JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KREVER ENDRINGER: Gudrun Høverstad mener pensjonsreglene er usosiale og for kompliserte. Nå har hun og resten av utvalget i Pensjon for alle lagt fram en rekke forslag til endringer i pensjonsreformen.

KREVER ENDRINGER: Gudrun Høverstad mener pensjonsreglene er usosiale og for kompliserte. Nå har hun og resten av utvalget i Pensjon for alle lagt fram en rekke forslag til endringer i pensjonsreformen.

Leif Martin Kirknes

Pensjon

Grasrotorganisasjon vil endre hele pensjonsreformen

Man skal ikke straffes for å bli syk, mener utvalgsleder i Pensjon for alle, Gudrun Høverstad.
07.09.2022
11:08
07.09.2022 11:08

guro@lomedia.no

Da grasrotorganisasjonen «Pensjon for alle» la fram sin rapport tirsdag, var det få lovord å høre om forslagene i regjeringens pensjonsutvalg som ble presentert i juni.

Rapporten, fra organisasjonen som kaller seg fagbevegelsens pensjonsnettverk, konkluderer med at vi trenger en helt ny pensjonsreform og kommer med en rekke forslag.

Samtidig som den tidligere regjeringen satt ned et utvalg for å evaluere pensjonsreformen i 2020, satte Pensjon for alle ned et eget utvalg. John Thomas Suhr, leder i Oslo/Akershus HK, har deltatt i Pensjon for alles utvalg.

Debatt: «Det er arbeidslivet som må endres – ikke pensjonsalderen»

– Reformen øker forskjellene

Nå er forslagene i «Et forbedret pensjonssystem» ute på høring. Med den vil de bidra til kunnskapsheving og offentlig debatt.

– Det er et stort demokratisk problem at så mange egentlig ikke skjønner. Dette er jo ikke for min egen del, men alle som kommer etter og som må kunne mye mer. Vi har jobbet mye med å skrive på en forståelig måte, for det er kjempevanskelig, sier utvalgsleder Gudrun Høverstad.

Hun mener reglene er for kompliserte og spøker med at ikke engang politikerne som stemte for reformen, forstod hva den sa. Med forslagene håper hun spesielt at unge blir mer opplyste om pensjon.

Se hele lista med forslag nederst i saken

I pensjonsreformen fra 2011 er full pensjonspott i folketrygden fordelt på hvor lenge ditt årskull er forventet å leve. I takt med forventet økning i levealder øker også antall år du må jobbe.

Høverstad, som er født i 1956, må jobbe til hun er 68 år og seks måneder for å få full pensjon. De som er født 30 år senere, må jobbe til de er 72 for å få det samme.

Pensjon for alle mener at prinsippet om denne levealdersjusteringen må ut av hele pensjonssystemet.

– Vi mener pensjonsreformen er usosial og øker forskjellene, sier 66-åringen.

Mye delt: Ann-Mari vil jobbe til hun er 72, men føler seg ikke ønsket av politikerne og Nav

– De som ramler utafor, er de uføre

Høverstad forstår at pensjon er komplisert. Selv fattet hun ikke interesse for det før hun var fylt 50.

– Jeg har jobbet siden jeg var 19 og tenkte at dette er jo noe som bare ordner seg når jeg blir gammel nok. Heldigvis har jeg omskolert meg slik at jeg kan jobbe til pensjonsalder, men det er jo bare tilfeldigheter. Det er jo livet, sier hun.

Da hun ble skadet som telemontør, tok hun ny utdanning og ble bibliotekar. Hvis hun ikke hadde gjort det, tror hun ikke at hun hadde vært i jobb i dag.

Pensjon for alle støtter mindretallet i regjeringens pensjonsutvalg som vil at uføre skal ha opptjening til de når pensjonsalder.

Hvis pensjonsreformen fullføres uten endringer, vil uføres opptjening av alderspensjon stoppe ved 62 år. Fem år før dagens pensjonsalder.

– Vi trenger et system som faktisk tar vare på folk når vi blir gamle. Jeg mener at pensjonssystemet er, i tillegg til sykepenger, et av de viktigste elementene i velferdsstaten. Det er nå på veg til å bygges ned og sånn kan vi ikke ha det.

Utvalgsmedlem og leder av HK i Oslo og Akershus, John Thomas Suhr, mener det er dette som er det store hullet i hele pensjonsreformen.

– De som ramler utafor, er de uføre. Når insentivene er lagt om fra å sikre folk og omfordele rettferdig til å lokke og straffe for å holde folk i arbeid lenger, har du snudd hele moroa på hodet, sier han.

Pensjonsekspert: – Å late som at folk et stykke fram i tid kan slutte når de er 62, er å lure folk

Utvalgsmedlem og leder av HK i Oslo og Akershus, John Thomas Suhr.

Utvalgsmedlem og leder av HK i Oslo og Akershus, John Thomas Suhr.

