Kritiserer deltidsforslag

HK er kritiske til regjeringens tiltakspakke mot ufrivillig deltid. Forbundet mener myndighetene må gå langt tøffere til verks for å få bukt med problemet.
13.02.2013
10:42
16.12.2013 21:46

eva.ler.nilsen@lomedia.no

Like før jul sendte Arbeidsdepartementet ut på høring forslag til hvordan vi kan redusere den ufrivillige deltidsandelen. Regjeringen vil innføre drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruken av deltidsstillinger, de vil innføre rett til utvidet stilling for deltidsansatte i tråd med det vedkommende faktisk jobber, og de vil forsterke den eksisterende fortrinnsretten deltidsansatte har ved ledige timer.

Skjønnmaling

Handel og Kontor har en rekke bemerkninger til høringsnotatet fra departementet. Forbundet påpeker at Arbeidsdepartementet allerede i innledningen gir et galt bilde av situasjonen, ved å forherlige deltidsarbeid.

«Bruk av deltid bidrar ikke til at flere kommer inn i arbeidslivet og får en lønn de kan leve av og med. Konsekvensene av ufrivillig deltid bagatelliseres og individualiseres. Framstillingen underkommuniserer at flest kvinner rammes av ufrivillig deltid», skriver HK i sitt høringssvar.

Forbundet understreker nok en gang sitt hovedkrav i denne sammenhengen; at retten til heltid må inn i loven.

Alt monner

Handel og Kontor deler departementets ønske om å heve bevissthetsnivået ute i bedriftene når det gjelder bruken av deltidsstillinger. Men HK mener at å lovfeste en drøftingsplikt alene, ikke er tilstrekkelig. Det må også stilles krav til dokumentasjon av at det er gjort, og det må være muligheter for sanksjonering dersom plikten ikke overholdes.

Et punkt som gleder Handel og Kontor, er forslaget om at stillingen skal justeres opp til det nivået den ansatte faktisk jobber. Dette er noe HK har kjempet for over lang tid, blant annet i tariffoppgjør, og forbundet skriver i sin høringsuttalelse at å få dette inn i loven er bra. Departementet foreslår imidlertid at det skal være et minimumskrav til hvor mange timer utover fastsatt arbeidstid de ansatte må jobbe for å ha krav på justering av arbeidskontrakten. Dette er HK imot. «Enhver økning i stillingen vil være til fordel for den som ønsker økt avtalt arbeidstid», heter det i høringssvaret.

Hindrene må rives

Det finnes allerede en paragraf i arbeidsmiljøloven som gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling når det blir ledige timer i bedriften. Departementet vil innføre en plikt for arbeidsgiver til å informere de deltidsansatte direkte når det blir slike ledige timer. Dette applauderer HK. Forbundet er imidlertid skuffet over at Arbeidsdepartementet ikke vil stryke den delen av fortrinnsrettsbestemmelsen som i dag hindrer mange i å bruke den; nemlig at den kun kan anvendes dersom det ikke fører til «vesentlige ulemper» for bedriften. HK krever denne formuleringen fjernet. På denne måten kan et hinder for reell fortrinnsrett elimineres, mener Handel og Kontor.

Vil, men tør ikke

Handel og Kontor stiller også spørsmål ved tallgrunnlaget som departementet opererer med. HK mener andelen deltidsarbeidende i varehandelen er langt høyere enn det departementet legger til grunn. HK synes også at departementet har en nesten naiv tilnærming til hvorfor så få vil endre sin stillingsbrøk. Forbundet påpeker at det er en rekke grunner til det i varehandelen, blant annet at de ansatte gir opp kampen. Varehandelen er relativt dårlig organisert, og få har en tillitsvalgt til å tale sin sak. «I små virksomheter er det vanskelig for mange å være uenig med butikksjefen, og mange frykter da at de ikke får tilbud om ledige timer fra uke til uke», påpeker HK.

13.02.2013
10:42
16.12.2013 21:46