Martin Guttormsen Slørdal

Topptrent tillitsvalgt

HK-tillitsvalgt Halvor Fevang får fritt spillerom av arbeidsgiver.
2017051811014220170518110140

martin.slordal@lomedia.no

Halvor Fevang er konserntillitsvalgt i Optimera Montér og ansatt i byggvarekjedens butikk i Tønsberg. På klubbkontoret ligger oppslagsverkene på rekke og rad. Hovedavtalen, arbeidsmiljøloven og Landsoverenskomsten mellom HK og Virke. Fevangs kalender er ganske fullbooket de nærmeste månedene. Lokale lønnsforhandlinger står på trappene, han skal i sine faste samarbeidsmøter med ledelsen i konsernet, og han skal delta på en internasjonal konferanse for tillitsvalgte i København og Paris, for å nevne noe.

– Jeg har alltid jobbet for at det skal være ryddige og trygge forhold på arbeidsplassen. Det er drivkraften, sier han til HK-Nytt.

SPENNENDE LITTERATUR: Halvor Fevang synes lesestoff som hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er interessant lesestoff.

SPENNENDE LITTERATUR: Halvor Fevang synes lesestoff som hovedavtalen og arbeidsmiljøloven er interessant lesestoff.

Martin Guttormsen Slørdal

Nødvendig med tid

For ledelsen i Optimera er det uproblematisk at Fevang har frie tøyler til å utføre vervet sitt. De ser på det som en fordel. Mer om det senere i saken.

I Hovedavtalen mellom NHO og LO finner vi de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. I avtalen står det at tillitsvalgte har krav på nødvendig med tid til å utføre vervet sitt. De samme rettighetene gjelder også for konserntillitsvalgte, også kalt hovedtillitsvalgte. Mange bedrifter inngår samarbeidsavtaler mellom den tillitsvalgte og ledelsen om hvor mye tid som er nødvendig, slik Fevang har gjort i Optimera Montér.

GRUNNLEGGENDE: I hovedavtalen mellom LO og NHO finner vi de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.

GRUNNLEGGENDE: I hovedavtalen mellom LO og NHO finner vi de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.

Håvard Sæbø

Mellom barken og veden

Faglig sekretær Pål Nordby i Handel og Kontor har ansvar for flere av de konserntillitsvalgte i varehandelen. Nordbys erfaringer er at den praktiske hverdagen til den konserntillitsvalgte ofte ikke er i samsvar med teksten i hovedavtalene, som regulerer vilkårene og tidsbruken til å utøve vervet. Han understreker at det er viktig med fast tid til tillitsvalgtarbeid, men ikke slik at alt tillitsvalgtarbeidet er låst til denne tiden. Ofte vil det være behov ut over dette, sier Nordby.

Avtalen som en konserntillitsvalgt, eller hovedtillitsvalgt, har om bruken av tid til vervet er ofte inngått på høyere nivå i bedriften. Det kan føre til at den tillitsvalgtes nærmeste sjef, den lokale butikksjefen, blir uteglemt. Dette kan føre til unødvendige konflikter, mener Nordby.

– Det er viktig at tillitsvalgtes ansvar og oppgaver kommuniseres til alle ledd i bedriften. Oppover, nedover og sidelengs, sier Nordby til HK-Nytt, og påpeker at det er bedriftens ansvar å sørge for dette.

Nordby sier at hovedtillitsvalgte fort havner mellom barken og veden hvis de er mye borte fra sitt ordinære arbeid. Han understreker at tilrettelegging av tid til tillitsvalgtarbeid også innebærer å se på om det fører til behov for økt bemanning på arbeidsplassen.

– Det er mange tillitsvalgte som kjenner på dårlig samvittighet overfor sine kolleger når dette ikke er på plass, sier Pål Nordby.

Løser saker lokalt

I Optimera-kjeden er det over 400 HK-medlemmer fordelt på mer enn 160 utsalgssteder, 100 av disse er egeneide. Butikkene finnes i hele landet. Halvor Fevang har god kontakt med plasstillitsvalgte og de lokale lederne. Han mener at en av de store fordelene ved å ha en hovedtillitsvalgt på fulltid, er at saker som oppstår på arbeidsplassene blir løst lokalt.

– Vi har som mål å løse dem på lavest mulig nivå. Det er alle parter tjent med, mener han.

Fevang tror at konsekvensene av at personalsaker blir liggende, er langtidssykmeldinger og grobunn for konflikter som kanskje ikke hadde behøvd å være der.

