FORHANDLET: Det er enigheten mellom Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen regjeringsutvalget nå har vurdert.

FORHANDLET: Det er enigheten mellom Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen regjeringsutvalget nå har vurdert.

Håvard Sæbø

Regjeringen kommer LO i møte om tjenestepensjon:

– Et viktig skritt for pensjon fra første krone

Regjeringen åpner døra for å endre privat tjenestepensjon. Et utvalg som har vurdert kravene fra årets tariffoppgjør er positiv til blant annet pensjonsopptjening fra første krone.
15.12.2016
14:39
15.12.2016 15:15

hk-nytt@lomedia.no

– Dette er et viktig steg på veien mot en bedre og framtidsrettet pensjon for våre medlemmer. Alle arbeidstakere vil tjene på dette, særlig de lavtlønte.

Det sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum, etter at regjeringen torsdag ettermiddag la fram en utredning om forandringer av privat sektors pensjon. Årets tariffoppgjør etterlot seg mange løse tråder, og det har vært knytta stor spenning til innholdet i den ferske rapporten.

Glad for støtte

Et utvalg i Finansdepartementet, Finanstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet har sett på mulighetene for å endre på tjenestepensjonen på en rekke områder, og på følgene av at hver enkelt arbeidstaker får sin egen individuelle pensjonskonto. Rapporten er dermed et første skritt på veien i retning av mulige lovendringer som kan gjøre tjenestepensjonen bedre for mange arbeidstakere.

– Jeg er glad for at utredningen gir solid støtte for Fellesforbundets krav, sier Jørn Eggum i en pressemelding fra forbundet.

Krever lovendringer

Utredningen fra regjeringen kommer etter at det i vårens frontfagoppgjør ble enighet mellom partene om å gå inn for en rekke endringer i pensjonsordningene for privat sektor, noe som krever at lov om innskuddspensjon forandres.

Noen av kravene om endringer var ukontroversielle innad i fagbevegelsen:

• Kravet om at pensjonsopptjening skal starte fra første krone man får i lønn, ikke etter at man har tjent det som tilsvarer 1G i folketrygden (92.576 kroner).

• At også korte engasjementer og vikariater under tolv måneder skal gi pensjonsopptjening. Det skal ikke lønne seg for arbeidsgivere å ha folk ansatt under tolv måneder for å slippe å utbetale pensjon.

•* Pensjonsopptjening skal starte fra man er 13 år, ikke fra man er 20 år som i dag. Det betyr at man sparer til pensjon fra sin aller første sommerjobb.

Alle disse spørsmålene er vurdert at utvalget. Eggum og Fellesforbundet er fornøyd med at det blant annet ser ut til at de kan få gjennomslag for kravet om at også ansatte i kontrakter under tolv måneder skal tjene opp til pensjon.

– Får vi gjennomslag for pensjonsopptjening fra første krone og første time, er det også en seier for det seriøse arbeidslivet. Arbeidsgivere som baserer sin virksomhet på korttidskontrakter, typisk mange bemanningsbedrifter, unnlater å betale inn til tjenestepensjonsordninger. Dette må vi få slutt på, sier Eggum.

Hele utvalgets rapport finner du her.

Egen konto

Andre deler av enigheten mellom Fellesforbundet og Norsk Industri har det vært åpen strid om. Det gjelder særlig ønsket om å innføre en individuell pensjonskonto, der hver enkelt arbeidstaker oppretter en konto som følger dem selv om de skifter jobb. Fellesforbundet har argumentert med at dette er nødvendig i et arbeidsliv preget av at folk oftere skifter jobb, noe som fører til at rekken av fripoliser man får utstedt mister pensjonsverdi fordi så mye går bort i gebyrer til forvalterne.

Etter mye tautrekking i LO før tariffoppgjøret endte det med at en slik konto må inngå som en del av «brede kollektive ordninger». Kritikken mot løsningen Fellesforbundet gikk inn for handlet i stor grad om at det, ifølge kritikerne, gjør pensjon til et individuelt ansvar og ikke et kollektivt – nærmest en privatisering.

Les mer om debatten om individuell pensjonskonto her.

I rapporten fra regjeringen kommer det ingen konklusjoner på om dette er veien å gå for framtidas pensjonsordninger, men ulike modeller er vurdert. Fellesforbundet mener arbeidsgiveren må gis ansvaret for at de ansattes pensjonskapitalbevis samles på hver enkelts pensjonskonto.

– Det må skje innen en fastsatt dato. Deretter kan arbeidstaker velge hvilken pensjonsleverandør han eller hun vil benytte. Utredningen har beskrevet måter å gjøre dette på, sier Eggum.

Han mener at sluttresultatet av det arbeidet som nå er påbegynt kan bli en bedre og mer rettferdig pensjon for flere.

HK: En god rapport

I Handel og Kontor er de også glade for rapporten.

HK-leder Trine Lise Sundnes sier til HK-Nytt at rapporten vil gi et godt grunnlag for videre diskusjoner om pensjon i LO-systemet fram mot kongressen neste vår og til hovedtariffoppgjøret i 2018.

HK var ikke så veldig glade for det de opplevde som et utsettelsesforslag fra Fellesforbundet i tariffoppgjøret i år, men Sundnes roser nå det som ligger på bordet.

– Dette er en grundig og god utredning av tjenestepensjon. Det er en rapport som er tydelig på ulike innretninger og konsekvensene av disse. For medlemmene i alle LOs forbund er det en fordel at vi samordner oss og finner gode løsninger. Det mener jeg denne rapporten kan bidra til, sier hun.

Det ligger ingen anbefalinger i rapporten fra utvalget. Det er Sundnes glad for.

– Det var ikke utvalgets oppgave. Det er partene som skal peke ut de foretrukne løsningene, understreker hun.

ENIGE: Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor, og Jørn Eggum i Fellesforbundet, ble til slutt enige om hva som skulle være LOs krav på pensjon i tariffoppgjøret.

ENIGE: Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor, og Jørn Eggum i Fellesforbundet, ble til slutt enige om hva som skulle være LOs krav på pensjon i tariffoppgjøret.

Sissel M. Rasmussen

Svarer også på HK-spørsmål

Selv om rapporten fra departementene og tilsynet er et svar på Fellesforbundet og Norsk Industris brev til statsminister Erna Solberg etter tariffoppgjøret, har den tatt inn mange andre elementer enn spørsmålet om private pensjonskontoer.

– Vi ser at utredningen også svarer på en del spørsmål som våre medlemmer er opptatt av. Det er bra, sier Sundnes til HK-Nytt.

HK er glade for at arbeidsgruppa understreker alle vil tjene på at tersklene for pensjonsopptjening senkes.

– Særlig lavlønte og kvinner vil komme bedre ut dersom disse hullene i tjenestepensjonsordningen tettes, kommenterer hun.

– Ikke økte kostnader

Også arbeidsgiversiden i Norsk Industri er fornøyd med at debatten nå kommer videre, og skriver i en pressemelding at selv om det ikke legges fram noen lovforslag er «mulighetsrommet drøftet». Mye er fortsatt uavklart, blant annet hvilken modell for pensjonskonto som skal velges, påpeker direktør Stein Lier-Hansen.

– Jeg legger til grunn at kostnadsfordelingen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere blir som i dag. For Norsk Industri er det fortsatt slik at en individuell pensjonskonto som følger de ansatte igjennom yrkeslivet, er å foretrekke, sier Lier-Hansen.

15.12.2016
14:39
15.12.2016 15:15