Vigdis Askjem

Hvis vi kommer på tinget...!

Handel og Kontor har mange politisk aktive medlemmer. Flere av dem står på de ulike partienes lister til stortingsvalget. Vi spurte hva de vil kjempe for.
07.09.2017
15:32
07.09.2017 15:36

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Vi spurte, politikerne svarte:

1. Hva vil ditt parti gjøre for å demme opp for ulikheter og stoppe den utviklingen vi nå ser?

2. Hvilken sak er din hjertesak?

3. Er arbeidslivspolitikk viktig for valg av parti?

4. At du er fagorganisert, hvordan slår det ut på politiske prioriteringer?

5. Hva vil du ta tak i dersom du kommer inn på Stortinget?

AP-KANDIDAT: Inger Helene Vaaten.

AP-KANDIDAT: Inger Helene Vaaten.

Ole Palmstrøm

Inger Helene Vaaten (41)

Står på 8. plass på Arbeiderpartiets Oslo-liste til høstens stortingsvalg. Vaaten jobber til daglig som informasjonsrådgiver i HK, og var tidligere mangeårig tillitsvalgt som ansatt på Diplom-is. Vaaten leder Oslo Aps fagligpolitiske utvalg.

1. I Arbeiderpartiet sier vi at alle skal med. For oss har det alltid vært viktig med et samfunn der forskjellene er små, der alle har muligheter til å leve trygge og gode liv og der alle kan delta uavhengig av lommebokas størrelse. Arbeiderpartiet vil ha en mer rettferdig fordelingspolitikk, der de som har mest skal bidra mer. Vi vil sørge for en god skole, trygg eldreomsorg, og arbeid til alle framfor store skattekutt til de som har mest fra før.

2. Det er vanskelig for meg å velge bare en hjertesak, men små forskjeller, like muligheter uavhengig av bakgrunn og likestilling er viktig for meg. Det tror jeg har mye å gjøre med min egen bakgrunn. Jeg var et løvetannbarn og som barn opplevde jeg at hverdagen hjemme hos mamma og stefar var tøff, preget av rus og vold. Jeg ble tatt hånd om av barnevernet, og kom på barnehjem i en alder av 4-5 år og flyttet etter hvert i fosterhjem.

Likestilling; jeg mener vi må gjøre noe med maktfordeling og forskjeller i lønn. Jeg er opptatt av å styrke retten til heltid, utvide pappapermen, fjerne kontantstøtten, og sørge for tredeling av foreldrepermisjonen.

3. Ja, og jeg mener Arbeiderpartiet leverer på arbeidslivspolitikken. Det handler om trygghet for jobb og i jobb. Noe av det første vi vil gjøre er å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, forby nulltimerskontrakter og styrke retten til heltid. Retten til faste hele stillinger er avgjørende for lønn, muligheter for boliglån og planlegging av eget liv. Så må vi sørge for at flere unge fullfører sitt skoleløp og kommer i jobb. Vi må styrke yrkesfagene, sørge for flere læreplasser og innføre en aktivitetsgaranti for unge.

4. At jeg er fagorganisert og kommer fra Handel og Kontor har mye å si for mine prioriteringer. HK vil bevare søndag som en annerledes dag. Det vil jeg også. Pensjon fra første dag og første krone, likelønn, likere fordeling av makt og en stortingsmelding for varehandelen, er også viktige prioriteringer for meg.

5. Det er mye jeg vil ta tak i. La meg starte med å styrke retten til faste ansettelser og retten til heltid. Være med på å gi en stortingsmelding for varehandelen innhold for å sikre den tredje største bransjen i Norge trygge rammevilkår framover. Det handler om verdiskaping, arbeidsplasser, fagarbeidere og muligheter til videreutvikling av både bransje og ansatte.

SENTERPARTI-KANDIDAT: Ole André Myhrvold.

SENTERPARTI-KANDIDAT: Ole André Myhrvold.

Ragne Borge Lysaker

Ole André Myhrvold (38)

Topper Senterpartiets liste i Østfold. Han har permisjon fra jobben i Coops informasjonsavdeling, og er i dag ordfører i Trøgstad. Han har tidligere vært klubbleder for HK i gamle Coop NKL og de ansattes representant til styret i Coop Norge SA.