– Ledelsen i bedriften ser nytten av å snakke med meg. Det er min plikt å gjøre ledelsen klar over gjeldende lov- og avtaleverk. Hvis de ikke følger dem kan det slå tilbake på bedriften, sier han.

Det sier Erik Knudsen, avtroppende HR-direktør i Optimera, seg enig i. Han sier at byggvarekjeden ønsker seg minst mulig støy knyttet til spillereglene i arbeidslivet, og at de derfor tilrettelegger for Halvor Fevang.

– I det norske arbeidslivet har vi tariffavtaler, tillitsvalgte og organiserte arbeidstakere. Dette er noe ledelsen i bedrifter må forholde seg til, sier Knudsen til HK-Nytt.

En dag i uka til å være konserntillitsvalgt

Gro-Irene Hobber Hansen er konserntillitsvalgt i Kappahl. Kleskjeden har over 240 HK-medlemmer i nærmere 100 butikker i hele landet. I avtalen med Kappahl har Hansen en dag i uka til å utføre vervet sitt. Det er hun fornøyd med og mener det er tilstrekkelig med tid.

– Først og fremst er jeg butikkselger. Jeg opplever at det er laber interesse for organisasjonsdeltakelse i Kappahl. Jeg får få tilbakemeldinger som konserntillitsvalgt, sier hun.

NOK TID: Gro-Irene Hobber Hansen har ikke mer enn én dag til sine 240 HK-medlemmer i Kappahl, men mener det er tilstrekkelig.

NOK TID: Gro-Irene Hobber Hansen har ikke mer enn én dag til sine 240 HK-medlemmer i Kappahl, men mener det er tilstrekkelig.

Martin Guttormsen Slørdal

En typisk sak Hansen får henvendelser om, er HK-medlemmer som ønsker seg større stillingsprosenter. Det kommer hun ingen vei med i bedriften.

– Butikkene er presset i budsjettene, og det er ingen mulighet til å øke stillingene samme hvor mye jeg argumenterer. Jeg blir stående å stange selv med lovverket i hånda, sier hun.

Gro-Irene Hobber Hansen har ingen faste møter med ledelsen i Kappahl-konsernet, men har en løpende dialog der de møtes etter behov. Hansen sier hun blir møtt med forståelse fra sin lokale leder når hun er borte fra butikken i ærend som tillitsvalgt.

Synliggjør tidsbruken

Pål Nordby i HK sier at hvis de konserntillitsvalgte ikke får nok tid til å utføre vervet sitt, så blir ikke saker skikkelig belyst eller tatt tak i.

– Konsekvensene kan bli at det lages avtaler på arbeidsplassene som ikke er i tråd med lov eller avtaleverk, sier han.

Nordbys råd til konserntillitsvalgte er at de jevnlig tar opp temaet om tid til tillitsvalgtarbeid med ledelsen i bedriften. Han sier at tiden en tillitsvalgt bruker på vervet må justeres etter hva som skjer i bedriften.

– Hovedavtalen sier at tillitsvalgte skal ha nødvendig med tid. Er det perioder hvor det skjer mye, så må man ta det opp med ledelsen og fortelle at det er behov for mer tid, sier han.

PLANER: Kalenderen til Halvor Fevang hos Optimera Montér vitner om at det er mye som skjer knyttet til vervet hans. Han lager planer for to måneder av gangen, slik at den lokale lederen hans vet hva han skal og hvor han er.

PLANER: Kalenderen til Halvor Fevang hos Optimera Montér vitner om at det er mye som skjer knyttet til vervet hans. Han lager planer for to måneder av gangen, slik at den lokale lederen hans vet hva han skal og hvor han er.

Martin Guttormsen Slørdal

Nordby er også opptatt av at den konserntillitsvalgte må bli flinkere til å dokumentere tiden man bruker på å utøve sitt verv.

– Før logg på alt dere gjør. Dette kan tas med som dokumentasjon når man skal synliggjøre behov for å bruke mer tid til tillitsvalgtarbeid, sier Nordby.

Dårlig partssamarbeid i varehandelen

Når Halvor Fevang i Optimera får den nødvendige tiden til tillitsvalgtsarbeid, og har et godt samarbeid med ledelsen i bedriften, er han i særstilling blant de HK-tillitsvalgte, skal vi tro en Fafo-undersøkelse fra 2015. Undersøkelsen bygger på funn hos ansatte i ulike tillitsverv på arbeidsplasser der Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Handel og Kontor har tariffavtale. Varehandelen kommer dårlig ut når det gjelder partssamarbeidet i bedriftene, sammenliknet med de andre bransjene.