Leif Martin Kirknes

Forslagene fra Pensjon for alle

Oppheve levealdersjustering av alderspensjonene

Pensjon for alle mener at prinsippet om levealdersjustering må ut av hele pensjonssystemet. Levealdersjustering er en uakseptabel måte å kutte i pensjon på. Den gjør at pensjonene til dem som får minst blir så lave at det ikke er mulig å leve av det, og det gjør at innsparingene rammer hardest for dem som har minst fra før.

Full opptjening av alderspensjon for uføre

Pensjon for alle støtter mindretallet i regjeringen pensjonsutvalg som vil at uføre skal ha opptjening til de når pensjonsalder. Pensjon for alle avviser utvalgets forslag om økt pensjonsalder, og mener denne fortsatt skal være 67 år, både for uføre og alle andre. Endringen i opptjening for uføres alderspensjon kan gjennomføres umiddelbart og er ikke avhengig av grunnleggende endringer i pensjonssystemet.

Øk minstepensjonsnivå – ingen under EUs fattigdomsgrense

Pensjon for alle mener at første skritt på vei mot økonomisk trygghet for alle er at garantipensjonen reguleres opp til dagens minstepensjon. Neste skritt må være å justere opp til over EUs fattigdomsgrense, om ligger på 258.000 kroner i året. Pensjon for alle avviser regjeringsutvalgets forslag om årskullsspesifikke minsteytelser, og mener det må være likt for alle.

Alderspensjonene må reguleres på nivå med lønnsveksten

Pensjon for alle mener at pensjonistene skal ha forhandlingsrett på pensjon med mulighet til å fordele innafor den rammen man forhandler fram slik at de med lavest lønn får en god og sikker pensjon. Utgangspunket for forhandlingene må være at pensjoner skal heves på linje med lønnsveksten i samfunnet.

Pensjon må være i stedet for, ikke i tillegg til arbeidsinntekt

Pensjon for alle mener et riktig strakstiltak er å sette et tak på opptjeningen av alderspensjonen. Både folketrygden, AFP og tjenestepensjon er helt eller delvis skattefinansiert. Dette er fellesskapets midler, og de skal ikke brukes til å gi luksuspensjoner til noen få.

Flyktninger og de som har fått opphold på humanitært grunnlag må få rett til full minstepensjon/garantipensjon uansett botid

Pensjon for alle mener ordningen med rett til full minste pensjonsytelse for flyktninger må gjennomføres. Den samme retten må gjelde dem som har fått opphold på humanitært grunnlag. Andre med kortere botid i Norge enn 40 år vil ha ulike behov avhengig av pensjonsrettigheter fra land de kom fra. Alle må sikres rett en pensjon å leve av.

AFP må være en reell rett til tidligpensjon

Pensjon for alle mener at tidligpensjon, det vil si en mulighet til å gå av før en fastsatt pensjonsalder, er en forutsetning for å kunne si at vi har et godt pensjonssystem. AFP må endres slik at den igjen gir alle en reell rett til tidligpensjon. En start er å forbedre dagens ordning ved å bygge ut den såkalte sliterordningen som ble innført i privat sektor i 2018. Den sikrer et kronetillegg uavhengig av inntekt til alle som går av før 65 år.

AFP må finansieres på en slik måte at det lønner seg å for arbeidsgiver å legge arbeidsforholdene bedre til rette for eldre

Pensjon for alle mener at AFP-ordningen må finansieres sånn at det lønner seg for arbeidsgivere å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå i jobb. Tilsvarende må det få klare negative økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver hvis mange ansatte må gå av tidlig. I dag er det altfor enkelt å tvinge sykmeldte eldre ut av arbeidslivet ved å si til NAV at det ikke er mulig å tilrettelegge for dem.

Overtidsbetaling og tillegg må inn i pensjonsgrunnlaget for tjenestepensjoner

Pensjon for alle mener at all lønn skal være pensjonsgivende, og at det ikke skal være mulig å avtale seg bort fra dette. Så lenge vi har et pensjonssystem som baserer seg på at hver enkelt må sikre seg selv, må alle få denne muligheten, ikke bare de høyest lønte.

Øk nivået på obligatorisk tjenestepensjon

Pensjon for alle mener obligatorisk tjenestepensjon må gjelde på all inntekt og økes. Første økning må være til minimum fire prosent av lønn, som LO-kongressen krevde våre 2022.

Kjønnsnøytral og livsvarig tjenestepensjon

Pensjon for alle mener reglene for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på sikt må endres sånn at de blir mer som hybridpensjon. På kort sikt må det gjøres enklere for arbeidsgivere å etablere kjønnsnøytrale pensjonsordninger som sikrer folks livsstandard hele livet som pensjonist.

Staten bør forvalte mer av pensjonsordningene

Pensjon for alle mener at staten skal overta forvaltningen av obligatorisk tjenestepensjon. Første skritt vil være at arbeidsgiverne betaler den lovbestemte delen av OTP på to prosent til folketrygden i stedet for til banker og forsikringsselskap. Det vil gi mer penger til pensjon, mindre til forvaltning og forvaltere.

