Gratis tannlege til unge i alderen 19 til 21 år, er ett av punktene i regjeringserklæringen fra Ap og Sp

Gratis tannlege til unge i alderen 19 til 21 år, er ett av punktene i regjeringserklæringen fra Ap og Sp

Sissel M. Rasmussen

Senterpartiet og Arbeiderpartiet:

Her er 40 viktige punkter fra Hurdalsplattformen

Formuesskatten øker, arbeidsløse skal få feriepenger på dagpenger og unge i alderen 19 til 21 år skal få gratis tannlege.
13.10.2021
16:39
13.10.2021 16:39

frode.ronning@lomedia.no

Økonomisk politikk:

• Det samlede skatte- og avgiftsnivået på folks inntekt holdes uendret.

• Regjeringen ønsker å senke inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner, mens de som tjener mer, skal få økt skatt.

• Føre en økonomisk politikk som reduserer de økonomiske, sosiale og geografiske forskjellene i samfunnet, og rapportere på ulikhetsutviklingen årlig.

• Redusere bruken av private helseforsikringer

• Aksjer skal få betydelig høyere formuesskatt. Skal beskattes av 80 prosent av verdien.

Arbeidsliv:

• Fagforeningsfradraget skal dobles.

• Pendlerfradraget skal økes.

• Permitterte og arbeidsledige skal igjen få feriepengetillegg.

Styrke nettolønnsordningen for sjøfolk.

• Innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, herunder offshoreflåten.

• Utarbeide en forpliktende og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet

• Lage ein plan for anstendige løns- og arbeidsvilkår for tilsette i jordbruket og grøntsektoren saman med faglaga og partane i arbeidslivet, med mål om å gjere næringa meir attraktiv for norske arbeidstakarar.

• Fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og effektivitetsmål.

• Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.

• Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.

• Sørge for at drifts- og beredskapstjenester ved flyplassene utføres av egne ansatte og ikke konkurranseutsettes.

• Gjeninnføre et skjermingstillegg for uføre som blir alderspensjonister, slik at de skjermes for deler av levealdersjusteringen.

• Forbedre sykelønnsordningen, også for selvstendige næringsdrivende.

• Gjennomføre en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.

• Sette en stopper for outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner.

Næringspolitikk

• Staten skal kjøpe seg inn i bedrifter av strategisk interesse for norge

• Bonuser skal kraftig begrenses i statsselskaper.

• Satse på robotisering for å bringe industriproduksjon tilbake til Norge.

• Satse på storskala batteriproduksjon i Norge

• Etablere Statsky for lagring av offentlige data i statlig regi, i stedet for å outsource dette til private og/eller utenlandske selskaper.

• Beholde dagens regelverk for søndagsåpne butikker

• Ikke godkjenne nye strømkabler til utlandet i denne stortingsperioden.

• Statnett skal eie og drive alle mellomlandsforbindelser til utlandet.

Klima

• CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

• Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

• Invitere partene i arbeidslivet og næringer til forpliktende klimasamarbeid for utslippskutt. Det skal opprettes et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle.

Olje:

• Det skal fortsatt gis tillatelser til leting etter olje og gass i nye områder.

• Legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel av olje- og gassvirksomhet, med økt innslag av næringer knyttet til karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler.

• Utvikle en robust verdikjede for karbonfangst- og lagring i Norge med mål om minst to fullskala fangstanlegg og et lagringsanlegg i Nordsjøen.

Helse

• Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.

• Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

• Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.

• Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

• Ullevål sykehus i Oslo skal legges ned som vedtatt. Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Akers sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.

• Ap og Sp vil sikre et godt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.

Skole:

• Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte «avskiltingen av lærere» utdannet før 2014.

• Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.

• Partiene ønsker å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet til skolene til å organisere dette selv.

Familiepolitikk:

• Kontantstøtten skal kuttes for barn mellom 18 og 24 måneder. De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte.

Politi:

• Det skal opprettes 20 nye tjenestesteder, og arbeidet skal starte i 2022.

Utenrikspolitikk

• EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast.

13.10.2021
16:39
13.10.2021 16:39