Lønns- og arbeidsvilkår er kjernetemaene i partssamarbeidet, viser Fafo-undersøkelsen. De tillitsvalgte i varehandelen skiller seg ut med ansvar for færrest medlemmer. 66 prosent av de spurte er tillitsvalgte for ni eller færre fagorganiserte. Det er flest tillitsvalgte fra industri og bygg som svarer at de bruker mye tid på lønns- og arbeidsvilkår. Det er langt færre tillitsvalgte fra varehandelen som svarer det samme.

Opplever lite respekt fra arbeidsgiver

Der 87 prosent av de tillitsvalgte i byggbransjen, og 79 prosent i industrien, oppgir at de blir behandlet med respekt fra arbeidsgiver, opplever kun 32 prosent av tillitsvalgte i varehandelen det samme. Undersøkelsen viser også at varehandelen er den bransjen med flest inaktive tillitsvalgte blant de spurte. 43 prosent oppgir at de ikke deltar i noen formelle eller uformelle møter med ledelsen i bedriften.

Deltid og gjennomtrekk

HK-leder Trine Lise Sundnes sier at Halvor Fevang og Optimera har skjønt hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere bør samarbeide.

– De har et godt partssamarbeid og det er smart. Da unngår de mye støy. Jeg skulle ønske at flere arbeidsgivere gjorde det samme, sier hun.

ØNSKER MER SAMARBEID: HK-leder Trine Lise Sundnes skulle ønske at flere arbeidsgivereså nytten av å ha et godt samarbeid med de tillitsvalgte lokalt.

ØNSKER MER SAMARBEID: HK-leder Trine Lise Sundnes skulle ønske at flere arbeidsgivereså nytten av å ha et godt samarbeid med de tillitsvalgte lokalt.

Martin Guttormsen Slørdal

Sundnes har ikke lest Fafo-rapporten ennå, men peker på flere mulige årsaker til funnene i den. Sundnes sier at mange ansatte i varehandelen jobber deltid og at det ofte er et stort gjennomtrekk av ansatte i bransjen.

– Deltidsfella og gjennomtrekk av ansatte gir løsere tilknytning til arbeidsplassen. Da tar det lang tid å bygge opp et godt partssamarbeid i bedriften, mener hun.

Må tilrettelegges mer

Sundnes sier at gutta i industrien har en lang tradisjon for en bedriftskultur med et godt partssamarbeid. Hun påpeker at dette også finnes i mange bedrifter med HK-medlemmer, og nevner Ikea og Vinmonopolet som gode eksempler. Men Sundnes mener mange arbeidsplasser har en vei å gå når det gjelder å legge til rette for tillitsvalgtarbeid.

– På enkelte arbeidsplasser der ansatte følger turnus finnes det ikke møterom til forhandlinger, klubbmøter eller uformelle samtaler med medlemmer. Dette er alfa omega når man skal drive med tillitsvalgtarbeid, sier forbundslederen.

Finner løsninger sammen

Halvor Fevang var tillitsvalgt i bedriften lenge før den ble kjøpt opp av Optimera i 2012. Da het de Byggmakker Zeiner. Under oppkjøpet hadde han en hånd på rattet når nye eiere skulle ta over, og han var rask til å ta kontakt med dem.

– Et av kriteriene for oppkjøpet var faktisk at den nye eieren skulle gi tid til tillitsvalgtarbeid, forteller han.

SAMARBEIDER: Jan Erik Andresen (t.h), daglig leder i Optimera i Tønsberg, samarbeider godt med hovedtillitsvalgt Halvor Fevang i byggvarekjeden Optimera Montér.

SAMARBEIDER: Jan Erik Andresen (t.h), daglig leder i Optimera i Tønsberg, samarbeider godt med hovedtillitsvalgt Halvor Fevang i byggvarekjeden Optimera Montér.

Martin Guttormsen Slørdal

Fevang tror at flere tillitsvalgte må vise overfor ledelsen at de er en ressurs for bedriften.

– I Optimera jobber vi for de samme målene. Det skal være gøy å komme på jobben og det skal være en trygg arbeidsplass for de ansatte. Jeg kan være uenig med ledelsen inne på et møterom i en sak. Men når vi går ut fra rommet skal vi ha funnet en god løsning, sier han.