07.09.2022
11:08
07.09.2022 11:08

Forslagene fra Pensjon for alle

Oppheve levealdersjustering av alderspensjonene

Pensjon for alle mener at prinsippet om levealdersjustering må ut av hele pensjonssystemet. Levealdersjustering er en uakseptabel måte å kutte i pensjon på. Den gjør at pensjonene til dem som får minst blir så lave at det ikke er mulig å leve av det, og det gjør at innsparingene rammer hardest for dem som har minst fra før.

Full opptjening av alderspensjon for uføre

Pensjon for alle støtter mindretallet i regjeringen pensjonsutvalg som vil at uføre skal ha opptjening til de når pensjonsalder. Pensjon for alle avviser utvalgets forslag om økt pensjonsalder, og mener denne fortsatt skal være 67 år, både for uføre og alle andre. Endringen i opptjening for uføres alderspensjon kan gjennomføres umiddelbart og er ikke avhengig av grunnleggende endringer i pensjonssystemet.

Øk minstepensjonsnivå – ingen under EUs fattigdomsgrense

Pensjon for alle mener at første skritt på vei mot økonomisk trygghet for alle er at garantipensjonen reguleres opp til dagens minstepensjon. Neste skritt må være å justere opp til over EUs fattigdomsgrense, om ligger på 258.000 kroner i året. Pensjon for alle avviser regjeringsutvalgets forslag om årskullsspesifikke minsteytelser, og mener det må være likt for alle.

Alderspensjonene må reguleres på nivå med lønnsveksten

Pensjon for alle mener at pensjonistene skal ha forhandlingsrett på pensjon med mulighet til å fordele innafor den rammen man forhandler fram slik at de med lavest lønn får en god og sikker pensjon. Utgangspunket for forhandlingene må være at pensjoner skal heves på linje med lønnsveksten i samfunnet.

Pensjon må være i stedet for, ikke i tillegg til arbeidsinntekt

Pensjon for alle mener et riktig strakstiltak er å sette et tak på opptjeningen av alderspensjonen. Både folketrygden, AFP og tjenestepensjon er helt eller delvis skattefinansiert. Dette er fellesskapets midler, og de skal ikke brukes til å gi luksuspensjoner til noen få.

Flyktninger og de som har fått opphold på humanitært grunnlag må få rett til full minstepensjon/garantipensjon uansett botid

Pensjon for alle mener ordningen med rett til full minste pensjonsytelse for flyktninger må gjennomføres. Den samme retten må gjelde dem som har fått opphold på humanitært grunnlag. Andre med kortere botid i Norge enn 40 år vil ha ulike behov avhengig av pensjonsrettigheter fra land de kom fra. Alle må sikres rett en pensjon å leve av.

AFP må være en reell rett til tidligpensjon

Pensjon for alle mener at tidligpensjon, det vil si en mulighet til å gå av før en fastsatt pensjonsalder, er en forutsetning for å kunne si at vi har et godt pensjonssystem. AFP må endres slik at den igjen gir alle en reell rett til tidligpensjon. En start er å forbedre dagens ordning ved å bygge ut den såkalte sliterordningen som ble innført i privat sektor i 2018. Den sikrer et kronetillegg uavhengig av inntekt til alle som går av før 65 år.

AFP må finansieres på en slik måte at det lønner seg å for arbeidsgiver å legge arbeidsforholdene bedre til rette for eldre

Pensjon for alle mener at AFP-ordningen må finansieres sånn at det lønner seg for arbeidsgivere å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå i jobb. Tilsvarende må det få klare negative økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver hvis mange ansatte må gå av tidlig. I dag er det altfor enkelt å tvinge sykmeldte eldre ut av arbeidslivet ved å si til NAV at det ikke er mulig å tilrettelegge for dem.

Overtidsbetaling og tillegg må inn i pensjonsgrunnlaget for tjenestepensjoner

Pensjon for alle mener at all lønn skal være pensjonsgivende, og at det ikke skal være mulig å avtale seg bort fra dette. Så lenge vi har et pensjonssystem som baserer seg på at hver enkelt må sikre seg selv, må alle få denne muligheten, ikke bare de høyest lønte.

Øk nivået på obligatorisk tjenestepensjon

Pensjon for alle mener obligatorisk tjenestepensjon må gjelde på all inntekt og økes. Første økning må være til minimum fire prosent av lønn, som LO-kongressen krevde våre 2022.

Kjønnsnøytral og livsvarig tjenestepensjon

Pensjon for alle mener reglene for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på sikt må endres sånn at de blir mer som hybridpensjon. På kort sikt må det gjøres enklere for arbeidsgivere å etablere kjønnsnøytrale pensjonsordninger som sikrer folks livsstandard hele livet som pensjonist.

Staten bør forvalte mer av pensjonsordningene

Pensjon for alle mener at staten skal overta forvaltningen av obligatorisk tjenestepensjon. Første skritt vil være at arbeidsgiverne betaler den lovbestemte delen av OTP på to prosent til folketrygden i stedet for til banker og forsikringsselskap. Det vil gi mer penger til pensjon, mindre til forvaltning og forvaltere.