent av de ansatte i de største butikkene har dette på stell.

Mange av bedriftene har heller ikke verneombud, eller har ikke gjennomført lovpålagt opplæring av verneombudene. Bare 53 prosent av bedriftene som Arbeidstilsynet har kontrollert på dette området har valgt verneombud. 89 prosent av de største butikkene har valgt verneombud, mens 71 prosent av de mellomstore butikkene har det. Bare 36 prosent av butikkene med ni eller færre ansatte har valgt verneombud, men her er det heller ikke et absolutt krav til det i loven.

Uønskede hendelser

Mangel på rutiner for å melde uønskede hendelser og oppfølging av slike situasjoner er også svært utbredt i varehandelen. Uønskede hendelser kan for eksempel dreie seg om trusler og vold fra kunder. Her er det også de minste butikkene som kommer dårligst ut.

– Det er en kultur for å håndtere dette uformelt, spesielt i de minste butikkene. Men skriftlige rutiner er viktig å ha, spesielt i forhold til opplæring av ansatte og for å få en enhetlig oppfølging av slike situasjoner. At rutinene er godt innarbeidet kun i arbeidsgivers hode kan være sårbart. Det må være tydelige avklaringer om hvilke situasjoner og opplevelser som skal rapporteres, og til hvem. Med skriftlige rutiner på dette er det lettere å se sammenhenger, og å sette inn riktige tiltak for å unngå at uønskede hendelser skjer igjen, sier Dale.

Verst for de minste

Det er de minste butikkene som kommer dårligst ut av tilsynene. 73 prosent av butikkene med én til fire ansatte har fått pålegg. Til sammenligning har 61 prosent av butikkene med 20 eller flere ansatte fått pålegg.

– Dette er typisk og gjennomgående i de fleste bransjer. Større virksomheter har gjerne et overordnet HMS-system og egne folk som bistår med dette. Disse har en noe større forutsetning enn de små virksomhetene til å få til et systematisk arbeid på området, sier Evy Dale.

Enkelte nisjer i næringen kommer dårligere ut enn andre. Det dreier seg først og fremst om bokhandlere og brillebutikker. Her har mer enn 8 av 10 fått pålegg fra Arbeidstilsynet. I gjennomsnitt har hver butikk fått 1,9 pålegg, mens disse to nisjene har fått 2,5 pålegg i gjennomsnitt.

Svart på hvitt

– Ikke overraskende, er Sissel Weholdts kommentar til Arbeidstilsynets funn.

Hun er faglig sekretær i Handel og Kontor.

– Dette viser at det ikke bare er fryd og gammen i varehandelen. Vi vet at det finnes mange gode intensjoner der ute, men det skorter på kunnskapen om arbeidsmiljøloven. Funnene er i tråd med det vi har trodd. Nå har vi fått dokumentert tilstanden, og kan begynne å snakke med Virke om hva vi kan gjøre med dette, sier hun.

I arbeidsgiverorganisasjonen Virke ønsker de ikke å kommentere funnene fra Arbeidstilsynet før de har fått lest hele rapporten.

– Dette er en rapport som ikke ennå er ferdigstilt fra Arbeidstilsynets side.

Virke kommenterer generelt ikke på undersøkelser vi ikke har fått lest gjennom, så vi har dessverre ikke mulighet til å gi uttalelser til de angivelige funnene nå, skriver informasjonssjef Anne Cecilie Lund-Andersen i en e-post til HK-Nytt.

Hun lover å komme tilbake til saken når rapporten er offentliggjort.

24.09.2013
12:35
27.08.2015 20:00