LOVENDRING: Regjeringen vil at folk skal kunne jobbe fram til klokka 23. LO mener det kan skade helsa.

LOVENDRING: Regjeringen vil at folk skal kunne jobbe fram til klokka 23. LO mener det kan skade helsa.

Hanne S. Nielsen

Stortinget vil utvide arbeidsdagen til klokka 23

I neste uke vedtar trolig Stortinget å flytte grensa for nattarbeid med to timer.
30.05.2017
11:49
31.05.2017 08:34

lene.svenning@lomedia.no

Arbeidsmiljøloven åpner for arbeid etter klokka 21 dersom arbeidets art gjør det nødvendig. Ellers er det regnet som nattarbeid, og ikke lovlig for de som jobber dagtid. Det vil regjeringen endre på. De har foreslått å utvide adgangen til å jobbe til klokka 23 for de som jobber på dagtid. Arbeidstakeren må ta initiativ til det, og avtalen med arbeidsgiveren må være skriftlig. Forslaget har vært i arbeids- og sosialkomiteen på høring. Nå har komiteen avgitt sin innstilling.

LES OGSÅ: Så mye feriepenger har du rett til

Gå tidlig, jobbe når unga har lagt seg

Flertallet i komiteen, medlemmene fra Høyre, FrP og Venstre, går inn for å tillate arbeid mellom klokka 21 og 23. De viser til at flere og flere arbeidstakere ønsker muligheten til å gå tidlig fra jobb for å være sammen med familien, for så å ta opp arbeidet senere på kvelden. Det bør loven åpne for, mener disse partiene. De peker imidlertid på at arbeidstakere kan føle seg presset til å jobbe på kveldstid. Det skal altså bøtes på med krav om at avtaler om kveldsarbeid skal gjøres skriftlig, og etter initiativ fra arbeidstakerne.

Mindretallet i komiteen, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, deler skepsisen fra arbeidstakerorganisasjonene. LO, Unio og YS har nemlig advart mot å endre loven.

Bekymra for helsa

– Reg­je­rin­gens for­slag om at ar­beids­ta­k­ere et­ter eget ønske kan fors­ky­ve ar­beids­ti­da kan vir­ke ri­me­lig. Men en re­gel­mes­sig fors­kyv­n­ing av ar­beids­ti­da til et­ter klok­ka 21 om kvel­den kan ha hel­se­mes­si­ge ne­ga­ti­ve kon­sek­ven­ser. Det er den en­kel­te som vil få ans­va­ret for og sik­re at be­last­nin­gen ik­ke blir for stor. Og når ar­bei­det kry­per inn på hjem­mea­re­naen, vis­kes gren­se­ne mel­lom ar­beid og pri­vat­liv ut. Re­gel­mes­sig ar­beid et­ter klok­ka 21 vil og­så in­nebæ­re krav om tilg­jen­ge­lig­het fra både ar­beids­gi­v­ere og kol­le­ger, ad­var­te Peg­gy Hes­sen Følsvik, nestleder i LO, arbeids- og sosialkomiteen under høringen 25. april.

Både Følsvik og Aps og SVs representanter i komiteen peker på at det allerede finnes muligheter for fleksibilitet i arbeidsmiljøloven.

Kritikerne peker også på at en med dette forslaget risikerer å bryte hviletidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det skal være minst 11 timers hvile mellom to arbeidsøkter, med mindre det foreligger en avtale med tillitsvalgte om noe annet.

Handel og Kontor er også negative til forslaget, og frykter at det vil legge press på tariffavtalene. Les om det her.

Forslaget skal behandles første gang i Stortinget torsdag 1. juni. Andre gangs behandling skjer uka etterpå. Lovendringen vil trolig tre i kraft 1. juli.

FIKK DU MED DEG DENNE: De som tjener mest, får også trene mest

30.05.2017
11:49
31.05.2017 08:34