1. Arbeide for et godt regulert arbeidsliv uten sosial dumping og tilføre Arbeidstilsynet, NAV, Politiet, Skatteetaten, UDI og Petroleumstilsynet ressurser til å følge opp kampen mot useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Flere læreplasser, slå ring om fellesskolen, gi rom både for flere «mastere», men også styrke yrkesfag sånn at vi får flere «mestere».

2. Velferden skapes og ytes der folk bor, i kommunene. Derfor er det viktig for meg å jobbe for fortsatt omfordeling mellom kommuner slik at alle kommuner, uavhengig av geografi og størrelse, kan gi sine innbyggere gode velferdstjenester.

3. Ja, det er svært viktig og Senterpartiet representerer LOs medlemmers interesser godt. Den norske modellen er avhengig av at partene står sammen om å bygge opp og forsvare et godt organisert arbeidsliv. Det betyr også at norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten. Vi mener at sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen (art. 112) bør tas i bruk dersom fri flyt av arbeidskraft i EØS truer det norske arbeidsmarkedet.

4. Jeg er sterk tilhenger av fellesskapsløsninger og det viser seg nok i mine politiske prioriteringer. Det betyr for eksempel at jeg er klar på at norske ressurser som skog og vannkraft skal være på norske og fellesskapets hender. Dessuten vil jeg verne om søndagen som en annerledes dag. Jeg vil også øke fagforeningsfradraget, organisering er en forutsetning for et ryddig arbeidsliv.

5. Jeg vil jobbe for at det fra politisk hold tas nødvendige grep for å sikre ordnede arbeidsforhold for alle arbeidstakere i Norge. Vi kan ikke sitte rolig og se på at enkelte bransjer undergraves av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det vil på sikt ramme hele den norske velferdsmodellen. Liberaliseringen av arbeidsmiljøloven må bremses.

RØDT-KANDIDAT: Silje Josten Kjosbakken.

RØDT-KANDIDAT: Silje Josten Kjosbakken.

Roy Ervin Solstad

Silje Josten Kjosbakken (36)

Står på 1. plass på Rødt sin liste i Akershus. Kjosbakken har i flere år jobbet på et rederikontor, og er nå 2. nestleder i Rødt. Hun er også kjent for sin blogg «Bryggesjauerfrue».

1. Vi har en rekke tiltak vi ønsker å gjennomføre for å demme opp for ulikheter: Profittfri velferd, rett til fast jobb og full stilling, forbud mot bemanningsselskaper, å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale (inntil det skjer skal handlingsrommet og vetoretten i EØS brukes aktivt), økt skatt på kapitalinntekt (ikke på ordinær arbeidsinntekt), at alle som trenger det får mulighet til å gå av med pensjon når de er 62 år, en kvinnepott i lønnsoppgjørene for å redusere lønnsforskjellene, høyere skatt på sekundærbolig (for å bremse veksten i boligpriser), å fjerne egenandelen på helse- og tanntjenester, at asylsøkere får jobbe mens de venter på svar, å lovfeste rett til læreplass og at kommunesammenslåing må bestemmes av innbyggerne.

2. Arbeidsliv!

3. Det mener jeg så absolutt. I hvert fall om man er arbeidstaker, da bør man velge et parti som står på din side. For meg var det ingen tvil; Rødt.

4. Ja. Det å være fagorganisert handler for meg om å være en del av fellesskapet.

5. Etter fire år med blå politikk er det mye som må rettes opp i. Endringene i arbeidsmiljøloven må reverseres, og loven må også styrkes, jernbanereformen må reverseres, avskiltinga av lærerne våre må stoppes, bemanningsbyråer må forbys og EØS-avtalen må opp på agendaen. Ellers blir det punktene nevnt over som Rødt vil jobbe for å rette opp i de økte forskjellene.

SV-KANDIDAT: Nicholas Wilkinson.

SV-KANDIDAT: Nicholas Wilkinson.

Morten Brun

Nicholas Wilkinson (29)

Topper Akershus SV sin liste til stortingsvalget. Wilkinson jobber nå på heltid med politikk for å sikre stortingsplass. Han er tidligere rådgiver for Forandringsfabrikken.

