GLAD FOR MER JOBB: Etter å ha vært deltidsansatt i Vinmonopolet siden 2009, har Jorunn Grønning nå fått akkurat den stillingsbrøken hun ønsker seg.

GLAD FOR MER JOBB: Etter å ha vært deltidsansatt i Vinmonopolet siden 2009, har Jorunn Grønning nå fått akkurat den stillingsbrøken hun ønsker seg.

Martin Guttormsen Slørdal

Jorunn sto på for mer jobb, fikk økt stillingen

I Vinmonopolet vil 62 prosent av de deltidsansatte ha større stilling. Jorunn Grønning er én som nå har fått innfridd ønsket sitt.
05.11.2015
15:42
05.11.2015 15:42

eva.ler.nilsen@lomedia.no

15. januar i år la hun kravet på bordet. Da hadde Jorunn Grønning talt timer i tolv måneder. Hun kunne dokumentere et gjennomsnitt på 10,2 ekstra timer i uka, sammenlignet med det som sto i arbeidskontrakten. Det ga rett til økt stillingsprosent. Kravet ble etterkommet fem måneder senere.

Mulig fra i år

1. januar 2014 kom det en ny paragraf inn i arbeidsmiljøloven. Paragrafen sier at deltidsansatte som jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid, har rett til en stillingsstørrelse som tilsvarer den faktiske arbeidstida de siste tolv månedene. Er du for eksempel ansatt i en 40 prosent stilling, mens du i realiteten jobber 60 prosent, så kan du kreve å bli ansatt i nettopp 60 prosent stilling.

Tolvmånedersregelen tilsa at det var først i år at deltidsansatte kunne gjøre sine krav gjeldende overfor arbeidsgiveren. Timetallene fra fjoråret måtte legges til grunn.

Dokumenterte hele året

Jorunn Grønning dokumenterte fortløpende.

– Jeg begynte å telle timer med en gang jeg visste at loven kom. Jeg ba i tillegg om timelister for hele året fra sjefen. På den måten skaffet jeg meg full kontroll over hvor mye jeg jobbet, forteller hun.

Hun talte 10,2 timer i uka, men ville imidlertid kun kreve en dag ekstra, altså åtte timer.

– Med den løsningen ville jeg få fri annenhver lørdag. Jeg blir ikke akkurat yngre med årene, sier hun.

Etter å ha snakket med sin tillitsvalgte, utformet hun kravet med henvisning til lovparagrafen og overleverte det til arbeidsgiveren.

En lang prosess

Da Jorunn Grønning krevde høyere stilling, var polutsalget hun jobbet i, i gang med flytting til ny adresse.

– Jeg forsto at de måtte vente med å behandle kravet mitt til vi var på plass i nye lokaler, men etterhvert måtte jeg etterlyse svar. En dag kom distriktssjefen til min arbeidsplass og ville ha et møte med meg. Jeg sa at jeg ønsket å ha med meg en tillitsvalgt. Vi ble enige om at det likevel skulle være et rent informasjonsmøte. Der fikk jeg vite at det ikke var noen ledige timer der jeg jobbet. Det var ikke økonomi til det, vi hadde mistet en del kunder etter flyttingen, oppfattet jeg, forteller hun.

Etter dette tok Jorunn Grønning kontakt med hovedtillitsvalgt i Vinmonopolet, Helge Storvik. De ble etterhvert enige om å avholde et møte med ledelsen der begge parter var godt representert. Møtet fant sted i begynnelsen av juni, og 14 dager senere fikk hun beskjed om at kontrakten skulle endres i tråd med de timene hun ba om.

– 1. september begynte jeg på et nytt polutsalg i Oslo hvor jeg jobber 20 timer i uka. I tillegg jobber jeg åtte timer på min gamle arbeidsplass. 28 timer i uka fast passer meg veldig bra. Jeg kan i tillegg ta på meg ekstra vakter dersom jeg kan og vil, sier hun.

Gjelder mange

Jorunn Grønning kjenner ikke til hvorvidt noen andre kolleger har fått økt stillingen sin ved hjelp av den nye lovbestemmelsen. Men hun er ikke alene om å ville jobbe mer i Vinmonopolet. En undersøkelse utført av Fafo viser at 77 prosent av de ansatte i Vinmonopolet jobber deltid. Av disse vil 62 prosent ha en høyere stilling. Disse tallene ble lagt fram i mai i år.

