JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Formålsparagraf og etiske kjøreregler for HK-Nytt

17.08.2017
11:20
17.08.2017 11:21

HK-Nytts formålsparagraf:

HK-Nytt utgis av Handel og Kontor i Norge. Bladets trykte utgave distribueres til alle medlemmer av Handel og Kontor, samt til andre abonnenter.

HK-Nytts grunnsyn er tuftet på fagbevegelsens idealer om frihet, demokrati og likeverd.

HK-Nytts hovedformål er å fremme samfunnsengasjement gjennom å drive saklig og fri journalistikk med hovedvekt på forbundets virksomhet, fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt og andre samfunnsspørsmål som måtte angå forbundets medlemmer.

HK-Nytts trykte utgave og internettutgave skal drive saklig og uavhengig journalistikk basert på normer nedfelt i Fagpressens redaktørplakat, Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

HK-Nytt skal være troverdig: Derfor skal det som formidles være korrekt, saklig, nøyaktig, grundig og etterrettelig. Dersom feil skulle forekomme, skal beklagelse eller dementi gis en godt synlig plass så raskt som mulig.

HK-Nytts etiske kjøreregler:

HK-Nytts redaksjonelle medarbeidere plikter å være kjent med lovbestemmelser og etiske retningslinjer som gjelder for norsk presse, kjenne HK-Nytts formålsparagraf og etiske retningslinjer, samt ha tilfredsstillende kunnskap om fagbevegelsens verdigrunnlag.

HK-Nytts redaksjonelle medarbeidere skal i sitt arbeid følge de presseetiske retningslinjer som trekkes opp i Vær Varsom-plakaten:

• De skal la alle parter få mulighet til å komme til orde i kontroversielle saker

• De skal ikke engasjere seg i reklame eller markedsføring av noen art

• De skal ikke dekke saksfelter der de selv eller deres nærmeste familie har eierinteresser eller private interesser, sentrale verv eller annen tilknytning

• De skal ikke selv kunne trekke private fordeler av publiserte eller upubliserte opplysninger

• De skal ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre de er av symbolsk karakter

• De skal ikke delta på reiser eller arrangementer betalt av andre uten etter avtale med redaksjonsledelsen

• De skal ikke påta seg journalistisk arbeid for andre oppdragsgivere uten at det er avtalt med redaksjonsledelsen

• De skal skille klart mellom journalistiske reportasjer og kommentarartikler. Kommentarer skal merkes tydelig

• De skal kunne nekte å utføre oppdrag som strider mot egen overbevisning eller faglige integritet

• De har rett til å bli forespurt før eventuelle dementier eller rettelser

• De har rett til å bli gjort kjent med eventuelle omfattende endringer/rettinger i manuskript før det blir publisert

• De har rett til egen signatur på egne artikler/bilder som blir publisert, eller å nekte slik signatur, jfr Åndsverkloven og Lov om Fotografi

• De skal forespørres før eventuelt videresalg av egne artikler, bilder

Personvern

HK-Nytt skal alltid veie hensynet til informasjonsplikten og offentlighetens krav til innsyn opp mot hensynet til personvern og privatlivets fred. Derfor skal HK-Nytt alltid være varsom med å publisere bilder, navn eller andre opplysninger som kan identifisere ofre for trakassering, ulykker og andre dramatiske hendelser, barn, umyndige og andre som ikke kan øyne konsekvensene av å framtre offentlig.

Tekstreklame

HK-Nytt skal følge Norsk Presseforbunds tekstreklameregler. Der betyr at tekstreklame ikke skal publiseres. Sponsing av journalistisk arbeid skal ikke forekomme. Annonser og redaksjonell tekst skal holdes klart atskilt. Tekstlignende annonser skal utstyres slik at de ikke kan forveksles med redaksjonell tekst.

Bildebruk

HK-Nytt skal som hovedregel ikke manipulere bilder. Dersom manipulering forekommer, skal de alltid merkes. Det skal skilles klart mellom nyhets- og illustrasjonsfoto. Arkivfoto skal merkes.

Kildevern - kildekritikk

Kildenes motiver skal vurderes kritisk. Alle tips skal sjekkes grundig. Anonyme kilder skal som regel ikke brukes. Det skal som hovedregel brukes mer enn én kilde i hver sak.

HK-Nytts kilder skal gjengis korrekt. Derfor har kildene rett til å få vite hvordan de blir gjengitt og i hvilken sammenheng. Kildene har rett til å bli beskyttet dersom de er lovet anonymitet, å bli beskyttet mot seg selv når det er åpenbart at de ikke ser konsekvensene av sine uttalelser, å være trygge på at upublisert materiale ikke utleveres til noen utenfor redaksjonen, å bli navngitt når kilden er en annen publikasjon.

Redaktøransvaret

HK-Nytts ansvarlige redaktør plikter å følge retningslinjene trukket opp i Fagpressens redaktørplakat. Det innebærer at redaktøren alltid skal ha pressens ideelle mål for øye. Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Gjennom HK-Nytt skal redaktøren fremme en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling. Redaktøren skal etterstrebe en journalistikk som gjør det klart for leseren hva som er reportasje og formidling av informasjoner og fakta, og hva som er bladets egne meninger og vurderinger.

HK-Nytts redaktør forutsettes å dele bladets grunnsyn og formålsparagraf. Men innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å forme bladets meninger, selv om disse i enkelte spørsmål ikke deles av utgiveren.

Kommer redaktøren i en uløselig konflikt med bladets grunnsyn, plikter redaktøren å trekke seg tilbake fra sin stilling. Redaktøren må aldri la seg påvirke til å hevde meninger som ikke er i samsvar med egen overbevisning.

Ansvarlig redaktør har det personlige og fulle ansvar for HK-Nytts innhold. Redaktøren leder og har ansvar for medarbeidernes virksomhet, og er bindeledd mellom utgiveren og de redaksjonelle medarbeidere. Redaktøren kan delegere myndighet til sine medarbeidere i samsvar med sine fullmakter.

Vedtatt i HKs forbundsstyre, desember 2001

Retningslinjer for annonsering i HK-Nytt

HK-Nytt er åpen for alle typer annonser som ikke:

• er i strid med bladets og utgivers grunnsyn (jf. HK-Nytts formålsparagraf og etiske retningslinjer)

• er diskriminerende når det gjelder kjønn, rase, etnisitet, religion, funksjonshemming etc.

• er i strid med norsk markedsføringslovgivning

HK-Nytt annonser av prinsipp ikke for slankeprodukter, skjønnhetskirurgi etc. HK-Nytt vil også forbeholde seg retten til å avvise annonser fra forbund og foretak i konkurranse med HK/LO-systemet.

Plassering:

Førstesiden skal være annonsefri. I tillegg har vi en rekke faste sider, og dette må tas hensyn til ved plassering av annonsene. Første annonseside er side 6. Baksiden er i utgangspunktet vernet, men den kan benyttes til annonser. Forutsetningen er at det foreligger en årsavtale med annonsør (for 2002 er dette åtte annonser/åtte utgaver).

Alle annonser hvor det hersker tvil om de ovennevnte kriterier skal forlegges ansvarlig redaktør for godkjenning.

Det totale annonsevolumet i HK-Nytt skal ikke overstige 20 prosent, det vil si maksimalt 10 sider per utgave a 48 sider.

Det annonsebyrå som HK-Nytt til enhver tid samarbeider med, plikter å sette seg inn i bladet/utgivers grunnsyn og annonseprofil.

Oslo, 20. november 2001