1. Vi må ta kampen mot forskjells-Norge. SV vil at de rikeste og boligspekulantene skal bidra mer til fellesskapet, samtidig foreslår vi i vårt statsbudsjett skattekutt for alle som tjener under 600.000 kroner i året. Økt fagforeningsfradrag og en sterkere arbeidsmiljølov, med rett til heltid og faste ansettelser som hovedregel, er viktig for å løfte folk flest. Jeg tenker det er spesielt viktig å hjelpe barna som vokser opp i fattige familier. Derfor har SV som hovedkrav at barnetrygden skal økes.

2. Jeg godtar ikke at vi har 98.000 barn i fattige familier i Norge. Deres muligheter og drømmer er uendelig mye viktigere enn skattekutt til de rikeste. Derfor er økt barne­trygd ekstra viktig for meg.

3. Ja. Jeg tror vi må tørre å tenke at arbeidsmiljøloven skal forandres og forbedres. SV er drivkraften for å vinne nye rettigheter, ikke bare bevare de gamle. Ekstra viktig for oss i HK er lovfesting av heltid. Spesielt i dagligvarehandelen er det veldig vanskelig å få fast, hel stilling. Derfor valgte jeg SV.

4. Å ha erfaring fra kiosk og nattarbeid gjør at jeg har kjent hvor viktig arbeidsmiljøloven er. Jeg er heldig som har venner i forbundet som kan holde meg oppdatert på hvordan ting er i dag. Begge deler tror jeg gjør meg bedre som politiker enn jeg ellers ville vært.

5. Helst vil jeg ta tak i alt! Men om jeg må velge, er det ekstra viktig at SV tar kampen for miljøet. SV er det eneste røde partiet som også er grønt. Med nytt flertall er det SVs styrke som avgjør hvor mye klimagassene kuttes, hvor mye vi satser på grønne jobber og hvor mye oljeboring vi får stoppet. SV sikret Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring fra Ap i åtte år. Vi svikter aldri LoVeSe!

AP-KANDIDAT: Kristian Torve.

AP-KANDIDAT: Kristian Torve.

Sandra Skillingsås

Kristian Torve (24)

Han er Sør-Trøndelag Arbeiderpartis ungdomskandidat til stortingsvalget. Han står på 5. plass på fylkeslista. Torve jobber deltid i en Bunnprisbutikk på kveldstid.

1. En trygg jobb til alle og gode velferdsordninger er avgjørende for å utjevne forskjeller. Jeg ønsker meg et samfunn hvor alle har like muligheter. Derfor sier vi i Arbeiderpartiet ja til omfordeling og nei til skattekutt til de som har mest fra før. Pengene skal vi heller bruke på å ansette flere lærere og skape nye arbeidsplasser i hele landet.

2. Min hjertesak er fellesskolen, og spesielt yrkesfagopplæringa. Jeg er stolt av at mitt parti vil ansette tre tusen nye lærere, innføre mer praksis i ungdomsskolen og sikre at alle yrkesfagelever får læreplass.

3. Ja, men det bør være enda viktigere enn hva det er. Jeg håper ansatte, tillitsvalgte og alle som er opptatt av et trygt og anstendig arbeidsliv bidrar til å få temaet på dagsordenen fram mot valget. Velgerne fortjener gode svar på hva partiene vil i arbeidslivspolitikken.

4. Å tilhøre et fellesskap hvor alle er opptatt av et mer rettferdig samfunn forplikter meg som politiker til å alltid høre hva som er viktig for andre. Vi kommer ikke til å bruke en eneste krone på skattekutt til Norges rikeste før alle har en jobb å gå til, et godt helsetilbud og en god skole der man bor. Vi foreslår dessuten å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner, fordi det er viktig at arbeidsfolk organiserer seg og bidrar til å opprettholde det sterke partssamarbeidet i Norge.

5. Jeg vil kjempe for de 70.000 unge under 30 år som står uten jobb eller skoleplass. Så vil jeg at de 9.000 som ikke fikk seg læreplass etter andreåret på yrkesfag skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Og så må alle sammen sikres å møte et trygt og varmt arbeidsliv som tar vare på ansatte gjennom hele yrkeskarrieren.

  Vi har henvendt oss til Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet, men det har ikke lyktes å finne en HKer på listene. De finnes nok, men er ikke registrert med sitt fagforeningsmedlemskap hos partiene.

07.09.2017
15:32
07.09.2017 15:36