Hovedtillitsvalgt Helge Storvik var ikke overrasket over tallene da de ble kjent. Storvik sier til HK-Nytt at klubben hele tiden jobber med å få bukt med den ufrivillige deltiden. Han er glad for at Jorunn Grønning har gått foran med et godt eksempel med sin sak.

– Ja dette er en gladsak, hvor vi fikk til en strålende løsning hvor alle parter var fornøyd, sier han.

Storvik opplyser om at han er involvert i et par saker til, hvor de venter på svar fra bedriften. Om det kommer flere saker med krav om høyere stillingsprosent, er opp til medlemmene, sier han.

– Vi har dessverre ikke den hele og fulle oversikten over hvem som jobber mer enn kontrakten sin. Vi er avhengig av innspill fra medlemmene for å kunne ta disse sakene videre, sier han.

– Be om hjelp

Jorunn Grønning er veldig fornøyd med at det ordet seg med høyere stilling, selv om det tok sin tid. Hun innrømmer at det krever sitt å stå på kravene.

– En skal ha litt guts og ikke være redd for å si ifra og stå på, sier hun.

Hennes råd til andre deltidsansatte er å følge med, telle timer og skaffe dokumentasjon.

– Når du har dokumentert dine faktiske timer, be om møter og krev større stilling. Be om hjelp og ha med deg noen på møtene. Det har vært utrolig godt å ha fagforeningen bak seg, sier hun.

Flere for tur?

Den høye deltidsandelen er et hett tema i bedriften, og Jorunn Grønning er spent på hvor mange som vil bruke den nye lovparagrafen til å kreve større stilling i Vinmonopolet.

– Det er fint hvis min historie kan være til inspirasjon for andre som har grunnlag for å kreve mer kontraktsfestet arbeid, sier hun.

Jorunn Grønning skryter av bedriften som til slutt ga henne en korrigert arbeidskontrakt. Hun mener det handler om at begge parter gjør sitt beste.

– Man må være fleksibel selv, og sjefene må være villige til å bidra til en god løsning. Er det flere pol og flere butikksjefer i samme område, må de samarbeide. Det går an, som i mitt tilfelle, sier hun.

Har fått flere henvendelser

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet sier til HK-Nytt at de har fått en håndfull krav fra ansatte som ønsker arbeidskontrakten sin justert i tråd med det de faktisk jobber.

– Vi er opptatt av å gjøre dette skikkelig, og vil behandle dem på en ordentlig måte og sørge for å tilpasse stillingsbrøkene der det er riktig. Det kan være enklere å få til dette i byene enn i distriktene, men vi skal gjøre så godt vi kan, sier han.

Lorentzen sier at de ikke forventer et skred av slike saker, men at de skal håndtere de som kommer.

– Vi har i lang tid jobbet for å få ned mertidstimene i bedriften, slik at timetallet er mer i samsvar med kontrakten. Dette arbeidet har vi hatt i gang lenge før lovbestemmelsen kom. Noen kontrakter er også justert som følge av det. Vi har et godt samarbeid med funksjonærklubben om dette, sier kommunikasjonsdirektøren.

Arbeidsmiljølovens paragraf 14.4 a:

• I loven heter det at «Deltidsansatte som de siste tolv måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav».

• Denne lovparagrafen trådte i kraft 1. januar 2014, men først fra januar i år har det vært mulig å benytte seg av rettigheten som denne lovbestemmelsen gir.

• Ansatte som vil kreve større stillingsbrøk må dokumentere hvor mye de har jobbet de siste tolv månedene og sammenligne det med timetallet som står i arbeidskontrakten. Er det avvik, kan man kreve kontrakten justert.

• Også tariffavtalen HK har med Virke omhandler denne retten. Her heter det at "Partene er enige om at det skal være samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk arbeidstid".

Fikk full stilling

Så enkelt kan det også gjøres; Randi ba sjefen om flere timer i kontrakten. Han svarte ja.

EVA LER NILSEN

Randi Åssveen har vært ansatt på deltidskontrakt ved Statoil Strandtorget på Lillehammer siden 2009. De to-tre siste årene har hun imidlertid jobbet full tid på bensinstasjonen. Da hun ble oppmerksom på den nye lovbestemmelsen, bestemte hun seg for å få orden i papirene. Kontrakt og antall timer på jobb må rime, mener hun.

