ALENEARBEID: Alenearbeid medfører både fysiske og psykosiale risiko. (Illustrasjon)

ALENEARBEID: Alenearbeid medfører både fysiske og psykosiale risiko. (Illustrasjon)

Martin Guttormsen Slørdal

HMS-utfordringer ved alenearbeid

Alenearbeidere er utsatt for mange farer

Folk som jobber alene er ikke bare utsatt for fysiske ulykker og vold. De risikerer også psykososiale skader.
15.11.2016
08:25
15.11.2016 09:54

hanne@lomedia.no

Det ligger betydelige utfordringer i helse, miljø og sikkerheten (HMS) for alenearbeidere, er konklusjonen til en gruppe som har laget et forprosjekt om temaet for LO.

Savner definisjon

Notatet som er utformet av forsker Mona Bråten i Fafo, har hentet inn kunnskap fra de fem forbundene Handel og Kontor (HK), Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Fagforbundet og Industri Energi. Forbundene etterlyser en omforent definisjon av alenearbeid.

LES OGSÅ: Får ikke gå på do i arbeidstida

Bakgrunnen er flere alvorlige voldsepisoder som har skjedd mens ansatte har vært alene på jobb, både i privat og offentlig virksomhet, som har gjort at LO har villet se nærmere på HMS-utfordringene ved alenearbeid.

Dessuten er det store mørketall knyttet til registrering av arbeidsulykker i og med at det ikke er krav til å registrere om det var alenearbeid. Ifølge tallene fra Arbeidstilsynet skjedde 42 prosent av arbeidstakerdødsfall ved alenearbeid i perioden 2011-2014. Om lag 25 prosent av ulykkene med alvorlig personskade skjedde ved alenearbeid.

Primærnæring og transport

Nær halvparten av mennene og fire av ti av kvinnene svarte at de jobber alene cirka halvparten av arbeidsdagen eller mer, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse fra 2013. Og jo eldre de var, desto mer alene jobbet de. Bransjene der det er mest alenearbeid er innen primærnæringene og transport og lager. Her er det også risikofylte arbeidsoppgaver med bruk av tunge maskiner og kjøretøy.

Innenfor jernbanen jobber konduktører, lokførere og bussjåfører mye alene. To utfordringer for dem er manglende muligheter for sosial støtte fra kolleger og risiko for vold og trusler. Tiltak for å redusere risiko er overgang til elektroniske billetter, bruk av vektere på enkelte strekninger og tidspunkter, trygghetskameraer og opplæring i hvordan man best håndterer vanskelig situasjoner.

Avisbud, sjåfører på trailere, taxi og buss og renovasjonsarbeidere jobber ofte alene og har litt ulike utfordringer når det gjelder HMS. Dessuten er det stor variasjon mellom bedrifter når det gjelder tiltak og vurdering av risiko ved alenearbeid.

Hindrer integrering

Blant ansatte i butikker, kiosker og bensinstasjoner er det økende tendens til alenearbeid. Positivt er at det blir mindre bruk av kontanter. Å ha alarmknapp er også positivt for alenearbeidere. Men de ansatte risikerer vold og trusler, og de har problemer med å få tatt pauser, til og med til toalettbesøk, og HK påpeker at alenearbeid ikke styrker integrering og språkutvikling.

Det blir også stadig mer alenearbeid innen kjemisk-teknisk, vask og rens, forpleining offshore og prosessoperatører offshore og på land. Industri Energi mener det bør legges større vekt på oppfølging og lokale tiltak enn på sentrale reguleringer. Forbundet stiller spørsmål ved om bruk av GPS gir økt kontroll, eller om det er utidig kontroll.

Hjemmehjelp

Fagforbundet har gjort en undersøkelse blant lokale fagforeninger. Alenearbeid er særlig utbredt i arbeid i andres hjem, sosialtjeneste og deler av teknisk sektor i kommunene. De mener skaderisikoen varierer for yrkesgruppene, men at det er et behov for kollegastøtte og debrifing etter hendelser, samt at det trengs fysiske sikringstiltak.

Ulike regler i Norden

Mens den norske arbeidsmiljøloven krever at all risiko forbundet til alenearbeid og tiltak skal vurderes for å ivareta forsvarlig arbeidsmiljø, så liser svenskene opp ulike typer jobber og yrker der det skal brukes en egen forskrift for arbeidstakere som utfører fysisk eller sosialt isolert fra andre mennesker. I Danmark er det flere særskilte regler som skal beskytte unge arbeidstakere under 18 år, blant annet om alenearbeid. Det har også vært avgitt dommer med bøter til arbeidsgivere om har brutt reglene.

Nå håper de som står bak forprosjektet at det skal komme midler til et større prosjekt om temaet alenearbeid.

15.11.2016
08:25
15.11.2016 09:54

Mest lest