Har alltid jobbet mye

– Helt siden jeg startet har jeg hatt en kontrakt på 80 timer i måneden, Jeg jobber turnus, med en god del nattevakter. Jeg har hele tiden vært interessert i å jobbe mest mulig og har tatt på meg ekstravakter. Jeg har dermed alltid jobbet mer enn det står i kontrakten min. Jeg har i tillegg stilt opp når noen har vært syke, forteller hun.

FORNØYD: Randi Åssveen har alltid jobbet mer enn kontrakten tilsier. Nå har hun endelig fått flere arbeidstimer på papiret.

FORNØYD: Randi Åssveen har alltid jobbet mer enn kontrakten tilsier. Nå har hun endelig fått flere arbeidstimer på papiret.

Eva Ler Nilsen

Da Randi Åssveen tidligere i år talte opp timene sine, var det mer enn nok til å kunne kreve en langt større stillingsprosent.

– Jeg leste om den nye loven i HK-Nytt, og tok kontakt med Handel og Kontor for å forhøre meg om hvordan jeg kunne gå fram for å få flere timer inn i kontrakten. Jeg hadde samlet på alle lønnsslippene mine, og da jeg summerte viste det seg at jeg hadde timer nok til å kreve langt over 80 timer i måneden. Jeg manglet 6,5 timer på en full stilling, men med alle ekstravaktene var det også fylt opp, forteller hun.

– Jeg har alltid fått betalt for timene jeg har jobbet, men jeg liker at det er formelt i orden også. Det er viktig å ha papirer på arbeidsforholdet sitt i tilfelle noe skjer. Derfor ville jeg benytte meg av den nye ordningen i loven, legger hun til.

Brev til sjefen

Som sagt, så gjort. Randi Åssveen informerte først sjefen sin muntlig om at hun kom til å kreve flere timer i kontrakten. Han sa at det var i orden. Deretter fikk Åssveen hjelp av HK til å formulere et brev hvor kravet ble framsatt.

– Jeg trengte hjelp til dette, slik at jeg fikk med de rette paragrafene det skal vises til. I brevet fikk ledelsen 14 dagers frist på å svare. Det gjorde de, og nå venter jeg bare på at den nye kontrakten skal komme på bordet. Det har tatt litt tid på grunn av en stor ombygging her
på stasjonen samt ferie og reiser, sier hun til
HK-Nytt.

– Det er topp at det ikke blir noen diskusjoner med sjefen om dette, at han synes det er greit, sier Randi Åssveen.

– Helt greit

Randi Åssveens sjef, Tomas Moen, sier til HK-Nytt at det var uproblematisk å innfri hennes ønske om å justere arbeidskontrakten i tråd med antall arbeidede timer.

– Som arbeidsgiver synes jeg det er veldig viktig å drive ordentlig og redelig. Derfor var det ikke noe problem å innfri kravet da det kom, sier han.

Han ser for seg at flere enn Åssveen kommer til å kreve justeringer av kontraktene sine. Det mener han i så fall er greit. Samtidig som de fast ansatte skal få de timene de jobber inn i kontrakten, understreker Moen at bedriften er helt avhengig av deltidsansatte for å få landets største Statoil-stasjon til å gå rundt. Den er åpen hele døgnet hele året.

– Vi må ha deltidsansatte for å få vaktlistene til å gå opp, særlig i helger og høytider. Men det er ikke noe problem å kombinere det med faste, fulle stillinger. Vi er en høyskoleby og det er mange studenter som vil jobbe deltid og som kanskje også bare vil jobbe i helgene. Så dette løser seg veldig greit, sier Tomas Moen.

eva.ler.nilsen@lomedia.no

05.11.2015
15:42
05.11.2015 15:42

Arbeidsmiljølovens paragraf 14.4 a:

• I loven heter det at «Deltidsansatte som de siste tolv måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav».

• Denne lovparagrafen trådte i kraft 1. januar 2014, men først fra januar i år har det vært mulig å benytte seg av rettigheten som denne lovbestemmelsen gir.

• Ansatte som vil kreve større stillingsbrøk må dokumentere hvor mye de har jobbet de siste tolv månedene og sammenligne det med timetallet som står i arbeidskontrakten. Er det avvik, kan man kreve kontrakten justert.

• Også tariffavtalen HK har med Virke omhandler denne retten. Her heter det at "Partene er enige om at det skal være samsvar mellom avtalt stillingsandel og faktisk arbeidstid".

Mest lest